Pieter van Gelder

Functie

Hoogleraar Safety Science binnen de sectie Veiligheidskunde. Tevens: directeur van het TU Delft Safety and Security Institute en (onder meer) voorzitter van de ESRA Technical Committee on Natural Hazards (European Safety and Reliability Association) en programma directeur van diverse Delft Toptech opleidingen.

Mooiste gebeurtenis uit uw carrière

'Als ik naar mijn academische hoogtepunten kijk, dan zijn dat er diverse. Om te beginnen mijn afstuderen aan de faculteit Technische Wiskunde en Informatica van de TU Eindhoven. Als kind al was ik heel goed in rekenen, met dank aan mijn vader. Hij leerde me al heel jong staartdelingen en complexe getallen uitrekenen, maar ook schaken. De studie wiskunde was dus een logische keuze, en mijn afstuderen een prachtige bekroning. Ook mooi was mijn promotie, op het onderwerp betrouwbaarheidsanalyses van waterkeringen en de statistische methoden daarvoor. Dat was in 2000. Ik werd zelfs de millenniumdoctor genoemd omdat ik de eerste in de nieuwe eeuw was. En tot slot natuurlijk: mijn aanstelling in 2013 als hoogleraar Safety Science hier in Delft.'

Grootste uitdaging

'Binnen de sectie Veiligheidskunde ontwikkelen we wiskundige modellen voor risicobeheersing. De waterbouwkunde beschikt al over uitstekende modellen hoe je de veiligheid tegen overstroming goed kunt kwantificeren en modelleren. En ook binnen andere domeinen zijn hele mooie kwantitatieve modellen ontwikkeld, zoals de chemische wereld, de voedingsindustrie (voedselveiligheid) en de luchtvaart. Ik zie het als grootste uitdaging om die modellen nog verder te verbeteren, en de rekentechnieken binnen de veiligheidsdomeinen te harmoniseren en uniformeren. Het grote voordeel van kwantitatieve modellen is dat je evidence based beslissingen kunt nemen. Als uit de rekenresultaten van een model blijkt dat de veiligheid onvoldoende is, kun je goed gefundeerd maatregelen nemen om die veiligheid te verhogen. Een andere vraag is hoe ver we die veiligheid dan moeten verhogen. Want: hoe veilig is veilig genoeg? Ook daar zijn technieken voor ontwikkeld die we verder willen optimaliseren.’

Leukste aan uw werk

‘Het bedenken van nieuwe dingen, en natuurlijk ook de samenwerking met collega's, studenten en promovendi. Daarnaast beleef ik veel plezier aan het schrijven van papers en het presenteren van mijn werk op conferenties.’

Waarom Delft

‘De TU Delft, en zeker ook de veiligheidsgroep, heeft een uitstekende reputatie opgebouwd in Nederland en zelfs wereldwijd. Wat mij betreft is Delft het walhalla van de techniek. Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar je zoveel technische kennis binnen handbereik hebt. Ik voel me als een spin in het web. Het is een eer om deze leerstoel te mogen voortzetten van mijn voorganger Ben Ale.’

Beste eigenschap

‘Als ik dat mag zeggen: ik ben geduldig en kan goed luisteren. Verder kan ik goed integreren en associëren, en ben ik analytisch.’

Minst goede eigenschap

‘Ik heb moeite om streng te zijn, daardoor stem ik soms te snel met vragen of voorstellen in. Ik zal maar eens wat vaker 'nee' gaan zeggen - ook tegen mijn jongste zoon, haha.’

Welk onderwerp hoort volgens u hoog op de politieke agenda

‘De vraag of onze samenleving veilig genoeg is, of dat we het veiligheidsniveau nog moeten verhogen. En ook: welke kosten we daarvoor over hebben. Er wordt al wel aandacht aan besteed, maar nu we met de crisis kampen en Nederland grote tekorten heeft op de balansen, wordt er vooral een kortetermijnbeleid gevoerd. De langetermijnrisico's worden helaas onder het tapijt geschoven. Er is geen geld, het is altijd goed gegaan, dus dan zal het nu ook wel goed gaan, zo is de gedachte. Maar neem de veiligheid tegenover overstromingen. Van de 4.000 km aan dijken in Nederland voldoet zo'n 30%, niet aan de veiligheidsnormen! De risico's zijn groot, maar toch accepteert de politiek dit kennelijk. Beslissingen hierover worden vooruit geschoven, maar horen absoluut hoog op de politieke agenda thuis.’

Inspiratiebron

Wijlen TU Delft professor en goede vriend Jan van Noortwijk. Hij overleed op 46 jarige leeftijd in 2008. Hij heeft veel werk verzet om nieuwe wiskundige modellen te maken om overstromingsrisico’s te beschrijven. De manier waarop hij onderzoek deed en waarop hij zijn resultaten publiceerde, zie ik als een groot voorbeeld. Een andere bron van inspiratie is ‘Professor Mahesh Pandey van de universiteit van Waterloo, Institute for Risk Research (Canada). Hij is een paar keer hier in Delft geweest, op mijn kamer. De zeer gestructureerde manier waarop hij werkte, was bijzonder inspirerend.

Levensfilosofie

‘Probeer je leven zo te leven dat je gelukkig bent.’

/* */