Publicaties

"Public participation in crisis policymaking. How 30,000 Dutch citizens advised their government on relaxing COVID-19 lockdown measures"

Auteurs: Niek Mouter, Jose Ignacio Hernandez en Anatol Itten

Na de uitbraak van COVID-19 hebben regeringen ongekende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Publieksparticipatie bij besluiten over (de versoepeling van) deze maatregelen is opvallend afwezig, ondanks aanbevelingen in de literatuur. Door gebruik te maken van de nieuwe methode Participatory Waarde Evaluatie (PWE), werd de deelnemers gevraagd om aan te bevelen welke van de acht opties ze het liefst zagen. De deelnemers kregen informatie over de maatschappelijke impact van elke versoepelingsoptie, zoals de impact van de optie op het zorgstelsel. We laten zien hoe deze voorkeuren kunnen worden gebruikt om opties te rangschikken in termen van wenselijkheid. 


“"Including young people, cutting time and producing useful outcomes: Participatory value evaluation as a new practice of public participation in the Dutch energy transition"”

Auteurs: Niek Mouter, Ruth Shortall, Shannon Spruit en Anatol Itten.

Om een ​​succesvolle energietransitie te realiseren, is het essentieel om de behoeften van de burger via participatieve processen te integreren in het overheidsbeleid. Omdat PVE oorspronkelijk is ontworpen als een economische evaluatiemethode, is het onduidelijk of deze kan worden ingezet voor effectieve participatie. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe PVE kan worden ingezet voor effectieve participatie van burgers in de energietransitie door middel van een experiment in het echte leven in Nederland. Het doel was om PVE in lijn met de doelstellingen van belanghebbenden uit te voeren, aangezien dit de belangrijkste vereiste is voor effectieve deelname. We hebben drie doelen bereikt die door belanghebbenden zijn gedefinieerd: PVE maakt deelname mogelijk van mensen die normaal niet zouden deelnemen (met name jongeren); lage tijdinvestering van ambtenaren; uitkomsten van een PVE zouden nuttig moeten zijn voor besluitvorming. We hebben twee doelen deels bereikt: PVE maakt burgers bewust van beslissingen en implicaties van de energietransitie; participatie moet betekenisvol zijn voor de burger.


"Contrasting the recommendations of participatory value evaluation and cost-benefit analysis in the context of urban mobility investments"

Auteurs: Niek Mouter, Paul Koster en Thijs Dekker.

Participatieve Waarde Evaluatie is een nieuwe methode om de wenselijkheid van overheidsprojecten te beoordelen. In een PWE kiezen individuen hun voorkeursportefeuille van overheidsprojecten, gegeven een beperkt overheidsbudget. Op basis van deze keuzes kunnen voorkeuren van individuen voor (de effecten van) overheidsprojecten worden bepaald. Kosten-batenanalyse (KBA) is een alternatieve beoordelingsmethode die wordt gebruikt om de wenselijkheid van overheidsprojecten te beoordelen. Dit paper heeft als doel te onderzoeken of PWE en KBA leiden tot verschillende beleidsaanbevelingen in de context van stedelijke mobiliteitsinvesteringen. Een PWE en verschillende KBA’s zijn uitgevoerd voor 16 stedelijke mobiliteitsinvesteringsprojecten. In dit onderzoek zijn indicatieve aanwijzingen gevonden dat projecten die zich richten op het verbeteren van de verkeersveiligheid en verbeteringen voor fietsers/voetgangers hoger scoren in de PWE, terwijl autoprojecten hoger scoren in de KBA-analyse.


 

“An introduction to Participatory Value Evaluation”

Auteurs: Niek Mouter, Paul Koster en Thijs Dekker.

Participatieve Waarde Evaluatie is een nieuwe economische evaluatie methode die welvaartseffecten van overheidsbeleid kunnen worden geanalyseerd op basis van voorkeuren die individuen uiten over het alloceren van publieke middelen en hun private inkomen. De essentie van een PWE is dat deelnemers in een (online) experiment een restrictie te zien krijgen en een aantal mogelijke beleidsopties, inclusief de effecten van de opties. Deelnemers moeten vervolgens keuzes maken binnen de restrictie. Dit paper positioneert PWE ten opzichte de maatschappelijke kosten- batenanalyse (MKBA) en eerdere innovaties rond het waarderen van overheidsprojecten. Daarnaast illustreert dit paper PWE aan de hand van een case studie waarin 2.900 burgers keuzes maken rond een waterveiligheidsprogramma. Klik hieronder om naar het paper toe te gaan.


“Participatory Value Evaluation: a novel method to evaluate future urban mobility investments”.

Auteurs: Niek Mouter, Paul Koster en Thijs Dekker.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt veelvuldig gebruikt om transportprojecten te evalueren. De MKBA wordt echter in de planning literatuur bekritiseerd, omdat bredere voorkeuren over transportprojecten volgens planologen niet worden meegenomen in de MKBA. Dit paper heeft als doel om te verkennen welke bredere voorkeuren over transportprojecten kunnen worden meegenomen in een PWE. De studie wordt uitgevoerd in een case studie voor de Vervoerregio Amsterdam. Uit de case studie volgt dat respondenten in een PWE ook bredere voorkeuren over transportprojecten meenemen in hun keuze.  


"Maken individuen als consument en burger een andere afweging tussen verkeersveiligheid en reistijd?"

Niek Mouter, Sander van Cranenburgh en Bert van Wee. 2017. Do individuals have different preferences as consumer and citizen? The trade-off between travel time and safety? Gepubliceerd in: Transportation Research Part A: Policy and Practice:

Verschillende wetenschappers bekritiseren het uitgangspunt van de MKBA dat effecten van overheidsbeleid kunnen worden gewaardeerd via het aantal euro’s dat individuen bereid zijn om te betalen voor een effect. De wetenschappers stellen dat afwegingen die individuen als consument maken tussen private middelen en private goederen kunnen afwijken van de manier waarop dezelfde individuen als burger vinden dat de overheid (namens hen) afwegingen moet maken tussen publieke middelen en publieke goederen. In dit onderzoek tonen wij middels keuze-experimenten aan dat individuen inderdaad verschillende preferenties hebben als consument en burger, wanneer zij een afweging maken tussen reistijd en veiligheid. Als burger kennen zij meer waarde toe aan verkeersveiligheid dan aan reistijd vergeleken met de keuzes die zij maken als consument. 


"10 redenen waarom individuen in hun rol als consument andere voorkeuren hebben dan als burger"

Niek Mouter, Sander van Cranenburgh en Bert van Wee. 2018. The consumer-citizen duality: Ten reasons why citizens prefer safety and drivers desire speed. 2018. Accident Analysis and Prevention

In maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) worden effecten van infrastructuurprojecten gewaardeerd op basis van de betalingsbereidheidbenadering. Verschillende wetenschappers bekritiseren dit uitgangspunt van de MKBA, omdat afwegingen die individuen als consument maken tussen private middelen en private goederen kunnen afwijken van de manier waarop dezelfde individuen als burger vinden dat de overheid (namens hen) afwegingen moet maken tussen publieke middelen en publieke goederen. Dit wordt ook wel de ‘consument-burger dualiteit’ genoemd. In een eerdere studie werd vastgesteld dat Nederlanders als burger meer waarde toekennen aan verkeersveiligheid dan aan reistijd vergeleken met de keuzes die zij maken als consument. Deze studie identificeert 10 verklaringen voor de consument-burger dualiteit.