Beroepschrift

Een beroepschrift bij het Cbe indienen

Bij het College van beroep voor de examens (Cbe) kun je administratief beroep instellen tegen beslissingen die betrekking hebben op beslissingen genomen op grond van artikel 7.61 Whw. Het gaat dan o.a. om beslissingen genomen door examencommissies/examinatoren, over bindend studieadvies, vrijstellingen, colloquium doctum, de toelating Masteropleidingen (voor studenten met buitenlandse vooropleiding).

Een beroepschrift moet je binnen een termijn van 6 weken indienen. Deze termijn begint met ingang van de dag nadat de beslissing is verzonden. Een beroepschrift moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • naam, adres, telefoonnummer, studentnummer, e-mailadres,
  • ondertekening,
  • dagtekening (datum),
  • een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingediend (een kopie van de beslissing meesturen)
  • de gronden van het beroep (argumenten waarom de beslissing niet juist zou zijn).

Afhandeling beroepschrift bij Cbe Het Cbe vraagt eerst de beslissende instantie te onderzoeken of een minnelijke schikking mogelijk is Indien dat niet het geval is, neemt het Cbe het beroepschrift in behandeling. Na de hoorzitting neemt het Cbe een beslissing, die per post wordt toegezonden.

Spoedprocedure Je kunt ook de voorzitter van het Cbe vragen om een voorlopige voorziening te treffen in afwachting van de behandeling van het beroep, indien sprake is van onverwijlde spoed. De voorzitter Cbe neemt dan zo spoedig mogelijk (na het horen) een beslissing.

Een beroepschrift bij het CBHO indienen

Indien je het niet eens bent met de beslissing van het Cbe, kun je binnen 6 weken na verzending van de beslissing beroep instellen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) te Den Haag. Op de website van het CBHO (CBHO.nl) is nadere informatie te vinden en is de procedure duidelijk beschreven. Voor het indienen van een beroep bij het CBHO moet je griffierecht van ca. €42,- betalen.