Wereldwijde standaardiseringsagenda tegen de stijgende zeespiegel in ontwikkeling

Nieuws - 23 september 2022 - Webredactie

Filippo Grillo en Martijn Wiarda, beiden promovendi bij TPM, kregen onlangs een project van ISO toegekend, de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Zij geloven dat standaardisatie kustgemeenschappen en infrastructuren kan helpen zich aan te passen aan de stijging van de zeespiegel. In het project gaan zij een wereldwijde standaardisatieagenda tegen de stijgende zeespiegel opstellen.

Wereldwijde standaardiseringsagenda

De stijging van de zeespiegel is een rampzalig en bijna alomtegenwoordig probleem. Als de huidige broeikasgasemissies aanhouden, zal de zeespiegel gemiddeld met 2 meter stijgen tegen 2100, en met 4 meter tegen 2150. Er wordt momenteel veel onderzoek verricht naar de manier waarop normalisatie kustgemeenschappen en -infrastructuur kan helpen zich aan te passen aan de stijging van de zeespiegel, maar de kennis is zeer versnipperd – zowel geografisch, als over vakgebieden. 

"Daarom stellen wij voor een wereldwijde standaardiseringsagenda tegen de stijgende zeespiegel op te stellen", aldus Grillo en Wiarda.

Waarom standaardiseren?

Standaarden zijn technische of sociale normen die de samenwerking en coördinatie vergemakkelijken tussen verschillende partijen die anders niet zouden samenwerken. Grillo en Wiarda stelden vast dat er te weinig normen worden ontwikkeld om de stijging van de zeespiegel tegen te gaan, terwijl het nut ervan overduidelijk is. Standaardisering op gebieden als de aanleg van dijken, evacuatieprocedures bij overstromingen of het behoud van natuurlijke ecosystemen zou niet alleen zorgen voor een tastbare interventie tegen een dergelijk wijdvertakt probleem, maar zou ook de bestaande kloof tussen het Noorden en het Zuiden bij de aanpak van dit probleem verkleinen.

Multidisciplinaire aanpak

De TU Delft, dat als instituut wereldwijd gerenommeerd wordt op het gebied van waterbouwkunde, speelt een centrale rol in het project. De faculteit TBM weerspiegelt de multidisciplinaire dimensie van dit project. De agenda moet technisch haalbaar, economisch uitvoerbaar en ethisch aanvaardbaar zijn. Dit wordt ook in het project weerspiegeld door het multidisciplinaire adviesteam, waaronder prof.dr.ir. Henk J. de Vries, prof.dr.mr.ir. Neelke Doorn en dr. Geerten van de Kaa.

Het project duurt een jaar. Grillo: "Gedurende het jaar zullen we verschillende fasen doorlopen waarin we eerst inventariseren welke potentiële aanpassingsmaatregelen er zijn omtrent de zeespiegelstijging. Vervolgens beoordelen we welke bestaande normen betrekking hebben op deze maatregelen. Via mondiaal overleg zullen we proberen te begrijpen welke mogelijkheden het meest urgent en wereldwijd relevant worden geacht."

Wereldwijd bewustzijn vergroten

Grillo en Wiarda hopen een collectieve beweging omtrent de zeespiegelstijging op gang te brengen, en een wereldwijd bewustzijn van dit probleem te vergroten. "De kansen die we in kaart brengen, stellen ISO in staat comités van wereldwijde stakeholders op te richten om klimaatadaptatiemaatregelen op verantwoorde wijze te sturen."