Honours Programme Bachelor

Voor Bachelorstudenten die meer aankunnen dan het studieprogramma voorschrijft, is er het Honours Programme Bachelor, een uitdagend studieprogramma van circa 20 studiepunten gedurende het tweede en derde jaar van de Bachelor. Honours programma’s proberen het maximale uit het talent van de student te halen. Studenten worden gemotiveerd en uitgedaagd hun talent optimaal te benutten.

Ook de Faculteit Techniek, Bestuur en Management biedt het Bachelor Honours Programme aan. Eerstejaarsstudenten die bovengemiddeld presteren, komen in aanmerking voor een plek binnen dit talentenprogramma. Deelname aan het programma betekent: extra onderwijs, onderzoek en projecten binnen een thema afronden naast de reguliere vakken. Daarnaast biedt het Honours Programme Bachelor van de universiteit een programma met volop keuzeruimte en netwerkmogelijkheden voor een persoonlijke ontwikkeling.

Toelating & Aanmelding

De Honours-student is gemotiveerd om meer uit de studie te halen, heeft een brede academische belangstelling en is ambitieus, wat onder meer blijkt uit goede studieresultaten en wil de uitdaging aangaan om naast de studie een flink pakket extra's te volgen. Om toegelaten te worden tot het Honours Programme (HPB) verwachten we dat je studie nominaal verloopt. Je moet natuurlijk ook voldoende tijd én motivatie hebben om de extra onderdelen in het HPB te volgen. 

Geïnteresseerde bachelorstudenten worden toegelaten tot het HPB op basis van de toelatingseisen en motivatie. De motivatie voor deelname aan het talentenprogramma wordt getoetst door de HPB-commissie bestaande uit: de opleidingsdirecteur TB, een lid van de Examencommissie, een docent uit het onderzoek en een Curius bestuurslid. De toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure worden hieronder verder toegelicht.

Toelatingseisen

Alle studenten die hun eerste jaar nominaal hebben doorlopen, kunnen deelnemen aan het HPB. Alle studenten moeten een motivatiebrief schrijven. De opleidingsdirecteur bepaalt of zij worden toegelaten. Op het moment van de deadline voor het indienen van de motivatiebrief (zie aanmeldprocedure) moeten er minimaal 45 EC zijn behaald.

Aanmeldprocedure

 • Mei / juni: Voorlichtingsbijeenkomst (oproep via studieadviseur) De deadline voor het indienen van de motivatiebrief wordt bij voorlichtingsbijeenkomst bekend gemaakt. Inhoud van je motivatiebrief (circa 300 woorden) bij voorkeur als Word-bestand of PDF versturen naar: Studieadviseurs-TBM@tudelft.nl

  • Naam, studienummer, ambitie, voorgesteld thema en vakken, Curriculum Vitae en planning
  • Waarom wil je iets extra’s doen naast je studie?
  • Hoe wil je je individuele programma inrichten?
  • Welke doelen wil je bereiken?- Wat wil je ontwikkelen?

 • Eind juni / begin juli: Gesprek met projectleider HPB
 • Eind augustus: Bespreking plan + check studievoortgang door HPB-commissie
 • Begin oktober: Bekendmaking beslissing HPB-commissie

In principe kunnen studenten zelf bepalen wat ze in het HPB -programma willen doen, wel binnen bepaalde grenzen. In de motivatiebrief moet je al aangeven wat je zou willen doen. Vanuit dit idee ga je verder werken. Het kan zijn dat de commissie jouw plan niet 'HPB' genoeg vindt, maar dan ga je gezamenlijk kijken naar wat wel goed genoeg zou zijn. Het kan ook zijn dat je door de bijeenkomsten met andere studenten een heel nieuw idee hebt gekregen. Na de start van het HPB werk je zo snel mogelijk je persoonlijke plan uit en ga je dit uitvoeren.

Voorbeelden
 • Meedraaien in een onderzoek op het gebied van artificiële intelligentie
 • Verdiepen in de richting van klimaatontwikkeling door het volgen van vakken en het bijwonen van conferenties
 • Verdiepen in ‘Groepsdynamiek’ door het volgen van vakken en meedraaien in een onderzoek

Programma

De faculteit TBM wil studenten die opvallen in het eerste jaar door goede resultaten extra uitdagen: hen in contact brengen met wetenschappers en hen laten participeren in onderzoek of een eigen project laten opzetten en laten doorlopen.

Inhoud

Het HPB bestaat uit 20 EC; een verplicht interfacultair deel (5 EC) en een facultair deel (15 EC). 

 • Je dient gedurende het programma een Honours portfolio op te bouwen en bij te houden;
 • Je dient deel te nemen aan tenminste twee centraal georganiseerde modules (max 6 EC); 
 • Je dient deel te nemen aan (centraal) georganiseerde events; 
 • Je dient vooraf je doelen te beschrijven en reflecteert na afloop op je bereikte resultaten; 
 • Je geeft een verantwoording voor extra vakken/stage/onderzoek/project naast de studie;
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling;
Interfacultair deel (verplicht 5 EC)

Studenten nemen verplicht deel aan het interfacultaire deel van het HPB (5 EC) en zijn lid van de TU brede community voor alle Honours-studenten. Dat is een belangrijk netwerk om de inhoud van je programma te bepalen en mogelijkheden uit te wisselen.

Er kunnen ook EC’s worden opgevoerd door overige activiteiten zoals het organiseren van lezingen of excursies (maximaal 2 EC).

Facultair deel (15 EC)

Studenten kunnen kiezen voor een thema binnen de opleiding TBM (verdieping) of een thema buiten de opleiding TBM (verbreding).
Dat kan zijn in de vorm van een project of onderzoek: minimaal 5 EC en maximaal 15 EC.
Er kan ook een aantal vakken worden gekozen die voor het onderzoek of project van belang zijn: maximaal 10 EC.
Voor een onderzoek of project kun je inhoudelijk contact opnemen met de genoemde contactpersonen of bij twijfel met Ivo Bouwmans.

Aansluiting is mogelijk bij: 

 • Delft Research Initiatives: Energy (Anoek van Vlaardingen), Health (Jeroen van den Hoven), Infrastructures and Mobility (Bert van Wee).
 • TBM onderzoeksthema’s: Engineering Systems & Services (Paulien Herder), Multi Actor Systems (Hans de Bruijn), Values, Technology & Innovation (Ibo van der Poel).
 • Technologiespecialisaties: Informatie & Communicatie (Mark de Reuver), Bouwen & Ruimtelijke ontwikkeling (Herman de Wolff), Transport & Logistiek (John Baggen), Energie & Industrie (Lydia Stougie).

Ook behoort tot de mogelijkheden deelname aan internationale programma’s zoals UN of EU of multidisciplinaire projecten met studenten van andere faculteiten (Superbus, consultancyprojecten).

 • Je hebt gedurende het programma een Honours portfolio opgebouwd en bijgehouden;
 • Je hebt deelgenomen aan tenminste twee centraal georganiseerde modules (max 6 EC); 
 • Je hebt deelgenomen aan (centraal) georganiseerde events; 
 • Je hebt vooraf je doelen beschreven en reflecteert na afloop op je bereikte resultaten; 
 • Je geeft een verantwoording voor extra vakken/stage/onderzoek/project naast de studie;
 • Je hebt gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling;

Na goedkeuring wordt een HPB certificaat uitgereikt bij het bachelordiploma. De resultaten uit het HPB worden op het diplomasupplement vermeld.

De HPB-commissie bekijkt het portfolio en de bewijsstukken van het gevolgde extra onderwijs/onderzoek/stage/ projecten. 

Certificaat

Een Honours-student die voldoet aan de onderstaande afrondingseisen, krijgt hiervoor een certificaat dat wordt ondertekend door de voorzitter van de examencommissie en de Rector Magnificus.

Afrondingseisen Honours Programma Bachelor TB
 • Je hebt een persoonlijk Honours Programma (ten minste 20 EC) afgerond dat is goedgekeurd door de Honours coördinator;
 • Je hebt het bachelorprogramma van Technische Bestuurskunde inclusief het Honours Programma Bachelor binnen 36 maanden afgerond (vanaf inschrijfdatum bachelorprogramma tot de datum van het laatste resultaat).