Duurzaamheid

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. De ambitie is een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Bij de verdere ontwikkeling van de campus streven we naar zo weinig mogelijk impact op het milieu. Dat doen we door na te denken of we iets daadwerkelijk nodig hebben (refuse), door ons energie- en materiaalgebruik terug te dringen (reduce) en zelf zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken (produce). Materialen en producten gebruiken we waar mogelijk opnieuw (re-use). Nieuwe materialen en producten zijn zoveel mogelijk op duurzame wijze geproduceerd.

In nieuwbouw- en renovatietrajecten betrekken we de markt en de wetenschappelijke staf om tot innovatieve oplossingen te komen. Het nieuwe onderwijsgebouw Pulse is hier een mooi voorbeeld van. Het eerste energieneutrale gebouw op de campus, dat in nauwe samenwerking met de faculteit Bouwkunde is ontwikkeld.

De verduurzaming draagt bij aan de campus als leefbare en gezonde leer- en werkomgeving.