Programma

De parttime opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) is ontworpen voor professionals die een post-initiële SHE-opleiding willen volgen naast hun baan. Het curriculum duurt ongeveer twee jaar en omvat negen klassikale weken in de buurt van Delft. Meer informatie over de praktische planning van de opleiding is te vinden op de pagina Data en Studiebelasting.

De deelnemers aan de opleiding volgen gezamenlijk lessen op één locatie, maken huiswerkopgaven, voeren een SHE-opdracht uit bij een gastbedrijf en schrijven, presenteren en verdedigen een scriptie. De lessen en huiswerkopgaven zijn zó ontworpen dat deelnemers de onderwerpen in de context van hun eigen professionele achtergrond kunnen verkennen en binnen hun eigen bedrijf toe kunnen passen. Ze krijgen hierbij begeleiding van de modulemanagers; maak kennis met een aantal van hen op de pagina Opleidingsteam.

Het volledige curriculum omvat de vier hoofdfasen van risicomanagement: Visie, strategie en beleid; Risico-identificatie en -prioritering; Risico vermindering; en Risico-evaluatie. De figuur geeft een overzicht van de organisatie en samenhang van het curriculum. 

Inhoud van de modules

Module 1: Introductie

Het doel van de eerste module is tweeledig: (1) deelnemers met elkaar en met de opleiding kennis laten maken, waarbij wij uitgebreid aandacht schenken aan de vorming van een effectief en lerend team en het creëren van een veilige en vertrouwde leeromgeving; (2) daarnaast schetst deze module een breed overzicht van het vakgebied veiligheidskunde, haar geschiedenis, belangrijke denkbeelden en uiteraard nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

Module 2: Strategie

Deze module belicht de kern van complexe SHE-uitdagingen, namelijk het in kaart brengen van belanghebbenden, en het formuleren van een strategie, visie en missie. Deelnemers oefenen in het bedenken, evalueren en prioriteren van mogelijke benaderingen, en in het maken van een implementatieplan. Een belangrijke uitdaging voor iedere SHE-professional is om ideeën inzichtelijk aan het management te presenteren en deze vervolgens geaccepteerd te krijgen. Aan het einde van de module presenteren de deelnemers daarom hun weekopdracht aan een deskundig panel van docenten en professionals.

Module 3: Risico- en veiligheidsmanagement

Deelnemers krijgen tijdens Module 3 meer inzicht in de systematiek van het risicomanagementsysteem (of veiligheidsmanagementsysteem) en de eisen die bijvoorbeeld toezichthouders en certificerende instellingen hieraan stellen. Belangrijke vragen die wij in Module 3 adresseren, zijn – Waarin verschilt de ene veiligheid (bijv. procesveiligheid) van de andere veiligheid (bijv. arbeidsveiligheid) en waarin komen zij overeen? En – Hoe zijn grote ongevallen te voorkomen en wat moet je als organisatie op orde hebben als er toch iets gebeurt?

Module 4: Risico-assessment

In Module 4 presenteren wij de deelnemers een overzicht van de belangrijkste risico-identificatiemethoden en risico-analysetechnieken en oefenen zij in de les en het huiswerk met een aantal van deze technieken. Verder gaat de module dieper in op specifieke onderdelen van het risicomanagementsysteem zoals dit eerder in Module 3 aan de orde is geweest.

Module 5: Leiderschap

In Module 5 en 6 komt de zogenaamde ‘zachte kant’ van veiligheids- en risicobeheersing aan bod. In Module 5 richten wij ons vooral op persoonlijk en formeel leiderschap, systeemdenken en het organiseren van veiligheid in organisaties volgens verschillende inzichten.

Module 6: Cultuur en gedrag

Module 6 gaat dieper in op cultuur en gedrag, begrippen die tegenwoordig nauw verbonden zijn met de technische en organisatorische kant van veiligheid. Wij benaderen deze begrippen zowel vanuit een wetenschappelijke als van een praktische kant. Daarnaast gaan wij in op het beïnvloeden van cultuur en gedrag in organisaties. Ervaringsdeskundigen zullen bespreken hoe zij cultuur- en veiligheidsinterventies in hun bedrijf doelmatig hebben aangepakt.

Module 7: Milieumanagement

Deze module is gericht op verschillende aspecten van het verantwoord en duurzaam managen van een organisatie. In het bijzonder gaan wij in op het milieu (impact op lucht, land en water), zakelijk gedrag en ethiek, mensenrechten en arbeidsomstandigheden, en het opbouwen van zogenaamde lokale capaciteit met bedrijven en omwonenden.

Module 8: Gezondheid en welzijn

Deze module behandelt verschillende gezondheid-gerelateerde onderwerpen zoals arbeidshygiëne en PSA. Aan de hand van diverse casestudies worden specifieke thema’s behandeld: (1) omgaan met gevaarlijke stoffen (REACH), (2) lawaai en (3) klimaat op de werkplek, (4) straling en (5) beveiliging

Module 9: Prestatie-evaluatie en leren

In deze module bespreken wij de methodologische aspecten van het verzamelen en analyseren van gegevens. Hoe kunnen organisaties van hun positieve en negatieve ervaringen leren en op basis daarvan verbeteren? Daarnaast komt de integratie van SHE in bedrijfsmodellen en planning aan bod.

Module 10: SHE Advies Project (SHEAP)

Het SHE-advies project is een integraal onderdeel van de opleiding. Deelnemers pakken In groepsverband een praktisch probleem aan bij een gastbedrijf en rapporteren hun bevindingen en voorgestelde oplossingen aan het management. Het adviesproject heeft tot doel om deelnemers aan de opleiding een concrete ervaring mee te geven met het werken in een multidisciplinaire SHE-groep. Ze kunnen hierbij de inmiddels opgedane kennis uit de opleiding inzetten.

Huiswerk en overige opdrachten

Elke module sluiten wij af met een opdracht die de kennis en vaardigheden van de deelnemers toetst met betrekking tot de module. Daarnaast maken de deelnemers gedurende de gehele opleiding huiswerkopgaven die direct samenhangen met het risicomanagement van hun eigen organisatie.

Scriptie en examen

Na het afronden van alle modules, schrijft iedere deelnemer een scriptie en dient deze in bij de Examencommissie. Dit wordt gevolgd door een mondeling examen in de vorm van een presentatie en verdediging van de scriptie voor de Examencommissie. Een SHE afstudeerverslag bestaat normaliter uit een diepgaande analyse van een veiligheidsprobleem in de eigen organisatie, inclusief aanbevelingen voor verbeteringen.

In de opleiding zit een traject om de benodigde academische vaardigheden te ontwikkelen. Deze workshops van een dagdeel zijn verweven in de modules en helpen de deelnemer bij het opzetten van een degelijk onderzoeksvoorstel. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een afstudeerbegeleider vanuit de TU toegewezen.

Contact


Dr. Frank Guldenmund

Programmacoördinator

Meer informatie

Astrid Pinzger-van Staalduinen

Programmasupport