Participatory Value Evaluation: A Novel Method to Evaluate Future Urban Mobility Investments

Participatory Value Evaluation: a novel method to evaluate future urban mobility investments

Auteurs: Niek Mouter, Paul Koster en Thijs Dekker.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt veelvuldig gebruikt om transportprojecten te evalueren. De MKBA wordt echter in de planning literatuur bekritiseerd om drie redenen: 1) De MKBA focust zich op traditionele effecten van een transportprojecten zoals reistijdwinst en verbeterde verkeersveiligheid. Bredere effecten van stedelijke transportprojecten zoals duurzaamheid en sociale gelijkheid worden onvoldoende meegenomen; 2) De MKBA doet onvoldoende recht aan het visionaire karakter van de planologie. Het instrument waardeert effecten van overheidsprojecten op basis van keuzes die door burgers in het verleden zijn gemaakt (denk aan keuzes in de huizenmarkt). Normatieve ideeĂ«n over de manier waarop de stad van de toekomst eruit zou moeten zien worden dus niet meegenomen in de analyse; 3) de MKBA doet onvoldoende recht aan locatie-specifieke waardering van effecten van transportprojecten, omdat effecten vaak worden gewaardeerd op basis van generieke kengetallen. Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een nieuwe evaluatie methode die is ontworpen om deze kritiekpunten op de MKBA te verhelpen en tegelijkertijd de sterke punten van de MKBA te behouden.

Toepassen op een investeringsprogramma van de Vervoerregio Amsterdam

Dit paper heeft als doel om te verkennen welke bredere voorkeuren over transportprojecten kunnen worden meegenomen in een PWE. De studie wordt uitgevoerd in een case studie voor de Vervoerregio Amsterdam. In de PWE moesten respondenten de Vervoerregio Amsterdam adviseren over de besteding van een budget van 100 miljoen euro. Respondenten konden dit bedrag besteden aan 16 transport-gerelateerde projecten die samen ongeveer 400 miljoen euro kosten. Concreet is aan respondenten gevraagd om de Vervoerregio Amsterdam te adviseren welke projecten de Vervoerregio binnen het budget van 100 miljoen euro moet uitvoeren. Nadat respondenten hun selectie van projecten hadden gemaakt, werd aan hen gevraagd om per geselecteerd project hun keuze te motiveren. Vanuit de motivaties kan worden afgeleid welke overwegingen respondenten meenemen bij het maken van een keuze. In totaal namen 2.498 inwoners deel aan de PWE.

Kwalitatieve resultaten

Respondenten kregen in de PVE informatie over elk project dat ze konden selecteren. Zo kregen ze informatie over de invloed van een project op reistijd, verkeersveiligheid, geluidsoverlast en aantal bomen dat gekapt moest worden. Uit de kwalitatieve motivaties volgt dat zij ook andere aspecten meewegen. Respondenten kiezen bijvoorbeeld niet alleen voor het project ‘Verkeerseducatie kinderen van 0-18 jaar’, omdat het project effect heeft op verkeersveiligheid, maar ook omdat zij vinden dat educatie van jongeren een waarde op zichzelf heeft. Zie bijvoorbeeld het volgende statement van een respondent: “het opvoeden, sturen en vormen van onze jeugd draagt bij aan een intelligente, bewuste en respectvolle samenleving in de toekomst.”

Klik hier om naar de publicatie toe te gaan.