Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift indienen

Tegen een door het College van Bestuur op grond van de Whw genomen beslissing kun je bezwaar maken, indien je het niet eens bent met de beslissing. Het gaat dan o.a. om beslissingen die genomen zijn over in- en uitschrijving, (terug-) betaling van collegegeld en financiële ondersteuning (Rpf). Uitgezonderd zijn beslissingen genomen op grond van artikel 7.61 Whw, waartegen beroep openstaat bij het College van beroep voor de examens; zie hierna.

Een bezwaarschrift moet je binnen een termijn van 6 weken indienen. Deze termijn begint met ingang van de dag nadat de beslissing is verzonden.

Een bezwaarschrift moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • naam, adres, telefoonnummer, studentnummer, e-mailadres,
  • ondertekening,
  • dagtekening (datum),
  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingediend (een kopie van de beslissing meesturen)
  • de gronden van het bezwaar (argumenten waarom de beslissing niet juist zou zijn).

Afhandeling bezwaarschrift Het bezwaarschrift wordt ter advisering voorgelegd aan een door het College van Bestuur ingestelde adviescommissie. De commissie onderzoekt of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien dat het geval is, beëindigt zij de procedure, maar anders volgt de afhandeling van het bezwaarschrift. Er volgt een hoorzitting, waarna de commissie advies uit brengt aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt vervolgens een beslissing op bezwaar, die per post wordt toegezonden.

Spoedprocedure Je kunt ook om een spoedprocedure verzoeken in het geval van onverwijlde spoed. De voorzitter van de commissie bepaalt of dat zo is. Indien dat het geval is brengt de commissie zo spoedig mogelijk advies uit (na het horen), waarna het College van Bestuur binnen 4 weken een beslissing op bezwaar kan nemen.

Een beroepschrift bij het CBHO indienen

Indien je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kun je binnen 6 weken na verzending van de beslissing beroep instellen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) te Den Haag. Op de website van het CBHO (CBHO.nl) is nadere informatie te vinden en is de procedure duidelijk beschreven. Voor het indienen van een beroep bij het CBHO moet je griffierecht van ca. €41,- betalen.

/* */