Regeling online proctored tentamens

Na overleg met de tentamencommissies en advisering door de centrale studentenraad heeft de College van Bestuur de ‘Regeling online proctored tentamen TU Delft’ goedgekeurd, die op 29 mei 2020 van kracht wordt. De regeling beschrijft de verantwoordelijkheden van docenten en studenten bij gebruik van, en deelname aan, deze vorm van tentaminering. Daarnaast wordt er informatie verschaft over gegevensbescherming en toegelicht waar docenten en studenten terecht kunnen met vragen.