Onderwijscommissies

Examencommissie

De faculteit TBM heeft één gezamenlijke Examencommissie voor de TBM-opleidingen:

 • Bachelor - Technische Bestuurskunde (TB)
 • Master - Complex Systems Engineering and Management (CoSEM)
 • Master - Engineering and Policy Analysis (EPA)
 • Master - Management of Technology (MOT)

Contact

Verzoeken aan de examencommissie van de faculteit TBM dienen gestuurd te worden naar de secretaris van de examencommissie.

Verzoeken dienen uiterlijk 7 werkdagen vóór de vergadering van de examenommissie bij de secretaris ingdiend zijn. De studieadviseur kan studenten eventueel informeren over de juiste procedure en geeft advies bij het formuleren van een aanvraag of verzoek. 

Secretaris: ing. R. (Robbert) Kruiniger
E-mail: examencommissie-TBM@tudelft.nl
Tel. 015 - 27 85500

Taken Examencommissie

De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens:

 • Borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens;
 • Vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling om de uitslag van tentamens, eindtoetsen en examens te beoordelen en vast te stellen;
 • Verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van tentamens;
 • Opleggen sancties bij fraude;
 • Regels vaststellen over de uitvoering van bovenstaande taken en bevoegdheden en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen;
 • De Examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd;
 • Borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens;
 • Verlenen van goedkeuring om een vrij onderwijsprogramma te volgen;
 • Uitreiken van getuigschrift en diplomasupplement;
 • Aanwijzen van examinatoren;
 • Jaarlijks opstellen jaarverslag en verstrekken aan decaan;

Leden Examencommissie

 • Prof.dr. R.W. (Rolf) Kunneke (EPA) (voorzitter)
 • Dr. G. de Vries (EPA)
 • Dr. ir. U. (Udo) Pesch (MoT)
 • Dr. ir. Z. (Zenlin) Roosenboom-Kwee (TB/MoT)
 • Dr. M.E. (Martijn) Warnier (TB/SEPAM)
 • Dr. ir. L.J. (Laurens) de Vries (TB/SEPAM)
 • Dr. ir. Romero Herrera, N.A. (extern lid)

Opleidingscommissies

De Opleidingscommissie (OC) adviseert gevraagd en ongevraagd aan het bestuur van de opleiding over de kwaliteit van het onderwijs en het korte -, middellange en lange termijn beleid van de opleiding. De OC adviseert o.a. jaarlijks over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Uitvoeringsregeling (UR). De decaan benoemt de leden. De FSR draagt de student-leden voor ter benoeming aan de decaan. De Afdelingsvoorzitters doen hetzelfde voor de docent-leden. Studenten en docenten zijn evenredig vertegenwoordigd. De vergaderingen staat het gesprek centraal tussen docenten, studenten en opleidingsdirecteur.

De faculteit TBM kent twee opleidingscommissies:

Facultaire Studentenraad (FSR)

FSR en Curius zijn toehoorders bij de vergaderingen. Om contact op te nemen met de FSR-vertegenwoordiging in de OC kun je mailen met de student-leden en met de onderwijscommissarissen van de FSR: FSR-TBM@tudelft.nl

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste inspraakorgaan voor studenten van de faculteit TBM. Wij behartigen de belangen van de studenten op allerlei gebieden, zoals het beleid van de faculteit, strategiebepaling en voorzieningen. De raad wordt jaarlijks verkozen en bestaat uit zeven studenten, die zich gezamenlijk inzetten om de studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
De FSR is met name betrokken bij beleidsvorming. Zo heeft zij adviesrecht over de begroting van de faculteit en instemmingsrecht over het onderwijs, over het examenreglement (OER) en over het uitvoeringsreglement (UR). De FSR vergadert maandelijks met de decaan, de directeur Onderwijs en het hoofd Onderwijs en Studentenzaken. Daarnaast neemt een lid van de FSR zitting in het Management Team van de faculteit.