Onderwijscommissies

Examencommissie

De faculteit TBM heeft één gezamenlijke Examencommissie voor de TBM-opleidingen:

 • Bachelor - Technische Bestuurskunde (TB)
 • Master - Complex Systems Engineering and Management (CoSEM)
 • Master - Engineering and Policy Analysis (EPA)
 • Master - Management of Technology (MOT)

Contact

Verzoeken aan de examencommissie van de faculteit TBM dienen gestuurd te worden naar de secretaris van de examencommissie.

Verzoeken dienen uiterlijk 7 werkdagen vóór de vergadering van de examenommissie bij de secretaris ingediend zijn. Vermeld bij je verzoek ook altijd je studienummer. De studieadviseur kan studenten eventueel informeren over de juiste procedure en geeft advies bij het formuleren van een aanvraag of verzoek. De examencommissie streeft ernaar om binnen 7 dagen studenten te informeren over het besluit. 

Secretaris: ing. R. (Robbert) Kruiniger
E-mail: examencommissie-TBM@tudelft.nl
Tel. 015 - 27 85500

Taken Examencommissie

De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens:

 • Borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens;
 • Vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling om de uitslag van tentamens, eindtoetsen en examens te beoordelen en vast te stellen;
 • Verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van tentamens;
 • Opleggen sancties bij fraude;
 • Regels vaststellen over de uitvoering van bovenstaande taken en bevoegdheden en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen;
 • De Examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd;
 • Borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens;
 • Verlenen van goedkeuring om een vrij onderwijsprogramma te volgen;
 • Uitreiken van getuigschrift en diplomasupplement;
 • Aanwijzen van examinatoren;
 • Jaarlijks opstellen jaarverslag en verstrekken aan decaan;

Leden Examencommissie

 • Dr. T. Hoppe (TB/CoSEM) (voorzitter)
 • Dr. G. (Gerdien) de Vries (EPA)
 • Dr. A.F. (Aad) Correljé (TB/CoSEM)
 • Dr. ir. Z. (Zenlin) Roosenboom-Kwee (MOT)
 • Dr. ir. L.J. (Laurens) de Vries (TB/CoSEM)
 • Dr. E.J.E. (Eric) Molin (TB/CoSEM)
 • Dr. ir. N.A. (Natalia) Romero Herrera (extern lid)

Opleidingscommissies

De Opleidingscommissie (OC) adviseert gevraagd en ongevraagd aan het bestuur van de opleiding over de kwaliteit van het onderwijs en het korte -, middellange en lange termijn beleid van de opleiding. De OC adviseert o.a. jaarlijks over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Uitvoeringsregeling (UR). De decaan benoemt de leden. De FSR draagt de student-leden voor ter benoeming aan de decaan. De Afdelingsvoorzitters doen hetzelfde voor de docent-leden. Studenten en docenten zijn evenredig vertegenwoordigd. De vergaderingen staat het gesprek centraal tussen docenten, studenten en opleidingsdirecteur.

De faculteit TBM kent twee opleidingscommissies:

Facultaire Studentenraad (FSR)

Wat is de Facultaire Studentenraad?

In Nederland hebben alle studenten recht op inspraak in hun onderwijs. Daarom heeft elke faculteit een Facultaire Studentenraad (FSR): een raad voor en door studenten, die er actief voor zorgt dat de stem van de student wordt gehoord. Door het instemmingsrecht, het adviesrecht en het initiatiefrecht kunnen de raadsleden invloed uitoefenen op het beleid van de faculteit. De FSR streeft altijd naar een zo groot mogelijke inbreng van de studenten. Alleen zo kunnen we een representatief orgaan voor de studenten vormen.

 

Wat kan FSR voor je doen?

De FSR zet zich in voor een zo goed mogelijke opleiding voor alle TBM-studenten en voor de beste onderwijsfaciliteiten. Dus als je een terugkerend probleem in je opleiding ziet, een innovatief idee hebt over hoe de faculteit zou kunnen verbeteren, problemen ervaart bij een vak, aanbevelingen hebt voor veranderingen in de faculteit of de online omgeving waar TBM mee werkt, klop dan aan bij de FSR!

 

Wie zitten er in de FSR?

De FSR van TBM bestaat uit acht studenten, waarvan ten minste één bachelorstudent, één CoSEM, één EPA, één IE en één MOT. De leden worden jaarlijks gekozen door middel van een verkiezing in mei. Dit jaar zijn de FSR-leden:

Mark Lukacs                          Voorzitter 

Elie Azeufack                         Externe Betrekkingen

Alihan Uzun                           BSc TB commissaris

Berkay Onur Türk                  CoSEM commissaris

Lisette de Schipper                EPA commissaris 

Daniel Los                              IE commissaris en Secretaris

Kiran Gopalakrishnan            MOT commissaris

Joost van der Wal                  Financiën en Faciliteiten

 

Hoe kun je de FSR bereiken?

Alle FSR-leden zijn bereikbaar via fsr-tbm@tudelft.nl. Als je op de hoogte wilt blijven, vergeet dan niet onze Instagram en Facebook te volgen (we reageren ook op social media-berichten).

De FSR kijkt uit naar je input; we horen graag van je!

PS: De privacy van de studenten die met ons praten zal met de grootst mogelijke toewijding worden gehandhaafd. Alle feedback die je geeft, wordt namens alle studenten aan de faculteit overgebracht en niet individueel.