Voorbeelden

Elektrische boiler

Het energierendement van een elektrische huishoudboiler is globaal berekend op 69 procent. Dit wil zeggen dat 69 procent van de verbruikte hoeveelheid elektriciteit wordt omgezet in warm water van 60 °C. Wanneer gekeken wordt naar de kwaliteit van energie, is het rendement veel lager, nl. ca. 5 procent. Dit lage rendement wordt grotendeels veroorzaakt doordat energie van hoge kwaliteit (elektriciteit) wordt omgezet in energie met een veel lagere kwaliteit (warm water van 60 °C).

Voedingsmiddelenindustrie

Bij een bedrijf uit de voedingsmiddelenindustrie is onderzocht of het verbruik aan fossiele brandstoffen omlaag kon. Hiervoor werd een analyse uitgevoerd waarbij rekening werd gehouden met de kwaliteit van energie. Het bleek o.a. dat er veel meer energie nodig was voor het drogen van lucht dan er theoretisch nodig is. Het verbruik aan fossiele brandstoffen was te reduceren tot ca. 70 procent van het huidige verbruik, zonder dat hiervoor grote aanpassingen van het bedrijf nodig waren.

Tuinbouwkassen

Bij een studie naar de verbetering van de energiehuishouding in tuinbouwkassen werd berekend dat er een besparing mogelijk was van 20 procent op het jaarlijkse aardgasverbruik.

Steenkoolconversie

Een installatie voor de productie van elektriciteit werd vergeleken met een installatie voor de gecombineerde productie van elektriciteit en methanol. Het bleek dat bij gelijke hoeveelheden kolen, aardgas en methanol er door de gecombineerde installatie 2,4 procent meer elektriciteit werd geproduceerd dan bij gescheiden productie. Het rendement op basis van kwaliteit van energie voor de gecombineerde installatie was 6,1 procent hoger.