Interreg 2 Seas Project: Upcycle Your Waste

Een belangrijke voorwaarde voor transitie naar een circulaire economie is het doorvoeren van business cases voor omzetting van bedrijfsafval in grondstoffen. Slechts 25% van het MKB-afval wordt nu hergebruikt. Om een inhaalslag te maken heeft het MKB het volgende nodig:

  • Kennis over hun afvalstromen & bijbehorende circulaire business cases
  • Oplossingen & hulpmiddelen ter verbetering van efficiënt gebruik van hulpbronnen
  • Betere onderlinge samenwerking om schaalgrootte te organiseren & gezamenlijk afvalhergebruikprocessen te ontwikkelen

Het project

Het doel van ‘Upcycle Your Waste’ is om te versnellen dat het MKB circulaire business cases voor omzetting van bedrijfsafval in grondstoffen ontwikkelt en implementeert.

Het eindresultaat van het project is een toename van opgepakte circulaire business cases door het MKB in de partnergebieden. Verwachte bijkomstige resultaten zijn onder meer een vermindering van het vervoer van afval en de daarmee samenhangende emissies, een efficiënter gebruik van hulpbronnen, een vermindering van de kosten voor de inzameling van bedrijfsafval en nieuwe banen in de circulaire economie in onze partnerregio’s en andere delen van het 2 Zeeën-gebied.

Upcycling wordt door de projectpartenrs gedefinieerd als het proces van omzetten van afval in nieuwe materialen of producten van gelijke of betere kwaliteit of voor een milieu, economische en maatschappelijke waarde. In elk partnergebied wordt op één bedrijventerrein samengewerkt met diverse bedrijven en op diverse reststromen.

Voor meer informatie: Jan-Henk Welink (j.h.welink@tudelft.nl)