Prof. H.J. van der Maasfonds

In 1971 werd ter herinnering aan de grondlegger van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek met een donatie van N.V. Fokker de stichting Prof.dr.ir. H.J. van der Maasfonds opgericht.

De stichting heeft zich ten doel gesteld:

 • De bevordering, in de ruimste zin,  van de Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft, in het bijzonder van het onderwijs en onderzoek aan de gelijknamige Faculteit;
 • De bevordering van de professionele vorming, in de ruimste zin, van de studenten aan de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft, zomede van zojuist afgestudeerde ingenieurs van deze Faculteit, die hun studie een specialiserende afronding wensen te geven.

Sinds de oprichting zijn aan talrijke individuele studenten en aan de VSV Leonardo da Vinci financiële bijdragen verleend in de kosten van buitenlandse stages, studiereizen en deelname aan symposia.  

 

Het indienen van een verzoek om financiële steun

Indien u meent in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Prof.dr.ir. H.J. van der Maasfonds, dan dient u voor de aanvang van uw studiereis of stage een verzoek in met een uiteenzetting van het doel van uw studiereis of stage.

U wordt verzocht de volgende bijlagen aan het verzoek toe te voegen:

 •  Een integrale begroting van uw inkomsten en kosten gedurende uw studiereis of stage. Daarbij ook de bijdrage van uw ouders/opvoeders, uw eigen bijdrage en de bijdrage uit andere fondsen vermelden, ook al zijn deze nog in aanvraag.
 • Een recent overzicht van uw studieresultaten.

Met ingang van september 2014 betreft dit uitsluitend Masterstudenten. Aanvragen van bachelor studenten worden niet meer in behandeling genomen.

 

Het adres voor het indienen van uw verzoek is:

Het bestuur van het Prof.dr.ir. H.J. van der Maasfonds

p/a Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Kluyverweg 1

2629 HS Delft

 

Of elektronisch via: profvandermaasfonds@tudelft.nl

 

Afhandeling van het verzoek:

Op grond van het door u ingediende verzoek en de bijbehorende bijlagen wordt door het Bestuur een besluit genomen over een toewijzing en de hoogte van het aan u toe te wijzen bedrag. De indiener van het verzoek wordt hierover schriftelijk  geïnformeerd.

 

Nuttig om te weten:

 • Vermeld in uw verzoek uw huisadres en uw IBAN bankrekeningnummer.
 • Door individuele studenten kan slechts éénmalig een beroep op het Prof.dr.ir. H.J. van der Maasfonds worden gedaan.
 • Verzoeken zonder de gevraagde begroting of het overzicht van de studieresultaten, of verzoeken die zijn ingediend na aanvang van de studiereis of stage, kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • De maximale bijdrage vanuit het fonds per student staat op € 300. Bij kort durende activiteiten, zoals een symposium kan een lager bedrag toegekend worden.

 De inkomsten van het Fonds bestaan uitsluitend uit rente en incidentele donaties van alumni.

 

Bestuur

Het bestuur van het Prof.dr.ir. H.J. van der Maasfonds bestaat uit:

 • De heer B.A.C. Droste, voormalig Decaan van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Voorzitter
 • Prof.dr. H.G.C. Werij, Decaan van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Vice voorzitter
 • J. Aalders, President van de VSV Leonardo da Vinci, Bestuurslid
 • P.J. van der Voorst,  Manager Finance van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Secretaris

 

Contact

Heeft u vragen over het Prof.dr.ir. H.J. van der Maasfonds of over de status van een ingediend verzoek, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het Fonds.

 

E-mail: P.J.vanderVoorst@tudelft.nl

/* */