Publicaties

"Data-driven assisted model specification for complex choice experiments data: Association rules learning and random forests for Participatory Value Evaluation experiments"

Auteurs: Hernandez, J. I., van Cranenburgh, S., Chorus, C., & Mouter, N.

In de afgelopen jaren zijn Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) keuze-experimenten een alternatief geworden om meer complexe en realistische vormen van menselijke besluitvorming op diverse gebieden vast te leggen. Er worden in deze paper drie procedures voorgesteld, gebaseerd op het leren van associatieregels (AR) en random forests (RF) ter ondersteuning van de specificatie van een portfoliokeuzemodel dat wordt toegepast in gegevens van complexe keuze-experimentgegevens, met name een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) keuze-experiment. In een PWE-keuze-experiment kiezen respondenten een combinatie van alternatieven, afhankelijk van de beperkte middelen. Er wordt een methodologisch-iteratieve (MI) procedure gecombineerd met AR-leer- en RF-modellen om de specificatie van parameters van een portfoliokeuzemodel te ondersteunen. Daarnaast worden RF-modelvoorspellingen gebruikt om de validiteit van de gedragsaannames van verschillende specificaties van het portfoliokeuzemodel te contrasteren. Er worden gegevens gebruikt van een uitgevoerd PWE-keuze-experiment om de voorkeuren van Nederlandse burgers voor het opheffen van COVID-19-maatregelen te achterhalen. Onze resultaten laten modelfit en interpretatieverbeteringen zien in het portfoliokeuzemodel, vergeleken met conventionele modelspecificaties. Daarnaast worden er richtlijnen gegeven over het gebruik van uitkomsten van AR-leer- en RF-modellen vanuit het perspectief van keuzemodellering.

 


"Stepping into the shoes of the policy maker: Results of a Participatory Value Evaluation for the Dutch long term COVID-19 strategy"

Auteurs: Mouter, N., Jara, K. T., Hernandez, J. I., Kroesen, M., de Vries, M., Geijsen, T., Kroese, F., Uiters, E. & de Bruin, M.

De COVID-19-uitbraak begin 2020 werd gevolgd door een ongekend pakket aan maatregelen. Omdat acceptatie van COVID-19-maatregelen essentieel is voor publieke steun, zijn de voorkeuren van burgers voor het opleggen van maatregelen onderzocht in vier scenario's. Studie 1 omvatte een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) waarin 2011 respondenten hun overheid adviseerden welke maatregelen ze moesten opleggen in de vier scenario's. De respondenten kregen informatie over de impact van elke maatregel op het risico van overbelasting van het gezondheidssysteem. De resultaten suggereren dat beleid dat gericht is op preventie (door het adviseren van lage impact hygiënemaatregelen) en het vroegtijdig reageren op matige dreigingen (door opschaling naar matig beperkende maatregelen en aanjagen) op veel draagvlak kan rekenen. Er is weinig steun voor lockdown-maatregelen, zelfs onder risicovolle omstandigheden, wat het belang van preventie en een tijdige reactie op nieuwe dreigingen nog eens benadrukt. De resultaten impliceren dat met name de zorgen van jonge burgers moeten worden aangepakt wanneer beperkende COVID-19-maatregelen moeten worden geïmplementeerd.

 


"If you were a policymaker, which treatment would you disinvest? A participatory value evaluation on public preferences for active disinvestment of health care interventions in the Netherlands."

Auteurs: A. H. Rotteveel, M. S. Lambooij, E. A. B. Over, J. I. Hernández, A. W. M. Suijkerbuijk, A. T. de Blaeij, G. A. de Wit and N. Mouter.

Op dit moment is niet bekend welke kenmerken van zorginterventies burgers belangrijk vinden bij het nemen van beslissingen over desinvesteringen (d.w.z. besluiten om de vergoeding stop te zetten). Daarom heeft deze studie tot doel de voorkeuren van burgers van Nederland ten aanzien van het relatieve belang van attributen van zorginterventies in de context van desinvestering te onderzoeken. In april en mei 2020 is een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) uitgevoerd. In deze PWE is aan 1143 Nederlanders gevraagd om minimaal € 100 miljoen te besparen door zorginterventies voor desinvestering te selecteren uit een lijst van acht niet-gelabelde zorginterventies, uitsluitend beschreven met attributen. Om de keuzes van deelnemers te analyseren is gebruik gemaakt van een portfoliokeuzemodel. Deelnemers gaven er de voorkeur aan om interventies in de gezondheidszorg te desinvesteren, wat resulteert in een kleinere winst in kwaliteit van leven en levensverwachting die wordt geboden aan oudere patiëntengroepen. Portefeuilles (d.w.z. combinaties van zorginterventies) die tot kleinere besparingen leidden, kregen de voorkeur voor desinvesteringen boven portefeuilles met grotere besparingen. Het desinvesteren van zorginterventies die leiden tot minder gezondheidswinst en gericht zijn op oudere patiëntengroepen zal waarschijnlijk de meeste publieke steun krijgen. Door deze informatie mee te nemen in de selectie van kandidaat-interventies voor desinvestering en de communicatie over desinvesteringsbeslissingen, kunnen beleidsmakers het maatschappelijk draagvlak voor desinvestering vergroten.

 

 


"Public Preferences for Policies to Promote COVID-19 Vaccination Uptake: A Discrete Choice Experiment in The Netherlands."

Auteurs: Niek Mouter, Sander Boxebeld, Job van Exel, Ardine de Wit, Mattijs Lambooij, Roselinde Kessels en Maarten van Wijhe

De COVID-19-pandemie vormt een ongekende volksgezondheids-, economische en sociale crisis. Vaccinatie is van cruciaal belang om de pandemie onder controle te krijgen. Desalniettemin is de terughoudendheid voor vaccinatie groot, waardoor beleid nodig is om de opname te bevorderen. We onderzoeken de voorkeuren van Nederlandse burgers voor beleid dat gericht is op het bevorderen van vaccinatie door vaccinatiekeuze te vergemakkelijken, het als norm te profileren, vaccinatie aantrekkelijker te maken door beloningen, of mensen te straffen die vaccinatie afwijzen. We voerden een discreet keuze-experiment uit waarin 747 respondenten werden gevraagd om een ​​keuze te maken tussen beleid ter bevordering van vaccinatie en het effect daarvan op het aantal sterfgevallen, mensen met blijvende gezondheidsproblemen, huishoudens met inkomensverlies en een belastingverhoging. De respondenten hadden over het algemeen een negatieve voorkeur voor beleid ter bevordering van vaccinatie. Ze hadden vooral een hekel aan beleid dat degenen straffen die het vaccin afwijzen en waren gunstiger voor beleid dat vaccinatie beloont, zoals het toekennen van extra rechten aan gevaccineerde personen door middel van vaccinatiepaspoorten. Respondenten die vaccinatie afwijzen waren over het algemeen veel negatiever over de beleidsopties dan respondenten die wel overwegen het vaccin te accepteren. Niettemin worden vaccinatiepaspoorten ondersteund door zowel respondenten die het vaccin accepteren, degenen die vaccinatie afwijzen als degenen die twijfelen over vaccinatie.

 

 


"When Digital Mass Participation Meets Citizen Deliberation: Combining Mini- and Maxi-Publics in Climate Policy-Making."

Auteurs: Anatol Itten en Niek Mouter

De opkomende mode van klimaatvergaderingen en andere vormen van minipubliek moet burgers een centrale rol geven bij het maken van klimaatbeleid en de politieke impasse doorbreken. Maar klimaatminipublieken worden ook geconfronteerd met uitdagingen in politieke omgevingen, zoals coöptatie, de voorkeur geven aan expertmeningen en het contact met het bredere publiek verliezen. Om dergelijke valkuilen te verhelpen, is in recente artikelen gepleit voor het combineren van synchrone beraadslagingen van kleine groepen burgers met online participatieprocedures voor het grotere publiek. In dit artikel rapporteren we de resultaten van een combinatiemodel in drie stappen, waarbij eerst een minipubliek in de regio Súdwest-Fryslân (NL) een “carte blanche” kreeg om de inhoud en de parameters van verschillende gerelateerde beleidsregels op te stellen. alternatieven. Ten tweede werden hun voorstellen ingevoerd in een digitale participatietool om het brede publiek te raadplegen. Ten derde vertaalde een burgerforum de uitkomsten van de maxi-public in beleidsaanbevelingen, die unaniem werden goedgekeurd door de gemeenteraad. In dit artikel rapporteren we onze bevindingen over het combineren van mini- en maxi-publics en hoe de betrokken actoren de sterke en zwakke punten van de combinatie van deze twee participatieve benaderingen evalueerden.

 

 


"Citizen preferences regarding the public funding of projects promoting a healthy body weight among people with a low income."

Auteurs: Lisanne Mulderij, José Ignacio Hernández, Niek Mouter, Kirsten Verkooijen en Annemarie Wagemakers

In deze paper is gekeken naar de voorkeuren van burgers voor de publieke financiering van projecten ter bevordering van een gezond lichaamsgewicht bij mensen met een laag inkomen. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) met Nederlandse burgers. Via een online keuze-experiment is respondenten gevraagd advies te geven over de uitvoering van acht verschillende projecten, met een totale middelenbeperking van 100.000 euro. De meest populaire projecten waren groente- en fruitdozen en sportcheques, terwijl bariatrische chirurgie het minst populair was. Respondenten met een laag inkomen gaven doorgaans minder uit dan respondenten met een hoger inkomen. Redenen voor beslissingen werden kwalitatief geanalyseerd en omvatten belangrijkheid, gezondheid, bruikbaarheid, kosten en werkzaamheid. Beleidsmakers zouden de resultaten kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat hun beslissingen over de toewijzing van overheidsgeld aan projecten die een gezond gewicht bij mensen met een laag inkomen stimuleren, worden afgestemd op de voorkeuren van burgers.

 

 


"What Values should an Agent Align with? An Empirical Comparison of General and Context-Specific Values."

Auteurs: Enrico Liscio, Michiel van der Meer, Luciano C. Siebert, Catholijn M. Jonker en Pradeep K. Murukannaiah

Het nastreven van waarden drijft menselijk gedrag en bevordert samenwerking. Bestaand onderzoek is gericht op algemene waarden (bijvoorbeeld Schwartz) die context overstijgen. Contextspecifieke waarden zijn echter nodig om (1) menselijke beslissingen te begrijpen, en (2) intelligente agenten te ontwikkelen die menselijke waarden kunnen oproepen en afstemmen op deze. We stellen Axies voor, een hybride (menselijke en AI) methodologie om contextspecifieke waarden te identificeren. Axies vereenvoudigt de abstracte taak van waarde-identificatie als een begeleid waarde-annotatieproces waarbij menselijke annotators betrokken zijn. Axies maakt gebruik van de groeiende beschikbaarheid van met waarde beladen tekstcorpora en natuurlijke taalverwerking om de annotators te helpen bij het systematisch identificeren van contextspecifieke waarden.We evalueren Axies in een gebruikersonderzoek met 80 proefpersonen. In ons onderzoek genereren zes annotators waardelijsten voor twee actuele en belangrijke contexten: COVID-19-maatregelen en duurzame ENERGIE. We hebben twee beleidsexperts en 72 crowdworkers in dienst om de waardelijsten van Axies te evalueren en te vergelijken met een lijst van algemene (Schwartz) waarden. We vinden dat Axies waarden oplevert die (1) contextspecifiek zijn dan algemene waarden, (2) geschikter zijn voor waardeannotatie dan algemene waarden, en (3) onafhankelijk zijn van de personen die de methodologie toepassen.

 


"Participatory value evaluation for the evaluation of flood protection schemes"

Auteurs: Niek Mouter, Paul Koster en Thijs Dekker

Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een nieuwe onderzoeksmethode die de voorkeuren van burgers boven de toewijzing van overheidsbudgetten en hun privé-inkomen blootlegt. In een PWE wordt burgers gevraagd om de beste portfolio van projecten te kiezen, gegeven een overheids- en een particulier budgetbeperking. Ten eerste brengt dit artikel PWE in lijn met het traditionele Kaldor-Hicks welvaartseconomische raamwerk dat ten grondslag ligt aan veel kosten-batenanalyses. Ten tweede positioneert dit document PWE ten opzichte van andere waarderingsmethoden. Ten derde past dit document de PWE-methode toe om de effecten te evalueren van projecten die overstromingsrisico's in Nederland verminderen. Uit deze empirische toepassing blijkt dat Nederlandse burgers een voorkeur aangeven voor projecten die dijkversterking combineren en de rivier de ruimte geven om veilig te overstromen, zeker wanneer dergelijke projecten een positieve invloed hebben op de biodiversiteit en recreatiemogelijkheden.

 


"Public participation in crisis policymaking. How 30,000 Dutch citizens advised their government on relaxing COVID-19 lockdown measures"

Auteurs: Niek Mouter, Jose Ignacio Hernandez en Anatol Itten

Na de uitbraak van COVID-19 hebben regeringen ongekende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Publieksparticipatie bij besluiten over (de versoepeling van) deze maatregelen is opvallend afwezig, ondanks aanbevelingen in de literatuur. Door gebruik te maken van de nieuwe methode Participatory Waarde Evaluatie (PWE), werd de deelnemers gevraagd om aan te bevelen welke van de acht opties ze het liefst zagen. De deelnemers kregen informatie over de maatschappelijke impact van elke versoepelingsoptie, zoals de impact van de optie op het zorgstelsel. We laten zien hoe deze voorkeuren kunnen worden gebruikt om opties te rangschikken in termen van wenselijkheid. 


“Including young people, cutting time and producing useful outcomes: Participatory value evaluation as a new practice of public participation in the Dutch energy transition”

Auteurs: Niek Mouter, Ruth Shortall, Shannon Spruit en Anatol Itten.

Om een ​​succesvolle energietransitie te realiseren, is het essentieel om de behoeften van de burger via participatieve processen te integreren in het overheidsbeleid. Omdat PVE oorspronkelijk is ontworpen als een economische evaluatiemethode, is het onduidelijk of deze kan worden ingezet voor effectieve participatie. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe PVE kan worden ingezet voor effectieve participatie van burgers in de energietransitie door middel van een experiment in het echte leven in Nederland. Het doel was om PVE in lijn met de doelstellingen van belanghebbenden uit te voeren, aangezien dit de belangrijkste vereiste is voor effectieve deelname. We hebben drie doelen bereikt die door belanghebbenden zijn gedefinieerd: PVE maakt deelname mogelijk van mensen die normaal niet zouden deelnemen (met name jongeren); lage tijdinvestering van ambtenaren; uitkomsten van een PVE zouden nuttig moeten zijn voor besluitvorming. We hebben twee doelen deels bereikt: PVE maakt burgers bewust van beslissingen en implicaties van de energietransitie; participatie moet betekenisvol zijn voor de burger.


"Contrasting the recommendations of participatory value evaluation and cost-benefit analysis in the context of urban mobility investments"

Auteurs: Niek Mouter, Paul Koster en Thijs Dekker.

Participatieve Waarde Evaluatie is een nieuwe methode om de wenselijkheid van overheidsprojecten te beoordelen. In een PWE kiezen individuen hun voorkeursportefeuille van overheidsprojecten, gegeven een beperkt overheidsbudget. Op basis van deze keuzes kunnen voorkeuren van individuen voor (de effecten van) overheidsprojecten worden bepaald. Kosten-batenanalyse (KBA) is een alternatieve beoordelingsmethode die wordt gebruikt om de wenselijkheid van overheidsprojecten te beoordelen. Dit paper heeft als doel te onderzoeken of PWE en KBA leiden tot verschillende beleidsaanbevelingen in de context van stedelijke mobiliteitsinvesteringen. Een PWE en verschillende KBA’s zijn uitgevoerd voor 16 stedelijke mobiliteitsinvesteringsprojecten. In dit onderzoek zijn indicatieve aanwijzingen gevonden dat projecten die zich richten op het verbeteren van de verkeersveiligheid en verbeteringen voor fietsers/voetgangers hoger scoren in de PWE, terwijl autoprojecten hoger scoren in de KBA-analyse.


“An introduction to Participatory Value Evaluation”

Auteurs: Niek Mouter, Paul Koster en Thijs Dekker.

Participatieve Waarde Evaluatie is een nieuwe economische evaluatie methode die welvaartseffecten van overheidsbeleid kunnen worden geanalyseerd op basis van voorkeuren die individuen uiten over het alloceren van publieke middelen en hun private inkomen. De essentie van een PWE is dat deelnemers in een (online) experiment een restrictie te zien krijgen en een aantal mogelijke beleidsopties, inclusief de effecten van de opties. Deelnemers moeten vervolgens keuzes maken binnen de restrictie. Dit paper positioneert PWE ten opzichte de maatschappelijke kosten- batenanalyse (MKBA) en eerdere innovaties rond het waarderen van overheidsprojecten. Daarnaast illustreert dit paper PWE aan de hand van een case studie waarin 2.900 burgers keuzes maken rond een waterveiligheidsprogramma. Klik hieronder om naar het paper toe te gaan.

 


“Participatory Value Evaluation: a novel method to evaluate future urban mobility investments”

Auteurs: Niek Mouter, Paul Koster en Thijs Dekker.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt veelvuldig gebruikt om transportprojecten te evalueren. De MKBA wordt echter in de planning literatuur bekritiseerd, omdat bredere voorkeuren over transportprojecten volgens planologen niet worden meegenomen in de MKBA. Dit paper heeft als doel om te verkennen welke bredere voorkeuren over transportprojecten kunnen worden meegenomen in een PWE. De studie wordt uitgevoerd in een case studie voor de Vervoerregio Amsterdam. Uit de case studie volgt dat respondenten in een PWE ook bredere voorkeuren over transportprojecten meenemen in hun keuze.  

 


"Do individuals have different preferences as consumer and citizen? The trade-off between travel time and safety?"

Auteurs: Niek Mouter, Sander van Cranenburgh en Bert van Wee

Verschillende wetenschappers bekritiseren het uitgangspunt van de MKBA dat effecten van overheidsbeleid kunnen worden gewaardeerd via het aantal euro’s dat individuen bereid zijn om te betalen voor een effect. De wetenschappers stellen dat afwegingen die individuen als consument maken tussen private middelen en private goederen kunnen afwijken van de manier waarop dezelfde individuen als burger vinden dat de overheid (namens hen) afwegingen moet maken tussen publieke middelen en publieke goederen. In dit onderzoek tonen wij middels keuze-experimenten aan dat individuen inderdaad verschillende preferenties hebben als consument en burger, wanneer zij een afweging maken tussen reistijd en veiligheid. Als burger kennen zij meer waarde toe aan verkeersveiligheid dan aan reistijd vergeleken met de keuzes die zij maken als consument. 


"The consumer-citizen duality: Ten reasons why citizens prefer safety and drivers desire speed."

Auteurs: Niek Mouter, Sander van Cranenburgh en Bert van Wee.

In maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) worden effecten van infrastructuurprojecten gewaardeerd op basis van de betalingsbereidheidbenadering. Verschillende wetenschappers bekritiseren dit uitgangspunt van de MKBA, omdat afwegingen die individuen als consument maken tussen private middelen en private goederen kunnen afwijken van de manier waarop dezelfde individuen als burger vinden dat de overheid (namens hen) afwegingen moet maken tussen publieke middelen en publieke goederen. Dit wordt ook wel de ‘consument-burger dualiteit’ genoemd. In een eerdere studie werd vastgesteld dat Nederlanders als burger meer waarde toekennen aan verkeersveiligheid dan aan reistijd vergeleken met de keuzes die zij maken als consument. Deze studie identificeert 10 verklaringen voor de consument-burger dualiteit.