Facultaire programma (HPB-IO)

Nogmaals: het Honours Programme Bachelor IO bestaat uit een facultair IO programma (15 ECTS) en een interfacultair programma. Voor het interfacultaire programma (te behalen studiepunten minimaal 5 EC) verwijzen we je naar Honours Programme TUDelft voor algemene informatie en als je al aan het programma meedoet naar Brightspace Organisations: Honours Programme Bsc Interfacultair voor specifieke en recente informatie.

Alvorens je je eigen HPB-IO programma samenstelt is het goed om in hoofdlijnen voor jezelf te bepalen welke richting binnen het ontwerpen jij zelf het meest ambieert. Misschien voel je je het meest aangetrokken tot productontwerpen of wil je meer kennis over onderzoek opdoen terwijl een combinatie natuurlijk ook mogelijk is. Je motivatie kan al heel gericht, bijvoorbeeld vooral technisch, zijn of juist oriënterend. Aangeraden wordt om eerst de reguliere Bachelorvakken zelf goed door te nemen, zie tab “Programma” en “Nederlands” op http://studiegids.tudelft.nl. Je kan ook de Bachelorgids downloaden en eventueel kan je ook nadenken over de richting die je wil volgen in de Master: Strategic Product Design, Integrated Product Design of Design for Interaction.

Hierna kan je de voorlopig keuze voor de Honours Modules vaststellen, dat wil zeggen tenminste zes. Wil je eerst nog overleggen over je deelname aan het Honours Programme of over je keuze van Honours Modules, dan ben je altijd welkom om een afspraak te maken bij de Honours coördinator of de studieadviseur. Overigens kan je door voortschrijdend inzicht of om andere redenen, later in het tweede of derde jaar, in overleg, nog veranderingen aanbrengen.

Hieronder volgen de voorlopige beschrijvingen van de beschikbare Honours Modules.

Tweede jaar

IO2022-15 Product Dynamics (Product en Beweging)
In het Honours track van Product Dynamics (Product en Beweging) staat ieder jaar een specifiek ontwerpprobleem centraal. Het doel is om de honours student de kans te geven om hands-on ervaring op te doen in het ontwerp van mechanismen en het elektonisch aansturen van beweging. De studenten worden uitgedaagd een mechanisme te ontwerpen icm met de ontwikkeling van electonische aansturing. Een voorbeeld is de ontwikkeling van het mechanisme van de "RooT Electrische scooter". De ervaring van het rijden op deze scooter komt overéén met de ervaring op een vliegend tapijt: tijdens versnelling helt de scooter naar voren en bij het remmen helt deze achterover.

Assignment 2018-2019: Soft Robotics
Your assignment will be to design and test a soft robotic gripper that can sense its own deformation using conventional 3D printing and inexpensive electronic components.
Soft robotics is a domain in which highly compliant/flexible materials are used to build robotics. In this assignment the focus will be on soft robotic grippers. The grippers are produced with the aid of 3D printing and are actuated using compressed air. Contrary to traditional robotic grippers, such soft robotic grippers are more adaptive; they can grasp a wide range of objects with different shapes while using a relatively simple control system. One of the main challenges of soft robotics is accurate sensing of the position of the gripper’s fingers.
 

IO2031 Strategic Product Innovation (SPI) updated 24-06-2014
Bij dit vak, waar het gaat om het bedenken van nieuwe producten voor een bedrijf en het introduceren van deze producten in de markt, wordt in het reguliere vak een bestaand bedrijf als basis genomen voor de opdrachten. De Honours studenten zullen als enigen daadwerkelijk in contact komen met het bedrijf. Zij zullen zich met de projectgroep presenteren als ontwerpbureau, proberen het bedrijf als cliënt binnen te halen en tenslotte hun idee presenteren aan de klant. Allereerst analyseer je hoe bestaande ontwerpbureaus zich profileren en presenteren, waarna je dit zelf direct toe gaat passen door een identiteit op te stellen voor je groep. Je presenteert je als strategisch ontwerpbureau en schrijft een projectvoorstel voor het bedrijf. In de tweede opdracht onderzoek je presentatietechnieken, om dit vervolgens wederom toe te passen op je eigen project: een professionele presentatie van jullie productvoorstel. Ter ondersteuning zijn er Master Classes van professionals op het gebied van acquisitie en presentatie en is er extra coaching ingeroosterd voor de Honours opdrachten.
Dit vak is Engelstalig (regulier en Honours).

IO2011 Product Ontwerpen 3 (PO3) 
Als ontwerper strategische visies ontwikkelen voor een organisatie: dat is wat je leert in het vak design-driven innovation. Maar wat voor organisatie je voor je hebt, maakt nogal verschil. Na jarenlang te zijn gelieerd aan commerciële bedrijven gericht op consumentenproducten, bewegen designers zich de laatste decennia meer en meer naar de publieke sector. Een ontwerper heeft namelijk waardevolle skills in het te lijf gaan van complexe problematiek, en die zijn er veel in het publieke domein. Dat levert niet alleen waardevolle interventies, maar vaak ook cruciale inzichten voor herpositionering van de organisatie. “How design thinking transforms organizations and inspires innovation” luidt niet voor niets de ondertitel van het boek Change by Design door Tim Brown, IDEO. Om een commercieel bedrijf beter te begrijpen hebben we een scala aan tools en technieken voorhanden: Ansoff, Miles & Snow, Porter, business model canvas, marketingmix analysis, product portfolio analysis… Maar helpen deze wel de organisatie beter te begrijpen als dat bijvoorbeeld geestelijke gezondheidsinstelling Parnassia Groep, Stichting Exodus, of de provincie Overijssel betreft? En zo niet, hoe zorg je dan dat dat wat je oplevert ook daadwerkelijk aansluit bij de capaciteiten en het type bedrijf dat je voor je hebt? Of in welke mate is het realistisch om ook organisatorische veranderingen voor te stellen, en hoe doe je dat dan? Dit project is een onderzoeksproject. Eerst selecteer je een methode voor business analyse je interessant lijkt om te vertalen naar de publieke sector, en beargumenteert waarom. Vervolgens voer je een gedegen literatuurstudie uit, als ook een interview met een relevante partij uit de publieke sector. Op basis van die data ontwikkel je een model, tool of advies, om ontwerpers helpen beter aan te sluiten bij hun klant uit de publieke sector. Dit project doe je onder begeleiding van Nynke Tromp (TU Delft) en Roald Hoope (Reframing Studio) en zal mogelijkerwijs input leveren voor hun onderzoek.

IO2040-17 Manufacturing and Design
Gieten is één van de oudste productietechnieken voor metalen onderdelen – maar nog altijd springlevend, en innovatiever dan ooit! In studiejaar 2017-2018 biedt het vak IO2040 Industriële Productie de honoursstudenten een extra verdieping in deze onmisbare techniek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met EDS Casting & Forging BV, met o.a. een aparte workshop in hun hoofdkwartier in Amsterdam. Leer wat er bij komt kijken om gietwerk te ontwerpen, te realiseren én succesvol in de markt te introduceren. Het project wordt vanuit IO begeleid door Erik Tempelman, hoofddocent bij onze faculteit en eerste auteur van “Manufacturing and Design”. Voor je specialisatieproject (een regulier onderdeel van IO2040) kan je uiteraard niet wederom voor "gieten" kiezen maar voor één van de talloze andere onderwerpen

IO2061 Interaction & Electronics (I&E) 2018

Dit jaar zullen wij weer een module aanbieden vergelijkbaar met die van vorig jaar (zie hieronder).

Nowadays, we're controlling more and more physical products with our mobile devices. For example, we control the music in our home with apps from Sonos or Spotify and you can choose a movie or change channels on your tv using your phone as well. Slowly it is even becoming common to control lighting, curtains and kitchen appliances using apps. The advantage is that you can operate everything while relaxing on the couch and connect devices to each other using software. Unfortunately, interactions and UI are often not intuitively designed and hardly ever make optimal use of the capabilities that mobile hardware can offer. Think of things like swiping, force touch, sound, vibration, etc. As intuitively as a light switch works - the ease of use, speed, visual and haptic feedback -  they have not yet achieved this in mobile controller apps. You are challenged to step in and come up with creative and smart solutions to improve the control of these physical products with digital mobile applications. So the challenge is to design an interface for an app to operate your TV, music or domotica appliance (will be specified) taking advantage of all current mobile hardware capabilities to achieve a better experience and a more intuitive behaviour than the physical (remote) control. You will choose one or two features to redesign. You will conduct user research and observations to define new interactions. You will develop a pragmatic and creative approach to prototype, test and communicate your ideas. 

Dit vak is Engelstalig (regulier en Honours)

IO2070-17 Design for Sustainability

Voor het vak Design for Sustainability is een tweetal maatschappelijk zeer relevante opdrachten geschreven:

Verhogen van het energiebewustzijn van consumenten
De eerste opdracht beoogt energybewustzijn van de burger – consumenten en producenten; kiezers en beleidsmakers - naar een hoger niveau te tillen.
Wat is de impact van een hamburger? Hoe verhoudt dat zich tot dagelijks een autorit? Of één keer per jaar op vliegvakantie? Is het beter om te investeren in zonnepanelen of eerst toch nog even het huis isoleren? Wat is de impact van de productie van een smartphone?
Veel mensen weten inmiddels dat de ecologische voetafdruk kleiner moet, maar hoe? Veel tijd en geld wordt verspild aan triviale oplossingen, terwijl de werkelijke problemen blijven liggen.
Door mensen op een speelse manier bij te spijkeren op het gebied van de energetische voetafdruk van productie en gebruik van producten, kunnen mensen betere keuzes maken. 

Voor meer informatie, zie: https://www.dropbox.com/s/tp1jvdgr9frvppa/190130%20Bring%20Energy%20Awareness%20to%20a%20Higher%20Level.pdf?dl=0

Interactive outdoor gaming
De tweede opdracht beoogt kinderen weer te stimuleren buiten te spelen middels Interactive Outdoor Gaming. Buiten spelen is belangrijk voor kinderen, die daardoor gestimuleerd worden om meer te bewegen. Bovendien is de chipszak dan verder weg.
Ook helpt buiten spelen kinderen om de sociale vaardigheden te ontwikkelen. De contacten die gelegd worden met kinderen met andere sociale achtergronden helpt de sociale cohesie van wijken en gemeenten te verhogen. Zelfs de sociale contacten van ouders worden gestimuleerd door buiten spelende kinderen.
Er zijn al enige producten op de markt, maar die zijn nog niet uitdagend genoeg. Bovendien is de energie voorziening vaak een probleem voor de implementatie.

Voor meer informatie, zie: https://www.dropbox.com/s/tstw9dj7de0k15e/190130%20Sustainable%20Interactive%20Outdoor%20Gaming.pdf?dl=0

David Klein, zelf ervaren op het gebied van milieu-educatie, zal beide opdrachten begeleiden.

IO2051 Product Ontwerpen 4 (PO4)
Bij PO4 wisselt de module nogal eens van inhoud. Begonnen is met semantiek (2013 en 2014), in 2015 hebben we een vormstudie gedaan voor een bedrijf in Delft (was dus echt een actuele vraag) en in 2016 is gewerkt aan de "do it yourself" trend. Als product is gekozen voor de radio. Je hebt al een radio met een handje elektronica terwijl vroeger toch minimaal een schoenen doos ! Studenten hebben een radio gebouwd en ontworpen (3 extra tekenlessen) een college gekregen over de radio van vroeger en e.e.a. onderzocht met consumenten. Dit jaar worden de tekenlessen uiteraard gehandhaaft en vermoedelijk ook weer gekeken naar een historische lijn van het onderhavige product. Binnenkort meer informatie.

IO2080-17 Integrated Technology (2018)
3D printen - dat is een technologie die door veel industrieel ontwerpers wordt gebruikt voor Rapid Prototyping tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarnaast kan het ook ingezet worden om functionele eindproducten mee te maken.

Binnen het Honours Program van Integrated Technology draait het om het ontwerpen én fabriceren van een meubelstuk dat (gedeeltelijk) bestaat uit 3D-geprinte onderdelen. De andere onderdelen moeten bestaan uit standaard materialen zonder nabewerkingen. In deze video is een voorbeeld te zien van een stoel die gemaakt is met behulp van FDM 3D printers: https://vimeo.com/146177926 (Bits&Parts Chair van Joris Laarman Lab). In het vak Integrated Technology leren studenten het gedrag van producten te begrijpen en te voorspellen, om op die manier producten beter te kunnen ontwerpen. Daarbij worden verschillende richtingen uit de techniek (zoals sterkte- & stijfheidsleer en thermodynamica) gecombineerd en geïntegreerd voor het optimaliseren van het productgedrag.

Tijdens deze module zullen de Honours studenten middels hun ontwerpopdracht meer leren over de invloed van geometrie, materiaalkeuze en aspecten die kenmerkend zijn voor het 3D print-proces op de uiteindelijke eigenschappen van het product. De Honours studenten krijgen in deze module dus de kans om dat wat geleerd wordt tijdens het vak Integrated Technology, direct toe te passen op een eigen ontwerp. De module bestaat uit wekelijkse workshop-sessies (gegeven vanuit een PhD kandidaat op het gebied van Additive Manufacturing aan de TU Delft). De studenten krijgen hierin uitgelegd wat 3D printen voor technologie is, wat voor producten je er mee kunt fabriceren, en waar je bij het gebruik maken ervan rekening moet houden tijdens het ontwerpen. Daarnaast is er tijdens de workshop-sessies ruimte om aan de ontwerpopdracht te werken en het meubelstuk te vervaardigen. De module zal worden afgesloten met een presentatie-ronde, en het inleveren van een verslag over de aanpak en het resultaat van de ontwerpopdracht.
Dit vak is Engelstalig (regulier en Honours).

Derde jaar

IO3900 Bachelor Eindproject (BEP)

Na drie jaar studie weet je steeds beter wie je bent en wat je kan, maar hoe leg je dat bijvoorbeeld uit aan een potentiële werkgever? In de module (2,5 EC) van het Bachelor Eindproject gaan we jouw verhaal blootleggen. Wie wil je bereiken, en wat wil je vertellen?

Met die boodschap als basis ga je jezelf visueel en interactief definiëren en presenteren, in een vorm die je zelf bedenkt en onderbouwt. Dat kan een vlog zijn, een boek, een website of iets anders; jij kiest de meeste geschikte presentatie. Zodat je, gewapend met dit verhaal in de ene hand, en je CV in de andere, vol vertrouwen de wereld buiten IO kan verkennen. 

Dit project wordt begeleid door Mitra Smit, Online Communicatieadviseur bij de TU Delft en IO-alumnus.

Keuzevakken
Het keuzevak Design & Cultural Impact (DCI) biedt sinds enkele jaren een honours program module aan. De module verschilt per jaar. In 2013/2014 hebben ca. 20 honours studenten een groot project voor Alessi gedaan. Het project werd succesvol afgesloten met eindpresentaties bij Alessi in Italië. In 2014/2015 hebben ca. 12 honours studenten de jaarlijkse ontwerpbeurs Salone del Mobile in Milaan en het Vitra museum nabij Basel bezocht en daaraan gerelateerde  onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Deze projecten werden begeleid door vakcoördinator Erik Jepma. In 2016/2017 hebben twee honours program studenten naast het reguliere DCI project een eigen project naar keuze en in overleg met de waarnemend vakcoördinator uitgevoerd. Het resultaat bestond uit een studie naar empathie van dieren (het reguliere projectthema was het ontwerpen voor dieren), en een college over het culturele proces van gentrification & homogenisation (opgenomen in de DYI studio van het New Media Center van de TUDelft). Deze twee projecten werden begeleid door waarnemend vakcoördinator Annemiek van Boeijen. Voor 2017/2018 zal het thema voor de honours program project 'design as cultural critique' worden en in overleg met de studenten vormgegeven.

Andere keuzevakken waar wel eens een module gedaan is: Design Visualisation (niet in 2017-2018), Automotive, Creating In Project Teams en Software. Alle keuzevakken (dus ook waar nog geen module van bestaat) mogen ingezet worden voor een Honoursmodule van 2,5 EC, mits de coördinator hiermee accoord gaat!

Circular Product Design:
Fairphone develops smartphone solutions for a circular economy. The phones are modular and thus easy to disassemble. Fairphone now wants to develop a consumer product-service system (PSS) to further reduce consumption impacts of smartphones. Currently consumer acceptance and sustainability are the two main challenges for PSS in this context. The aim of this assignment is to develop a sustainable and circular PSS that is desirable for consumers. This should be done by applying circular design principles, considering consumer behaviour, and Fairphone’s strategy.
Geinteresseerd? Neem contact op met Vivian Tunn, coördinator.

Minoren van de Faculteit IO
De reguliere minor (30 EC) bij IO wordt uitgevoerd in Periode 1 en 2 (Semester 5) en beslaat 30 EC. Alle IO minors, dus ook Studying Abroad, komen in principe in aanmerking voor een extra Honours Module van 2,5 EC of 5 EC (naar keuze). Wel is het zo dat niet altijd een standaard module klaar ligt en bovendien geldt als voorwaarde dat de docent akkoord gaat. In dat geval mag je zelf een voorstel doen en bespreken met de coördinator. In dat voorstel moet beschreven worden wat je doel is, wat je gaat doen om dat te bereiken, hoe je planning is opgebouwd en wat de deliverables zijn (verslag, mondelinge presentatie, etcetera.).

Onderzoek voor Honours Studenten (OHS) - Research minor
De minor Onderzoek voor Honours Studenten (Semester 5) is eigenlijk een vrije minor met dit verschil dat deze al van tevoren voor Honours (en dus niet voor reguliere) studenten is samengesteld én goedgekeurd. Deze onderzoeksminor geeft 30 (EC) studiepunten met daar bovenop nog eens 2,5 EC wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden voor excelleren, vastgesteld en beoordeeld door onderzoeker en hoogleraar.
De Honours student kan kiezen uit een onderzoeksrichting bij één van de drie afdelingen van IO: Industrial Design, Design Engineering en Product Innovatie Management. De student loopt dan mee bij een bestaand onderzoeksproject onder de leiding van de betrokken onderzoeker(s) en hoogleraar. Met alle aspecten van het (toegepast) onderzoek wordt kennisgemaakt, zoals de rol van literatuur, formulering van hypotheses en onderzoeksvragen en keuze en toepassen van onderzoeksmethoden. Onderzoeksmethoden zoals casestudies, interviews, experimenten, het verwerken van data in verifieerbare resultaten en het presenteren van uitkomsten aan vakgenoten. Als laatste is het niet ondenkbaar dat de student als (mede) auteur zijn/haar eigen wetenschappelijke artikel schrijft!

Minor Stage voor Honours studenten (SHS)
Honours studenten kunnen natuurlijk ook stage (workplacement) gaan lopen bij een ontwerpbureau of een bedrijf en daar dan ook een Honours module aan koppelen. De module dient dan door de student zelf beschreven te worden, inclusief planning en te verwachten resultaten. De module dient o.a. IO gerelateerd te zijn en verdiepend. Het voorstel moet daarna voorgelegd worden aan de Honours coördinator die dit dan bespreekt met zijn commissie. In het algemeen worden stages bij ontwerpbureau's en bedrijven met een ontwerpafdeling makkelijker gekoppeld aan een module. Informeer verder bij de Honours coördinator. Bedenk wel dat in de meeste gevallen een portfolio gevraagd wordt.

IO-Mi-165 Automotive Design
De Minor Automotive Design bestaat uit 3 projecten, en een vak waarin vaardigheden ontwikkeld worden zoals tekenen, demonteren/assembleren en modelleren. De projectvakken behandelen respectievelijk ontwerpinvloeden van buiten het voertuig (aerodynamica, branding), ontwerpinvloeden van binnen het voertuig (techniek, mensen) en het voertuig in context (mobiliteit). Studenten nemen deel aan onderzoek en spelen een rol bij het verwerken van data. De Honours Module is in deze minor gekoppeld aan het onderzoeksprogramma Advanced Automotive Design in de master, zodat de student zich hierop zou kunnen voorbereiden of een bijdrage kan leveren aan automotive onderzoek. Die bijdrage zal qua specifieke onderzoeksvraag van jaar tot jaar verschillen, maar het domein is altijd automotive vormgeving en de betekenis van vorm. Als voorbeeld, een eerder onderwerp betrof het onderzoeken van de vormrelatie tussen auto interieurs en exterieurs.Ook de structuur van de module is steeds gelijk. De honours student(en) wordt gevraagd een korte literatuurstudie te doen aan de hand van de opportune onderzoeksvraag en daaruit een heldere onderzoeksvraag te speciferen, om vervolgens een experiment te ontwerpen, uit te voeren, en de resultaten te verwerken tot bruikbare gegevens. 

Minors van andere faculteiten
Bij deze minors worden geen modules aangeboden die gelden voor het facultaire Honours Programme Bachelor IO.