Specialisatie ‘Awareness & Culture’

Omschrijving en leerdoelen

We leven in een tijdperk waarin de complexiteit van de wereld nog nooit zo groot was en nog in snel tempo toeneemt. Onze wereld bestaat uit een veelheid van menselijke activiteiten, onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. Tevens beïnvloeden zij elkaar sterk. Mondiale economische activiteiten, technologische ontwikkeling, energietransitie, ecologische impact, armoede en gezondheid hebben onderling elk invloed op elkaar. Het is zinloos een probleem dat zich binnen een specifiek domein bevindt aan te pakken zonder daarbij de samenhang met andere specialismen en terreinen in overweging te nemen.

Wetenschap en technologie worden ook steeds complexer. In toenemende mate worden mensen opgeleid met de focus op een klein zeer specialistisch vakgebied, van artsen tot ingenieurs. Om vooruitgang te boeken in het oplossen van gecompliceerde maatschappelijke problematiek is deze inmiddels vaak zeer geconcentreerd specialistische vorm van opleiden noodzakelijk.

Aan deze vooral specialistische benadering van technisch onderwijs kleven echter ook nadelen. Gespecialiseerde professionelen neigen ernaar een ​​menselijk of maatschappelijk probleem te benaderen als een technisch probleem waarvoor ze een oplossing zullen proberen te vinden. Een dergelijke aanpak kan beperkend werken. In het proces van het vinden van passende oplossingen voor technische problemen kunnen er gemakkelijk nieuwe maatschappelijke problemen ontstaan, zoals sociale uitsluiting, nieuwe ziekten of veiligheidsproblemen. Dit vormt een risico voor degenen voor wie de technische oplossingen oorspronkelijk bedoeld waren. Beter inzicht in de manier waarop samenlevingen en de burgers daarin functioneren en afhankelijk zijn van elkaar, is noodzakelijk voor elke specialist die nu en in de toekomst duurzame technologische oplossingen zoekt en ontwikkelt.

De honours specialisatie Awareness & Culture (Bewustzijn & Cultuur) biedt een programma waarin het bewustzijn van en het begrip voor deze culturele omstandigheden wordt vergroot.  Dit gebeurt middels een Kunst en Cultuur traject waarin studenten zich meer bewust worden van de impact van technologie op de samenleving en op de wereld zelf. Studenten zullen het belang van hun acties en hun verantwoordelijkheid beter gaan begrijpen, zowel als professionals en alsook als burgers. Hun leiderschap, empathie en kritisch denken kunnen een beslissende rol spelen in het vormen van de toekomst. Om persoonlijke betrokkenheid bij en bewustwording van complexe maatschappelijke vraagstukken te stimuleren, maakt de specialisatie gebruik van een leermethode die we Art-Embedded learning noemen. Deze methode omvat elementen van wat we transformerend leren noemen. Het legt de basis voor het ontwikkelen van een beter inzicht in je eigen denken en je eigen impact op de complexe wereld waarin je leeft. 

De specialisatie bestaat uit vier cursussen van elk 5 ECTS, die elk hun eigen benadering tot en betrokkenheid bij kunst hebben. De specialisatie bestaat uit:

Art, Empathy & Ethics: Onder begeleiding van professionele kunstenaars maak je zelf hedendaagse kunst. Je verwerkt daarin een ethisch vraagstuk. De cursus bevat elementen uit de beeldende en uitvoerende kunsten. Er vinden (ethische) groepsdiscussies plaats en wekelijks worden er individuele (kunst)opdrachten uitgevoerd. Het thema van dit jaar is 'Connectiviteit'.

Matter of Art:  In gemengde groepen met kunststudenten van de Interfaculteit Kunst & Wetenschap van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) word je uitgedaagd om onvoorziene eisen te stellen aan nieuwe materialen of nieuwe technologieën. Daarbij ligt de focus op het meervoudige gebruik van technologieën en het belang en de impact van deze technologieën. Dit jaar zullen we ons concentreren op de impact van mensen, technologie en economie op de biosfeer. De cursus is ingebed in Conceptuele Kunst.

The Laboratory of Science Fiction: De cursus richt zich op de grens tussen ‘life science’ en technologie, en de (her)definitie van wat het betekent om mens te zijn. Door de kunstvorm creatief schrijven creëren studenten hun eigen sciencefiction-verhaal. Door middel van het schrijfproces, kritische reflectie, ethische debatten en filosofische theorie, onderzoeken studenten (toekomstige) morele en existentiële vraagstukken die kunnen ontstaan ​​als gevolg van opkomende technologieën.

Bildung: Kunst wordt vaak beschouwd als de bewaarplaats van het collectieve geheugen van een samenleving. Dit komt tot leven in een culturele reis. Daarin worden studenten aangemoedigd om hun individuele interesses en natuurlijke talenten verder te verkennen en te verdiepen met als doel een ​​ruimdenkende veerkrachtige jonge professional te worden. Studenten worden uitgedaagd om verder te denken dan het techniekdomein om hun eigen visie op techniek en persoonlijk leven te creëren in een veranderende samenleving. 

Inschrijving- & Selectieprocedure

Het aantal plaatsen in de honours specialisatie 'Awareness & Culture' (HAC) is beperkt. In totaal zijn er jaarlijks ongeveer 200 BSc-studenten die deelnemen aan het Honours Programme Bachelor. Er zijn echter slechts 20 plaatsen beschikbaar voor deze Specialisatie! HPB-studenten die willen deelnemen aan de volledige specialisatie worden geselecteerd door een commissie van hoogleraren en onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast zijn er tevens enkele plaatsen beschikbaar voor individuele HAC-cursussen. Deze zijn beschikbaar voor HPB-studenten die (een deel van) hun 5 ECTS-interfaculteit willen behalen, en voor PhD-studenten die hier aan willen deelnemen als onderdeel van hun doctoraatsopleiding.

Volg je niet de volledige specialisatie maar wil je wel één of meerdere vakken volgen voor het interfacultaire deel van je Honours Programme, dan kan dat door je aan te melden voor de selectieprocedure voor de afzonderlijke vakken. Details over de selectieprocedure zijn te vinden op de betreffende cursuspagina in de Studiegids, de HPB Brightspace-pagina of door contact op te nemen met onderstaande medewerkers.

Contact

Nieuwsgierig? Wilt u aanvullende informatie?
Neem dan contact op met Eduardo Mendes (E.Mendes@tudelft.nl) en Marlijn Helder (M.Helder@tudelft.nl).