FAQ Bindend Studieadvies

Voor wie geldt het bindend studieadvies?

Het bindend studieadvies is van toepassing op alle studenten die voor het eerst staan ingeschreven bij een bacheloropleiding van de TU Delft. Dus ook als je switcht van studie of een tweede opleiding gaat volgen bij de TU Delft geldt voor je nieuwe opleiding een bindend studieadvies.  

Wat is de hoogte van het bindend studieadvies?

Het minimum aantal studiepunten dat je moet halen, is 45 EC. Dit is driekwart van het totaal aantal studiepunten dat je kunt halen in het eerste jaar. De studiepunten moeten zijn behaald in dit studiejaar; punten uit eerdere studiejaren tellen niet mee. 

Wat is een tussentijds advies?

In het eerste jaar zijn er de volgende formele adviesmomenten: in maart, begin augustus en eind augustus. Het advies in maart is een tussenadvies op basis van het eerste semester. Het advies van begin augustus is op basis van het eerste en tweede semester. Indien je begin augustus 45 of meer EC hebt behaald, ontvang je meteen een definitief positief studieadvies. Indien dit niet het geval is, ontvang je een voorgenomen (negatief) studieadvies.  Het advies eind augustus is een bindend en definitief studieadvies op basis van het volledige eerste jaar, inclusief de augustustentamens, en geeft aan of je wel of niet aan de BSA-norm voldoet. Het definitieve studieadvies wordt uiterlijk 31 augustus gegeven.

De criteria waarop de adviesbrieven zijn gebaseerd is te vinden onder BSA criteria.

Geen of verkeerde brief gekregen?

Als je eerstejaarsstudent bent en je hebt géén brief ontvangen, neem dan contact op met de Study Programme Administration van je opleiding. Vermeld hierbij in ieder geval je naam en studienummer.

Als je geen eerstejaarsstudent ben en je hebt wél een brief ontvangen, neem dan contact op met de Study Programme Administration van je opleiding (e-mailadres en telefoonnummer staan vermeld in de brief). Zij kunnen nagaan wat voor inschrijving je hebt. Mocht je verkeerd staan ingeschreven dan moet je dat zelf via Studielink veranderen. Als je verdere vragen hebt over in- en uitschrijven kun je hiervoor terecht bij de Student Administration.

Als het aantal studiepunten dat in de brief staat niet correct is, kijk dan eerst in Osiris welke vakken je hebt behaald. Als je denkt dat er iets niet klopt, neem dan contact op met de Study Programme Administration van jouw opleiding (e-mail en telefoonnummer staan vermeld in de brief).
Je moet er wel rekening mee houden dat de berekening gebaseerd is op de resultaten per semester. Kijk dus goed in welk semester behaalde (deel)resultaten vallen voordat je contact opneemt.

Wat kan ik verwachten van de studiebegeleiding?

Alle bacheloropleidingen aan de TU Delft hebben een mentorensysteem waarbij de eerstejaars worden ingedeeld in mentorgroepen. Als je vragen hebt over je studie of studeren in Delft dan is je mentor een goed eerste aanspreekpunt. Als je andere vragen hebt, bijvoorbeeld over persoonlijke omstandigheden waardoor je studievertraging dreigt op te lopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van je opleiding.
De TU Delft organiseert ook verschillende workshops en trainingen m.b.t. studievaardigheden, zoals stress management, constructief denken en studeren met dyslexie. Kijk hiervoor op de website van het Career & Counselling Centre.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

Bij de uitvoering van het bindend studieadvies wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals omschreven in de wet (WHW). Deze omstandigheden worden toegekend als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de student, wanneer deze omstandigheden zich niet voor hadden gedaan, de norm dan wel gehaald zou hebben. Persoonlijke omstandigheden leiden dus niet op voorhand al tot uitstel van het bindend studieadvies.Let op: Het is belangrijk dat je eventuele bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk meldt bij de studieadviseur, ter registratie, en zodat deze samen met je kan bekijken hoe de invloed van deze omstandigheden op je studieresultaten zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Voorbeelden van persoonlijke omstandigheden zijn ziekte, familieomstandigheden, functiebeperking (bijv. chronische ziekte, ADHD of fysieke beperking) of zwangerschap. Je vindt meer informatie op de pagina over uitstel van het bindend studieadvies.

Functiebeperking en het BSA

Bij de uitvoering van het bindend studieadvies wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals omschreven in de wet (WHW). Een functiebeperking (bijv. chronische ziekte, ADHD of fysieke beperking) valt hier ook onder. Het is belangrijk dat je eventuele persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk of zodra deze zich voordoen, meldt bij de studieadviseur zodat er adequate registratie kan plaatsvinden en er in overleg met jou gekeken kan worden of begeleiding of doorverwijzing nodig is, en hoe de invloed van jouw bijzondere omstandigheden zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Een functiebeperking leidt niet op voorhand tot uitstel van het bindend studieadvies.Je vindt meer informatie op de pagina over uitstel van het bindend studieadvies.

Kan ik ook vakken meenemen wanneer ik overstap naar een andere studie binnen de TU Delft?

Dat hangt er van af. Als je gelijkwaardige vakken hebt gehaald bij een andere opleiding, moet je bij de examencommissie van je nieuwe studie een verzoek indienen tot vrijstelling van deze vakken. Wanneer de examencommissie je aanvraag heeft goedgekeurd, mag je de vrijstellingen:

a. Meetellen voor de BSA-norm als de activiteit op basis waarvan vrijstelling is verleend heeft plaatsgevonden in het zelfde academisch jaar als waarover het bindend studieadvies gegeven wordt (dit kan het geval zijn bij studenten die binnen een jaar omzwaaien naar een andere opleiding).

b. Niet meetellen voor de BSA-norm als de activiteit op basis waarvan vrijstelling is verleend heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het academisch jaar waarover het bindend studieadvies gegeven wordt (dit kan het geval zijn bij studenten die na een jaar van studie veranderen).

In totaal mag je nooit meer dan 15 EC aan vrijstellingen ontvangen. 

Ik ga een tweede studie doen aan de TU Delft. Geldt voor beide studies een bindend studieadvies?

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar hoofd- of bijstudie of naar eerste of tweede studie. Mocht je je hebben ingeschreven voor twee opleidingen, dan geldt dus voor beide opleidingen een bindend studieadvies. Je ontvangt dus twee keer een BSA, voor elke opleiding één. Overleg met je studieadviseur wat een verstandige studieaanpak is. 

Ik denk erover om te stoppen met mijn studie. Krijg ik dan toch een bindend studieadvies?

Je krijgt geen bindend studieadvies als je je voor 1 februari uitschrijft. Je kunt je volgend jaar dus opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Je moet dan opnieuw een BSA van 45 ECTS halen. Let wel op: als je opnieuw dezelfde opleiding gaat doen, dan tellen reeds behaalde EC's tellen een studiejaar later niet mee in de BSA resultaten.

Als je je na 1 februari uitschrijft krijg je wel een bindend studieadvies.

Ik heb tijdig mijn studie gestaakt en wil dit jaar weer starten. Wat zijn de consequenties?

Als je voor 1 februari staakt, dan kan je je het volgend collegejaar weer inschrijven. Je stapt over op het programma dat voor het nieuwe collegejaar geldt. Je moet ook dit collegejaar 45 EC behalen om de studie voort te mogen zetten, waarbij de resultaten van het vorig collegejaar niet meetellen voor het bindend studieadvies. Als je in het jaar dat je de studie staakte meer dan 15 EC behaald hebt, dan moet je alle nog resterende EC behalen om een positief bindend advies te krijgen.

Ik wil 4 jaar na een negatief advies weer starten met de opleiding. Wat zijn de consequenties?

Als je je na 4 jaar opnieuw inschrijft voor de opleiding, dan stap je over op het programma dat voor het nieuwe collegejaar geldt. Je moet wederom voldoen aan het bindend studieadvies. Je moet dus 45 EC behalen om de studie voort te mogen zetten, waarbij eerder behaalde resultaten niet mee mogen tellen voor het bindend studieadvies. Als je - in het jaar dat je het negatieve advies hebt ontvangen - meer dan 15 EC behaald hebt en het onderwijsprogramma is ongewijzigd gebleven, dan moet je alle nog resterende EC behalen om een positief bindend studieadvies te krijgen.Als het onderwijsprogramma is gewijzigd en heb je wel resultaten behaald in het collegejaar dat je een negatief advies hebt ontvangen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen voor vakken in het nieuwe programma. Deze vrijstellingen tellen niet mee voor het bindend studieadvies.

Ik heb vorig collegejaar uitstel gekregen en wil dit jaar voor 1 feb staken. Zijn er consequenties?

Als je de studie staakt in het collegejaar waarin je gebruik maakt van het verleende uitstel, dan zal je een definitief negatief bindend studieadvies ontvangen. Je voldoet namelijk niet aan de eis dat je 45 EC moet behalen in het collegejaarjaar dat je gebruik maakt van het uitstel.