Programma

De parttime opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) is ontworpen voor professionals die een postinitiële SHE opleiding willen volgen naast hun baan. Het curriculum duurt ongeveer twee jaar en omvat negen klassikale weken in Delft. Meer informatie over de praktische planning van de opleiding is te vinden op de pagina Data en Studiebelasting.

De deelnemers aan de opleiding volgen gezamenlijk vakken op locatie, maken huiswerkopgaven, doen een SHE adviesproject bij een bedrijf en schrijven en verdedigen een scriptie. De vakken en huiswerkopgaven zijn zo ontworpen dat de deelnemers de relevante onderwerpen vanuit de context van hun eigen professionele achtergrond kunnen ontdekken. Ze worden hierbij begeleid door de module managers (Maak kennis met hen op de pagina Opleidingsteam).

Het curriculum als geheel beslaat zeven onderwerpen: Bestuur, Beleid & Strategie, Organisatiemiddelen, Risicomanagement, Planning & Procedures, Implementatie, Prestatiemanagement, en Inspectie & Controle. Het volgende diagram geeft een overzicht van de organisatie van het curriculum:

Inhoud van de modules

Module 1: Introduction

Deze module vormt een introductie op het SHE veld en de uitdagingen op SHE gebied, het Risicomanagement Model, ethische vragen met betrekking tot SHE, groepsdynamiek en systeemtheorie. De deelnemers maken een persoonlijk leerplan dat gedurende de hele opleiding gebruikt zal worden. Ook worden ze in groepen ingedeeld en ontwerpen en analyseren ze een SHE management casus.

Het belangrijkste doel van de introductiemodule is om SHE problemen te leren analyseren en er vanuit verschillende perspectieven naar te kijken.

Module 2: Risk Management

Deze module behandelt het Risicomanagement Model (Ale, 2009) in detail. Daarna wordt de technische kant van risicomanagement onderzocht, waarbij de nadruk ligt op methoden en technieken om SHE bedreigingen en risico’s te analyseren en in te schatten met behulp van beslismodellen. De toepasbaarheid van deze modellen wordt belicht door middel van enkele praktische voorbeelden.

De deelnemers leren over de kwalitatieve en kwantitatieve methoden om risico’s te analyseren. Foutenbomen (Fault Trees), gebeurtenissenbomen (Event Trees), de BowTie methodiek en andere modellen komen aan de orde. Deze module past daarnaast risicomanagement toe op het onderwerp gezondheid.

Module 3: Performance Management

Deze module bestaat uit twee delen: het eerste deel bekijkt de methodologische aspecten van het verzamelen en analyseren van gegevens. Dit omvat het classificeren van ongelukken, onderzoek en rapportage, en inspecties & controles als input voor corrigerende acties. Deel twee beslaat de integratie van SHE in bedrijfsmodellen en planning. Gekeken wordt naar het management van de aanvoerketen en specifiek van onderaannemers.

Module 4: Environment & Social Risk Management

Deze module is gericht op vier aspecten: het milieu (impact op lucht, land en water), zakelijk gedrag & ethiek, mensenrechten & arbeidsomstandigheden, en het opbouwen van capaciteit & lokale bronnen. Ook wordt de beoordeling van milieueffecten en sociale impact behandeld, alsmede de relevante wet- en regelgeving.

De deelnemers leren om onderzoek te doen en actieplannen te ontwikkelen om uiteindelijk de meest geschikte manier te kiezen waarmee regelgeving, die lokale bedrijven raakt, te beïnvloeden of uit te leggen is. Ook geeft de module een praktische interpretatie van SHE regelgeving voor zover relevant en toepasbaar op het bedrijfsleven.

Module 5: Leadership, Culture & Behaviour

Deze module leert deelnemers om het SHE managementsysteem dat door een bedrijf wordt toegepast te definiëren en te implementeren, en om een team door een effectieve cultuurverandering te loodsen met het oog op betere SHE prestaties. Deelnemers leren lokale doelstellingen en projecten of werkprogramma’s te ontwikkelen en te implementeren die bijdragen aan strategische SHE doelstellingen. Ook worden ze getraind in verandermanagement om daarmee de implementatie van SHE beleid in een organisatie te verbeteren.

Deze module geeft deelnemers de vaardigheden om een effectief SHE verbeterprogramma te plannen en te leiden door middel van het beïnvloeden van gedrag; om als hoofdadviseur een effectief programma van SHE cultuuromslag te faciliteren; om mogelijke menselijke fouten en problemen in de SHE cultuur te identificeren; en om de juiste instrumenten en processen toe te passen om specifieke problemen aan te pakken en duurzaam veranderingen te realiseren.

Module 7: SHE Advisory Project

Het SHE advies project is een integraal onderdeel van de opleiding. In groepsverband pakken deelnemers praktische problemen aan bij een gastorganisatie en rapporteren ze hun bevindingen en voorgestelde oplossingen aan het management. Dit project wordt in samenwerking met de afdeling van de gastorganisatie die verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden aldaar. Het adviesproject heeft als doel om de deelnemers aan de opleiding hands-on ervaring te geven in het werken in een multidisciplinaire SHE groep. Het biedt hen de kans om eens te werken in een andere context dan die van hun eigen organisatie.

Module 8: Strategy

In deze module wordt het Risicomanagement Model, dat in de voorgaande modules op detailniveau is bekeken, weer in elkaar gezet. De module belicht de kern van complexe SHE uitdagingen, het in kaart brengen van belanghebbenden, strategie, visie en missie. Deelnemers oefenen in het bedenken, evalueren en prioriteren van mogelijke benaderingen, en in het maken van een implementatieplan. Een zeer belangrijke taak van iedere SHE professional is om ideeën aan het management te presenteren en deze geaccepteerd te krijgen. Deelnemers oefenen dit door een praktische casus te presenteren aan een panel van professionals en docenten. Zo leren ze de vaardigheden om werknemers en managers te beïnvloeden.

Huiswerk en overige opdrachten

Elke module wordt afgesloten met een opdracht die de kennis en vaardigheden van de deelnemers toetst met betrekking tot die specifieke module. Daarnaast worden gedurende de gehele opleiding huiswerkopgaven uitgedeeld die samenhangen met de eigen organisatie van deelnemers. Door aan de slag te gaan met deze opgaven, laten de deelnemers zien hoe ze hun nieuw verkregen inzichten en vaardigheden kunnen toepassen op hun eigen werkomgeving.

Scriptie en examen
Na het afronden van alle modules, dient iedere deelnemer een scriptie te schrijven en deze in te dienen bij de Examencommissie. Dit wordt gevolgd door een mondeling examen in de vorm van een verdediging van de scriptie voor de Examencommissie. Een SHE afstudeerverslag bestaat normaliter uit een diepgaande analyse van een veiligheidsprobleem in de eigen organisatie, inclusief aanbevelingen voor verbeteringen.

Om te helpen bij het opzetten van het onderzoeksvoorstel voor de scriptie worden een aantal workshops Academic Skills gegeven. Deze workshops zijn verweven in de moduleweken.

Contact


Prof.dr.ir. Pieter van Gelder

Programmadirecteur

Dr. Simone Sillem

Programmacoördinator