COVID-19 Digital Campus

Privacyverklaring

Voor het laatst gewijzigd op: 6 oktober 2020

‘COVID-19 Digital Campus – a living lab for digital technologies’ – wat houdt dat precies in?

De uitbraak en snelle verspreiding van COVID-19 heeft geleid tot strenge beperkingen met betrekking tot de interactie tussen mensen. Na de eerste golf van de pandemie zijn volledige lockdowns stapsgewijs opgeheven. Toch zullen we nog een tijd met COVID-19 moeten leven, en recente gebeurtenissen hebben laten zien dat mensen zich niet houden aan de voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot social distancing, ook al gebeurt dat altijd opzettelijk. Er zijn oplossingen nodig die mensen kunnen helpen om zich verantwoordelijk te gedragen. Digitale technologieën kunnen daarbij helpen.

‘COVID-19 Digital Campus – a living lab for digital technologies’ is een initiatief dat vier onderzoeks- en innovatieprojecten omvat ter ondersteuning van de ‘anderhalvemetercampus’. Het initiatief is uniek omdat het wetenschappelijk onderzoek combineert met praktische toepassing. Onderzoekers van de TU Delft kunnen zo de wetenschappelijke kennis over onderwerpen als mobiliteitsstromen en studentenwelzijn vergroten en hun expertise inzetten om slimme digitale oplossingen te creëren in dienst van het leven op de campus en campusbeheer. Het doel van deze nieuwe slimme digitale oplossingen is om het drukteniveau op de campus van de TU Delft te monitoren en om het welzijn van studenten te meten.

Het initiatief omvat de volgende vier projecten:

 1. Outdoor Mobility Dashboard (OMDt)
 2. Building Rhythms
 3. Conversational Agent
 4. Contact Networks for Human Mobility Processes

Tezamen bieden deze vier projecten verschillende inzichten in drukteniveaus en mobiliteitsbewegingen op de universiteitscampus. Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor het opstellen en evalueren van maatregelen en beleid voor het beheersen van mensenmassa’s ter ondersteuning van de anderhalvemetersamenleving.

Binnen het project zal gebruik worden gemaakt van verschillende gegevensbronnen. Gegevens zullen zoveel mogelijk worden betrokken van openbare bronnen. Reisduur en verkeersdrukte worden bijvoorbeeld ontleend aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (www.ndw.nu), verwachte en actuele reistijdinformatie aan de Nationale Databank Openbaar Vervoer (https://ndovloket.nl), actuele gegevens over geopende bruggen aan de website Blauwe Golf Verbindend (https://blauwegolfverbindend.nl) en het aantal gebruikers van parkeergarages in Delft. Voor dit project zullen alleen gegevens worden verzameld indien de benodigde gegevens niet openbaar beschikbaar zijn.

Voor de projecten ‘Outdoor Mobility Dashboard’ en ‘Building Rhythms’ (projecten 1 en 2) wordt gebruikgemaakt van gegevens afkomstig van een uitgebreid systeem voor mobiliteitsmonitoring, dat uit een diverse verzameling sensoren bestaat. In het kader van project 3 (Conversational Agent) worden antwoorden van medewerkers en studenten verzameld, bijvoorbeeld met betrekking tot hun welzijn. Bij project 4 – het modelleren van mobiliteitsnetwerken van mensen – worden geen gegevens verzameld.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe uw privacy wordt beschermd wanneer uw gegevens worden verzameld en geanalyseerd.

‘COVID-19 Digital Campus – a living lab for digital technologies’ – privacysamenvatting

Het hoofddoel van dit initiatief is om inzicht te verschaffen in de drukte en mobiliteit op de campus, naast inzicht in het welzijn van studenten. Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor het opstellen, evalueren en testen van beleid dat erop is gericht om de verspreiding van COVID-19 op de campus van de TU Delft te beperken.

De verschillende projecten binnen dit initiatief hebben allemaal een ander tijdspad. De huidige privacyverklaring bevat informatie met betrekking tot project 1, het Outdoor Mobility Dashboard. Deze privacyverklaring zal worden bijgewerkt zodra het toepassingsgebied van project 1 wordt uitgebreid of wanneer de overige projecten van start gaan. 

Project 1: Outdoor Mobility Dashboard (OMDt)

Het Outdoor Mobility Dashboard is een belangrijk hulpmiddel om het welzijn van onze medewerkers, studenten en bezoekers van onze campus te beschermen tijdens de huidige pandemie.
Het dashboard wordt ingezet om mogelijk risicovolle situaties te detecteren waarin niet voldoende afstand wordt bewaard, aangezien dit een potentieel risico voor de volksgezondheid vormt. Het helpt ook bij wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot mobiliteit en social distancing.

Voor het Outdoor Mobility Dashboard worden geen persoonsgegevens verzameld en verwerkt.
Het netwerk van sensoren waarmee de gegevens voor het dashboard worden verzameld legt vast hoeveel mensen zich binnen het zichtveld van elke sensor bevinden en hoe die zich bewegen, maar niet wie zich binnen het zichtveld bevindt. Alle informatie die met een identificeerbaar persoon te maken kan hebben, wordt zodanig versleuteld dat deze niet tot een individu kan worden herleid.

Een digitale kopie (‘digital twin’) van de campus van de TU Delft maakt deel uit van het OMDt-project (zie afbeeldingen 1 en 2). Het gaat om een digitale replica van de campus die de verschillende manieren toont waarop mensen zich over de universiteitscampus voortbewegen. Deze digitale kopie wordt gevoed met mobiliteitsgegevens die worden verzameld door een systeem voor mobiliteitsmonitoring. Zo’n systeem bestaat uit een verzameling sensoren, algoritmes en servers die de status van voetgangers- en fietsinfrastructuur op de universiteitscampus continu analyseert. Dit systeem bepaalt bijvoorbeeld de gemiddelde loopsnelheid, de maximale dichtheid en de gemiddelde interactieafstand tussen voetgangers en fietsers op de campus.

Het principe van ‘privacy-by-design’ is geïntegreerd in de kern van dit monitoringsysteem. Hieronder vindt u nadere informatie over hoe het recht op privacy is geborgd bij het ontwikkelen en het gebruik van de systemen.

Afbeelding 1: Screenshot van de digitale kopie van de campus van de TU Delft met informatie over het openbaar vervoer.
Afbeelding 2: Screenshot van de digitale kopie van de campus van de TU Delft met informatie over gebouwen.

Op welke manier voldoet het OMDt-project aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
Door te opteren voor privacy-by-design committeert het OMDt-team zich om aan de AVG te voldoen. Bovendien spant het OMDt-team zich in om:

 • openlijk te communiceren over de plaatsen waar en de tijden waarop een monitoringsysteem actief is;
 • details te delen met betrekking tot het soort sensoren en gegevens die worden ingezet om informatie te verzamelen;
 • uitleg te geven over de beweegredenen waarom gebruik wordt gemaakt van systemen voor crowdmonitoring;
 • ervoor te zorgen dat het gebruik en de opslag van uw gegevens een legitiem doel heeft;
 • ervoor te zorgen dat het gebruik en de opslag van uw gegevens tot een minimum wordt beperkt;
 • ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beveiligd en zorgvuldig worden behandeld.

Wettelijke basis voor het verzamelen van gegevens
De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens is het beschermen van de vitale belangen van de TU Delft. In de eerste plaats omvatten deze de gezondheid en veiligheid van medewerkers, studenten en bezoekers aan de TU Delft en van op de campus gevestigde bedrijven (zoals gedurende de huidige pandemie). Na de pandemie zullen deze vitale belangen betrekking hebben op de toegankelijkheid van de campus en op de veiligheid en gezondheid op zowel korte termijn (verkeersveiligheid) als lange termijn (leefbaarheid en duurzaamheid).

Voor de UMO app werken we met ‘geïnformeerde toestemming’. Dit betekent dat we gebruikers van de UMO app vragen om de serviceovereenkomst te accepteren voor de app gebruikt kan worden. In deze service overeenkomst staat beschreven welke persoonlijke informatie verzameld wordt. Iedereen die een toestemming heeft gegeven maar deze wil intrekken kan dit doen door het verzenden van een email naar s.hoogendoorn-lanser@tudelft.nl.

Privacy-by-design
De principes van privacy-by-design staan centraal in dit project. De ruwe (onverwerkte) verzamelde gegevens worden bij de bron – de sensor dus – op zo’n manier versleuteld dat het, zelfs voor degenen die bij het project betrokken zijn, onmogelijk is om de ruwe data te reconstrueren zonder de precieze versleutelingsalgoritmes en -codes. Deze algoritmes en codes zijn dynamisch en veranderen elke dag.

Daarnaast worden alleen die gegevens door het systeem vastgelegd die noodzakelijk zijn om de bewegingen van mensen te bepalen. Deze worden direct van de sensor naar de mainframeservers verzonden. Er blijven geen herleidbare gegevens achter in de camera's. Als iemand erin slaagt om de gegevensstroom te onderscheppen, blijft de privacy behouden. De mainframeservers slaan alleen geanonimiseerde en geaggregeerde statistische gegevens op die mensen slechts weergeven als ‘bewegende objecten’. Dergelijke statistische gegevens kunnen niet worden herleid tot identificeerbare individuen.

Bovendien verzamelt het Outdoor Mobility Dashboard alleen gegevens in het kader van, in de eerste plaats, het initiatief ‘COVID-19 Digital Campus – a living lab for digital technologies’ en, in de tweede plaats, het project ‘Mobile Campus 2.0’, dat de komende vijf jaar moet gaan plaatsvinden. Het systeem verzamelt noch verzendt videobeelden. Vastgelegde videobeelden (ruwe data) worden bij de bron – de sensor dus – omgezet in statistische gegevens.

Tenslotte hebben onderzoekers en beveiligingspersoneel geen toegang tot de videobeelden.

Welke gegevens worden verzameld?
Zoals hierboven aangegeven worden alleen de volgende gegevens verzameld:

 • de snelheid en richting van bewegende objecten;
 • de locatie van alle objecten binnen het zichtveld van een sensor;
 • een tijdelijke versleutelde identificatiecode van apparaten waarop wifi of bluetooth is geactiveerd;
 • de (subjectieve) beoordeling van drukte door mensen die zich vrijwillig hebben opgegeven om te helpen bij het verzamelen van deze gegevens voor het Outdoor Mobility Dashboard (inclusief de locatie waar de beoordeling betrekking op heeft);
 • variabiliteit in gemoedstoestand van passerende personen.

Er wordt geen informatie opgeslagen op het niveau van afzonderlijke objecten of apparaten waarop wifi is geactiveerd. Geaggregeerde statistische gegevens (zoals gemiddelde snelheid, dichtheid, doorstroming, reisduur en route met betrekking tot de bewegingsdynamiek van mensenmassa’s op de campus van de TU Delft) worden opgeslagen in een database binnen de beveiligde ICT-infrastructuur van de TU Delft. In dezelfde database wordt van één locatie (op het fietspad ter hoogte van de hoofdingang van CiTG) periodiek geaggregeerde statistische informatie opgeslagen over de variabiliteit in gemoedstoestand. 

Er wordt gebruikgemaakt van vier verschillende soorten sensoren om de gegevens voor het Outdoor Mobility Dashboard te verzamelen, te weten:

 1. automatische telsystemen;
 2. sensoren met stereovisie;
 3. wifi-, bluetooth- en radarsensoren;
 4. smartphoneapplicaties die informatie over locatie en subjectieve drukte verzamelen (uitsluitend op vrijwillige basis);
 5. sensoren met stereovisie en met mogelijkheid tot bepaling van gemoedstoestand.

Sinds oktober 2021 worden Resono data aangekocht en in het OMDt gebruikt. Deze geven aan hoe druk het op verschillende delen van de campus is (ingedeeld in acht gebieden) en hoe die drukte door de tijd heen veranderd. Uit de Resono data weten we per 24 uur ook uit welke PC4-gebieden bezoekers aan de campus afkomstig zijn. Deze data zijn volledig anoniem.

Hieronder vindt u nadere aanvullende informatie over hoe deze sensoren werken en waar ze zich binnen de TU Delft bevinden.