Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT SUPAIR BANEN VOOR INGENIEURS

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 december 2021.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SUPAIR Intermediairs (KvK nummer 27303697), hierna te noemen SUPAIR.

SUPAIR respecteert de privacy van iedereen die persoonsgegevens met ons deelt. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Met dit document laten wij u weten wat wij met uw gegevens doen wanneer u deze met ons deelt, waarom wij deze gegevens indien nodig opslaan en welke diensten wij u hierdoor kunnen aanbieden. Zo bent u op de hoogte van hoe wij werken.

Uw privacy

 • Wij verwerken alléén de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.
 • Wij ontvangen en/of verwerken géén gegevens die van derden afkomstig zijn.
 • Wij delen geen gegevens met derden zonder uw toestemming.
 • Wij verzamelen en/of verwerken geen gegevens over uw internetgedrag. De website van SUPAIR is onderdeel van de TU Delft website. Wij maken geen gebruik van eventuele cookies en trackers die de TU Delft plaatst.

De diensten van SUPAIR
SUPAIR helpt ingenieurs met het vinden van de baan die bij hen past. Wij helpen o.a. met:

 1. Advies
  Denk hierbij o.a. aan het op verzoek aanbieden van cv-checks. SUPAIR is erkend referent en met vragen m.b.t. de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunt u ook bij ons terecht.
 2. Begeleiding
  Wij begeleiding kandidaten gedurende het gehele traject vanaf het intakegesprek, het aanbieden van het cv met eventuele motivatie aan onze opdrachtgevers tot en met de indiensttreding van de kandidaten. Ook een periode na de indiensttreding blijft SUPAIR in contact met de kandidaten en bieden wij begeleiding waar nodig.
 3. Bemiddeling
  SUPAIR bemiddelt voor kandidaten en opdrachtgevers. Tijdens een intakegesprek bespreken wij het cv van de kandidaat. Wij gaan in op de persoonlijke situatie van de kandidaat en de wensen/eisen m.b.t. een baan.
 4. Nieuwsbrief
  Wij informeren kandidaten met een nieuwsbrief over vacatures en ander relevant nieuws.

Persoonsgegevens en doeleinden
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die staan beschreven in deze privacystatement, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Maakt u gebruik van ons inschrijfformulier en wilt u dat SUPAIR u helpt bij het vinden van de baan die bij u past, dan vragen wij de volgende gegevens te verstrekken:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Email en telefoonnummer
  Onze nieuwsbrief krijgt u per e-mail. Wij kunnen per e-mail en telefonisch contact met u opnemen om een afspraak voor een intakegesprek in te plannen of u te attenderen op onze vacatures.
 • Burgerlijke staat en het wel of niet in het bezit zijn van een rijbewijs
  Wij houden rekening met uw persoonlijke situatie wanneer wij op zoek gaan naar een geschikte baan.
 • Nationaliteit en bij non-EU kandidaten om de geldigheid van de verblijfsvergunning
  Niet alle opdrachtgevers van SUPAIR zijn in staat om non-EU kandidaten in dienst te nemen. SUPAIR adviseert en helpt zowel kandidaten als bedrijven met IND gerelateerde zaken.
 • Opleidingen, werkervaring en overige werkervaring
  Hiermee kunnen wij u beter voorzien van passende vacatures die aansluiten bij uw opleiding.
 • Talen- en computerkennis
  Deze kennis kan van belang zijn voor opdrachtgevers en als functie eis bij vacatures voorkomen.
 • Hobby’s, interesses, activiteiten en cursussen
  Hiermee geeft u aan wat u naast uw opleidingen en werk onderneemt/heeft ondernomen.

Inschrijving bij SUPAIR
Wanneer u zich bij ons inschrijft door middel van ons inschrijfformulier, meldt u zich aan voor onze diensten. U bevestigt uw inschrijving door middel van het versturen van de ingevulde gegevens. U krijgt ter bevestiging van uw inschrijving een e-mail toegestuurd met hierin een overzicht van de door u ingevulde gegevens.

U kunt op ieder moment - zonder dat er gegevens verstuurd worden naar SUPAIR - stoppen met het invullen van het inschrijfformulier.

Opslag persoonsgegevens
Uw inschrijving blijft vier weken vanaf het moment van inschrijven op de beveiligde servers staan van LeaseWeb Netherlands B.V. Gedurende deze termijn kunnen u en SUPAIR uw inschrijving downloaden en inzien. Na het verstrekken van deze termijn, wordt uw inschrijving verwijderd van de servers van LeaseWeb. U en SUPAIR hebben vanaf dat moment geen toegang meer tot uw gegevens op de servers van LeaseWeb.

Uw inschrijving krijgen wij binnen door middel van een e-mail. Onze e-mails staan op de beveiligde Exchange servers van de TU Delft.
Uw inschrijving slaan wij op in de vorm van een cv in docx-bestand op de beveiligde file servers van de TU Delft.
SUPAIR verwerkt uw gegevens in onze database Filemaker. De Filemaker Server staat op een beveiligde Virtual Server van de TU Delft.
Toegang tot de SUPAIR e-mail, bestanden en database is beveiligd door middel van het NETID systeem van de TU Delft.

Beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens en het gebruik van ons inschrijfformulier optimaal te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Wij doen dit aan de hand van diverse maatregelen:

 • Fysiek - Onze kantoren, kasten en ladekasten zijn niet vrij toegankelijk.
 • Administratief - Werkprocessen schrijven voor waar en hoe wij gegevens opslaan.
 • Organisatorisch - SUPAIR heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming die er op toeziet dat medewerkers van SUPAIR deze privacystatement naleven.
 • Technisch - Toegang tot computers, netwerkschijven en de database is beveiligd door de TU Delft en alleen toegankelijk met de juiste NETID. Ons inschrijfformulier heeft een SSL beveiligingscertificaat.

Indien uw gegevens zichtbaar zijn voor andere partijen die namens SUPAIR diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (zie ‘Toegang tot uw gegevens’), zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Toegang tot uw gegevens
SUPAIR medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Zonder uw toestemming worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden.

De partijen waarmee SUPAIR samenwerkt die zicht hebben op uw gegevens:

 • De programmeurs van ons inschrijfformulier. Zij hebben toegang tot uw inschrijving op de servers van LeaseWeb Netherlands B.V. Op verzoek van SUPAIR kunnen zij inschrijvingen inzien, corrigeren en verwijderen.
 • Wanneer u bij ons in dienst komt zullen wij gegevens delen met onze accountant en boekhouder.

Bewaartermijn gegeven
Persoonlijke gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.
Standaard bewaart SUPAIR uw gegevens maximaal 24 maanden na inschrijving. Daarna worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.
Deze bewaartermijn wordt gehanteerd, omdat wij kandidaten in deze periode goed willen leren kennen en zodoende kunnen helpen bij het zoeken van de baan die bij hen past. Daarnaast is het mogelijk om binnen 24 maanden uw inschrijving te heractiveren als u weer gebruik wil maken van onze diensten.

SUPAIR nieuwsbrief
U ontvangt vanaf het moment van inschrijving een nieuwsbrief van SUPAIR. U kunt zich op verzoek en via Facebook aanmelden voor alleen de nieuwsbrief, zonder de verplichting om u in te schrijven.

Wij maken gebruik van de online nieuwsbrieftool Mailchimp (https://mailchimp.com/). In iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te laten passen, te verwijderen of om u af te melden voor nieuwsbrieven (de opt-out mogelijkheid).

Communicatie
Wanneer u e-mails naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die e-mails bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De e-mails worden opgeslagen op de beveiligde Exchange servers van de TU Delft.

Derden
Uitsluitend na uw goedkeuring wordt uw cv aangeboden aan een opdrachtgever van SUPAIR. In het cv dat wij aanbieden, vermelden wij uw voornaam, woonplaats, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit en indien van toepassing de geldigheid van uw verblijfsvergunning.

Recht op inzage, rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit
U heeft het recht op het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment bij SUPAIR aanwezig is. Ook heeft u recht op overdracht van uw gegevens. U ontvangt van ons de persoonsgegeven die op het moment van aanvraag bij ons bekend zijn in een docx of pdf bestand.

Een verzoek hiertoe kan worden ingediend per email. SUPAIR zal uiterlijk binnen vier weken aan het verzoek voldoen en de kandidaat hiervan op de hoogte stellen. Is het verzoek gegrond dan zal SUPAIR geen kosten in rekening brengen.

Meldplicht datalekken
Zodra er een datalek wordt geconstateerd, die betrekking heeft op de verstrekte gegevens aan SUPAIR, zal SUPAIR het datalek melden bij het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afhankelijk van de locatie waar het datalek is opgetreden, zullen de partijen waarmee wij samenwerken op de hoogte brengen hiervan. Ook zal SUPAIR alle kandidaten op de hoogte stellen wiens gegevens bij dit datalek betrokken zijn.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies en verzamelen en/of verwerken geen gegevens omtrent uw internetgedrag. De website van SUPAIR is onderdeel van de TU Delft website. Eventuele cookies en trackers van de TU Delft, worden niet door SUPAIR gebruikt. 

Klachten
Kandidaten hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de verwerking en het gebruik van de verstrekte persoonsgegeven aan SUPAIR.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op de diensten van SUPAIR. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of we aan deze privacystatement voldoen. Als u hierover vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens
SUPAIR
Rotterdamseweg 183 C
2629 HD Delft
015 278 65 27
info@supair.tudelft.nl