Aanvulling OER 2020-2021

Aanvulling op OER 2020-2021 ten aanzien van toelatingseisen BSc en MSc opleidingen, ten aanzien van het Bindend studieadvies en de aanmelding voor tentamens.

1a. Toelating bacheloropleiding (Artikel 3) 

Artikel 3 wordt  ingevolge de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 aangevuld met lid 3a en lid 3b met betrekking tot voorwaardelijke toelating, luidende:

VO -> bacheloropleiding lid 3a. Voor het studiejaar 2020-2021 geldt dat in aanvulling op lid 1 van dit artikel de student genoemd in lid 1a voorwaardelijk kan worden toegelaten mits deze student aannemelijk maakt dat hij voor 1 januari 2021:

  • met goed gevolg de taaltoets NT2-II heeft afgerond, of
  • het staatsexamen Nederlands als tweede taal heeft gehaald of anderszins aantoont aan het vereiste taalniveau te voldoen, en eventuele andere deficiĆ«nties middels het afleggen van staatsexamen heeft weggewerkt.

Wanneer de student op 1 januari 2021 niet voldoet aan in artikel 3 gestelde toelatingseisen, wordt de student uitgeschreven van de opleiding.

HBO propedeuse -> bacheloropleiding: lid 3b. Voor het studiejaar 2020-2021 geldt dat in aanvulling op lid 1 van dit artikel de student genoemd in lid 1b voorwaardelijk kan worden toegelaten mits deze student: 

  • Uiterlijk 1 augustus 2020 een afrondingsadvies van zijn HBO instelling aan TU Delft heeft verstrekt waaruit blijkt dat het in de rede ligt dat de student voor 1 januari 2021 de betreffende propedeuse afrondt en op basis waarvan de opleiding positief heeft geoordeeld.

Wanneer de student op 1 januari 2021 niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde toelatingseisen, wordt de student uitgeschreven van de opleiding.

1b. Toelating masteropleiding (Artikel 3) 
Artikel 3 wordt ingevolge de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 aangevuld met lid 3 (voorwaardelijke toelating), luidende: Voor het studiejaar 2020-2021 geldt dat in verband met de uitbraak van COVID-19 de student die in het studiejaar 2019/2020 stond ingeschreven aan een Nederlandse Universiteit of HBO instelling voorwaardelijk kan worden toegelaten mits deze student op 31 augustus 2020:

  • maximaal 15 EC tekort komt voor het afsluitend bachelorexamen van de in dit artikel genoemde bacheloropleiding, of
  • maximaal 15 EC tekort komt om tot afronding van het in dit artikel genoemde schakelprogramma te komen, maar

Wanneer de student op 31 augustus 2021 niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde toelatingseisen, wordt de student uitgeschreven van de opleiding.

2. (Negatief) Bindend Studieadvies (Artikel 27)
Artikel 27 wordt aangevuld met lid 10. Dit luidt als volgt: De student die in het studiejaar 2019-2020 minder dan 45 studiepunten in zijn eerste jaar van de opleiding heeft gehaald en ten aanzien van wie het bindend studieadvies als gevolg van de voor het studiejaar 2019-2020 aangepaste regeling voor bindend studieadvies in verband met COVID-19 automatisch is uitgesteld, dient in een volgend studiejaar alle resterende studiepunten uit het eerste jaar van de opleiding behaald te hebben. De student die niet aan het eind van een volgend studiejaar alle resterende studiepunten heeft behaald, ontvangt een definitief negatief bindend studieadvies.

3. Aanmelden schriftelijke tentamens (Artikel 13)
De aanmelding voor deelname aan een schriftelijk tentamen, on-campus of online, is verplicht en geschiedt door invoering van de gevraagde gegevens in Osiris, uiterlijk 6 kalenderdagen voor het tentamen. De student ontvangt hierover per email een bevestiging. LET OP: de last minute procedure is dit studiejaar bij CvB besluit komen te vervallen