Faciliteitenregeling studentenorganisaties TUD

Faciliteitenregeling voor studentenorganisaties

De regeling kent een jaarlijks terugkerende subsidie die een studentenorganisatie moet helpen om haar kernactiviteiten te (blijven) uitoefenen (standaardsubsidie), en een eenmalige subsidie voor het initiëren en uitvoeren van nieuwe activiteiten in het Delftse studentenleven (innovatiesubsidie).

Standaardsubsidie

Voor (gedeeltelijke) vergoeding op basis van de standaardsubsidie komen in aanmerking exploitatiekosten t.b.v. het pand waar de studentenorganisatie zich heeft gevestigd (huurkosten, energiekosten, verzekeringskosten, belastingen, schoonmaak, onderhoud, verhuiskosten) en bureaukosten (kopieerkosten, communicatiekosten en kantoorartikelen).
Voor het aanvragen van de standaardsubsidie moet uiterlijk 31 oktober een aanvraag zijn ingediend. Uiterlijk 31 december ontvangt de aanvrager een reactie op de aanvraag. Bij een aanvraag dienen de volgende zaken te worden overgelegd:
a.  een activiteitenplan;
b.  een begroting met daarin o.a. voor zover van toepassing vermeld:

  • financiële bijdrage eigen organisatie;
  • gewenste financiële bijdrage universiteit;
  • financiële bijdrage andere subsidieverstrekkers;
  • deelnemersbijdrage;
  • specificatie kosten

c.   een vermelding van het bank- of gironummer van de subsidieaanvrager.

Innovatiesubsidie

De innovatiesubsidie wordt - in beginsel eenmalig - verleend aan studenten¬organisaties die innovatieve activiteiten ontplooien ten behoeve van de Delftse studentengemeenschap, welke niet op andere wijze geldelijk door de universiteit worden ondersteund. Naast de kosten die in het kader van de standaardsubsidie worden vergoed komen ook de kosten voor het organiseren van de innovatieve activiteiten voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking. Aanvragen tot toekenning van innovatiesubsidie dienen (zie art. 7 lid 5) uiterlijk zes weken vóór aanvang van de activiteiten te worden ingediend. Binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt de studentenorganisatie een reactie op de aanvraag.

Overige informatie

Nadere toelichting is ook te vinden in het studentenstatuut.De volledige tekst van de regeling is te raadplegen op de regelingenpagina. Aanvragen van subsidies dienen voor de deadline verzonden te worden aan contactcentre-ESA@tudelft.nl