Safe and secure trade lanes

Digitale snelwegen voor veilige en beveiligde handelsstromen

Nederland vervult een sleutelrol in de internationale handel. De Rotterdamse Haven vormt met 12 miljoen containers per jaar de gateway naar Europa én Schiphol is hier één van de belangrijkste hubs voor luchtvracht. De laatste jaren is de vraag naar veiligheid en beveiliging van de internationale handelsstromen sterk toegenomen, met als gevolg een explosieve groei van tijdrovende en kostbare grenscontroles. TU Delft biedt uitkomst: met ICT-oplossingen voor efficiëntere safe and secure trade lanes.

Internationale handelsketens zijn een essentiële motor voor het economisch herstel van Nederland. Helaas nemen terrorisme en illegale handel een grote vlucht, en zijn product- en voedselveiligheid eveneens een forse bron van zorg. Grenscontroles zijn daardoor aanzienlijk verscherpt, uitgevoerd door de Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en nog zo’n 12 controleinstanties. Ze voeren inspecties uit op basis van risicoanalyses: alleen verdachte ladingen worden bekeken. Echter, de gegevens hiervoor zijn pas beschikbaar als een schip of vliegtuig al is aangekomen. De selectie van de juiste containers kost dan nog een paar dagen.

Efficiencyslag grensinspecties

Voor de export van 1 container zijn gemiddeld 20 documenten benodigd voor allerlei (overheids) instanties. Wereldwijd levert dit een kostenpost op van honderden miljarden dollars per jaar. Tegelijkertijd wordt het maatschappelijk belang geschaad: meer fysieke inspecties en bijbehorend papierwerk leiden tot vertraging in de afhandeling, en daarmee tot enorme wachttijden aan de grens, fileverkeer in de Randstad en CO2-vervuiling - met alle (logistieke) kosten vandien. De hamvraag is dus: hoe kunnen er meer grensinspecties uitgevoerd worden in het belang van de veiligheid van de burger - meer safe and secure trade lanes dus - maar zonder verstoppingen in de Rotterdamse haven en op Schiphol? Internationaal wordt in dit verband gesproken over trade facilitation.

De oplossing zit in een betere gegevensuitwisseling tussen de diverse ketenpartners, met name in het land van oorsprong waar goederen vandaan komen, en grensbewakende instanties. Zo wordt ruim van tevoren bekend welke containers aankomen, waardoor verdachte exemplaren al op voorhand aanwijsbaar zijn. Van de lading kan het grootste deel dan direct door; slechts een klein percentage wordt vastgehouden. Door deze advanced risk analyses neemt de effectiviteit van de inspectie toe en kan het vrachtvervoer veel efficiënter plaatsvinden.

TU Delft ontwerpt de ICT die nodig is om deze datapipeline te verbeteren: een innovatieve IT-architectuur met als voornaamste componenten Cloud computing en Webservices. Hierdoor wordt een digitale ‘snelweg’ gebouwd voor het veilig delen van betrouwbare data tussen de betrokken partijen in de internationale trade lanes. De sectie ICT van TBM werkt onder meer aan de infrastructuur en inrichting van de datapijplijn, kosten-/baten modellen, governance modellen, en multi-agent modellen.

Voortrekkersrol

De onderzoekers van de ICT sectie van de TU Delft vervullen in Europa al 12 jaar een voortrekkersrol als het om trade facilitation gaat. Het eerste EU-project was ITAIDE (2006 - 2010), gevolgd door CASSANDRA (2010-2014) en CORE (2014 -2018). Inmiddels loopt ook het NWO-programma ISCOM (Innovation in Supply Chain Compliance and Border Management), dat is opgezet in samenwerking met de Douane.

Binnen ISCOM heeft TU Delft twee onderzoeksvoorstellen gehonoreerd gekregen: JUST en SAtIN. De wereld ligt letterlijk voor TU Delft open, nu de Wereldhandelsorganisatie (WTO) trade facilitation voor de komende tien jaar tot hoofdthema heeft uitgeroepen en onze regering Nederland daarin leidend wil maken. In navolging van bijvoorbeeld watermanagement wil de overheid de innovatiekennis van TU Delft en haar partners op het gebied van trade facilitation vermarkten naar het buitenland. Zo wordt deze innovatie dus zelf ook een exportproduct!

Head of TLO group

Lees meer

Typisch TBM

Safe and secure tradelanes vormen een complex sociotechnisch onderzoekstopic. Om tot oplossingen te komen, is een interdisciplinaire combinatie nodig van verschillende onderzoeksmethodes uit de informatica, bestuurskunde, wiskunde en politiek. Dit sluit naadloos aan bij de TBM-aanpak.