COVID-19 Digital Campus

Welzijn

Nu bijna al het onderwijs online gegeven wordt, missen we de normale interactie met onze studenten en pikken we dus ook veel minder signalen op over hun welzijn. Hoe gaat het nu echt met ze in deze lastige situatie; hoe voelen ze zich? Daar is extra aandacht voor nodig. Vooral eerstejaarsstudenten kunnen het moeilijk hebben. Ze hebben nog geen vrienden in Delft en nog geen band met hun studiegenoten of docenten. Met behulp van nieuwe tools krijgen we meer inzicht in mentale welzijn van onze studenten en kunnen we er ook iets aan doen om het te verbeteren.

Dandelion

Conversational Crowd Computing Platform

Dandelion is een feedbacktool voor studenten. Nu bijna al het onderwijs online gegeven wordt, missen we de normale interactie met onze studenten en pikken we dus ook veel minder signalen op over hun welzijn. Hoe gaat het nu echt met ze in deze lastige situatie; hoe voelen ze zich? Daar is extra aandacht voor nodig. Met deze chatbot kunnen we op een laagdrempelige manier feedback krijgen. In plaats van lange vragenlijsten in te moeten vullen, stelt de chatbot af en toe een simpele vraag – bijvoorbeeld of studenten zich veilig voelen op de campus of wat hun gemoedstoestand is. De privacy is gewaarborgd: de antwoorden worden niet gekoppeld aan individuen. Studenten kunnen straks ook op eigen initiatief informatie delen, bijvoorbeeld van locaties waar het te druk wordt. Deze informatie kan dan weer meegenomen worden in het campus mobility dashboard.

Trainbot

Een trainingstool voor stress management

COVID-19 leidt tot stress en eenzaamheid bij studenten. Vooral eerstejaarsstudenten kunnen het moeilijk hebben. Ze hebben nog geen vrienden in Delft en nog geen band met hun studiegenoten of docenten. Daarom is er meer aandacht voor mentorprogramma’s waarbij ouderejaarsstudenten als mentor optreden voor de eerstejaars. Behalve het beantwoorden van praktische vragen over studeren aan de TU Delft, zullen mentoren ook meer aandacht moeten besteden aan het welzijn van studenten.

 Trainbot is een gespreksinterface die niet-experts traint in de techniek van ‘motivational interviewing’, een benadering van hulpverlening die wordt ingezet bij de handeling van angst, depressie en andere psychische problemen.

Trainbot is ontwikkeld in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Uit de resultaten van eerdere gecontroleerde experimenten is gebleken dat werknemers die Trainbot gebruikten:

  • minder druk voelden dan de leden van de controlegroep;
  • psychologische interventies uitvoerden die door psychologen consistent hoger werden gewaardeerd dan die van de leden van de controlegroep;
  • na het trainingsproces meer zelfeffectiviteit voelden bij het ondersteunen van stressmanagement.

Daarom verwachten we dat onze studentmentoren zullen profiteren van training in het verlenen van ondersteuning aan studenten met stress en casussen zullen doorverwijzen wanneer professionele hulp vereist is. Daarnaast verwachten we dat studenten met een mentor die de training met Trainbot heeft voltooid tevredener zullen zijn over de interactie met hun mentor. Om deze verwachtingen te toetsen, en om inzicht te krijgen in de effectiviteit van Trainbot aan de TU Delft, zullen we gerandomiseerde gecontroleerde experimenten uitvoeren, waarbij de helft van de studentmentoren aan een faculteit zal worden getraind met behulp van Trainbot en de andere helft, die als controlegroep zal functioneren, niet.

Building rhythms

Data als discussiemiddel

Het project Building Rhythms doet onderzoek naar de manier waarop privacybewarende detectie en visualisaties van openbare data een platform kunnen vormen om inzicht te verschaffen in de impact van COVID-19 op het leven op de campus en ondersteuning te bieden die gezondheid en welzijn ten goede komt.

Data als hulpmiddel voor discussie

We zullen anonieme informatie afkomstig van sensoren in en om gebouwen gebruiken om dagelijkse en wekelijkse patronen in het gebruik van gebouwen – het ritme van een gebouw – zichtbaar te maken. Vervolgens zullen we medewerkers en studenten betrekken bij de discussie, zodat we samen kunnen proberen om acceptabele interventies te formuleren om het leven op de campus veilig en de beleving van studenten positief te houden. Door studenten en medewerkers te stimuleren om kritisch na te denken over gezondheidsrisico’s, persoonlijk gedrag en ethische aspecten van alomtegenwoordige dataverzameling en -gebruik wordt het project een leeromgeving voor de ontwikkeling van nieuwe benaderingen van onderwijs in de datawetenschap en datacentrisch ontwerp.

Building Rhythms maakt gebruik van:

  • privacybewarende detectie
  • privacybewuste dataverwerking
  • methodes voor datavisualisatie
  • datacentrisch ontwerp
  • data-ethiek

Building Rhythms is een samenwerking tussen de faculteiten Industrieel Ontwerpen (IO), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) en Bouwkunde (BK).