Partners

Samenwerking met bedrijven in het RESPONSE project

Waarom werken jullie samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties?

Ons project vindt plaats binnen het NWO-MVI-onderzoeksprogramma ā€˜maatschappelijk verantwoord innoverenā€™ (zie www.nwo.nl/mvi). NWO financiert binnen dit programma projecten waarbij een minimum van 25 procent van de NWO-bijdrage wordt gefinancierd door private partijen. In ons project wordt 25 procent van het budget van het onderzoek gefinancierd door in totaal acht private partijen.

Wij doen onderzoek naar besluitvormingsprocessen rond controversiƫle energieprojecten. De samenwerking met onze partners stelt ons in staat om dit soort processen van binnenuit te bestuderen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld aanwezig zijn bij vergaderingen en bijeenkomsten rond specifieke projecten, en worden wij op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Dit stelt ons in staat inzichten te verwerven die niet te verkrijgen zijn vanaf de zijlijn.

Hoe werken jullie samen met partners?

Zoals hierboven aangegeven kunnen wij door onze samenwerking met partners toegang krijgen tot relevante materiaal. Daarnaast maken wij gebruik van het netwerk en de praktijkervaringen van onze partners: als professionals in dit veld staan ze midden in de maatschappelijke dialoog over de energietransitie. Ook wijzen onze partners ons op vragen en themaā€™s die spelen in de energietransitie. Het wijzen op vragen, themaā€™s en cases impliceert een zekere mate van sturing, waarvan wij ons bewust zijn. Daarom organiseren wij jaarlijks een valorisatiebijeenkomst waar wij buiten onze partners ook maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven uitnodigen om onze bevindingen te toetsen en te delen.  

Wij hebben met onze partners afspraken gemaakt over onze samenwerking en de omgang met data. Ze leggen cases voor die wij kunnen bestuderen, maar het besluit tot selectie van cases ligt altijd bij de RESPONSE-onderzoekers. In de praktijk betekent dit dat we ook cases bestuderen die niet door onze partners aangedragen zijn. Partners hebben geen invloed op de onderzoeksmethoden die wij gebruiken en de uitkomsten van ons onderzoek. Voor het vrijgeven van publicaties waarin bedrijfsgevoelige informatie is opgenomen vragen wij toestemming van partners. Partners kunnen ons niet verbieden publicaties vrij te geven, hooguit worden deze vertraagd vrijgegeven wanneer er bedrijfsgevoelige informatie in het geding is. Zo is er bij bepaalde cases afgesproken de resultaten pas aan het eind van ons onderzoeksproject naar buiten te brengen (September 2019).

De data die wij vergaren binnen dit project, waaronder de interviewtranscripten en observatieverslagen, worden nooit met partners gedeeld. Deze dienen alleen onderzoeksdoeleinden en zijn enkel toegankelijk voor RESPONSE-onderzoekers. Data worden bovendien waar nodig geanonimiseerd. U kunt hier een voorbeeld vinden van de afspraken die wij met onze respondenten over maken rondom deelname aan RESPONSE.

Wij erkennen de spanning die voortkomt uit cofinanciering door private en publieke partners en we denken ook dat kritische vragen met betrekking tot deze samenwerking op hun plaats zijn. Niet omdat cofinanciering in het geheel niet wenselijk is, maar omdat we moeten blijven nadenken over hoe het wetenschappelijke belang van onafhankelijkheid en kwaliteit van kennis gewaarborgd kan blijven.

Hoe waarborgen jullie onafhankelijkheid in de praktijk?

Wij reflecteren binnen het RESPONSE-project regelmatig op onze wetenschappelijke integriteit en hoe we onze onafhankelijkheid waarborgen. Wij houden daarbij vast aan de gedragscodes voor de koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten (VSNU) over wetenschapsbeoefening. Dit betekent dat wij conform de gedragscode ons werk verrichten in ā€œacademische vrijheid en in onafhankelijkheidā€ en dat wij onze bevindingen kunnen publiceren (Principe, 5). Onze omgang met data wordt getoetst door <link en about-tu-delft strategy integrity-policy scientific-integrity-committee research-ethics>de ethische commissie van de TU Delfttypo3/.

Tevens proberen we zelf externe waarborgen voor onze onafhankelijkheid te ontwikkelen. We zien de noodzaak van een onafhankelijk aanspreekpunt waar eventuele conflicten en vragen behandeld kunnen worden. Omdat een nationaal aanspreekpunt momenteel nog ontbreekt, zijn wij bezig om zelf een dergelijk aanspreekpunt te creƫren in de vorm van een klankbord dat bestaat uit collega-wetenschappers van buiten de TU Delft. Tegelijkertijd proberen we de Nederlandse universiteiten te overtuigen zulke aanspreekpunten op landelijk niveau in te stellen. Daarnaast heeft ons project een valorisatiepanel dat belangstellende publieke, private en maatschappelijke partijen de mogelijkheid geeft kennis te nemen van het onderzoek en vragen te stellen. Wij organiseren jaarlijkse workshops voor dit panel, waarbij wij alle respondenten uit door ons onderzochte cases uitnodigen, en waar wij onze onderzoeksbevindingen delen en bediscussiƫren.

This research is based on a grant provided by the Dutch Organization for Scientific Research (NWO) and it is part of the Responsible Innovation scheme.

Head of TLO group

NWO

TU Delft

 

The partners that are member of this public private Responsible Innovation consortium are the following:

Head of TLO group

Alliander

Head of TLO group

Gasunie

Head of TLO group

Eneco

Head of TLO group

Nogepa

Head of TLO group

Berenschot

Head of TLO group

Arcadis

Head of TLO group

Royal HaskoningDHV

Head of TLO group

CE Delft