City Deal Openbare Ruimte

Nieuws - 16 december 2021

De faculteit Bouwkunde en het Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI) monsteren aan als partner bij de nationale City Deal Openbare Ruimte.
Van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. De komende jaren gaat de openbare ruimte in Nederlandse steden op de schop.
Gezien de drukte zowel boven als onder de grond is dit een uitdaging van formaat. Hoe zorgen we dat opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe circulaire economie en een gezonde natuurinclusieve stad zo goed mogelijk op elkaar aansluiten?

In City Deal Openbare Ruimte bundelen diverse ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de komende drie jaar de krachten om te werken aan een integrale aanpak voor al deze stedelijke transitieopgaven. 
Door in kaart te brengen welke opgaven er liggen, welke planningen de verschillende projecten hebben en welke investeringen nodig zijn, kunnen de partners binnen de City Deal een nieuw instrumentarium voor de verduurzaming van de openbare ruimte ontwikkelen.

City Deal Openbare Ruimte telt op het moment 27 partners bestaande uit ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven.
De gemeenten die deelnemen aan deze City Deal zijn: Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag, Amersfoort, Dordrecht, Tilburg, Zoetermeer, Apeldoorn, Groningen en Purmerend. Samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat. 
Naast de ministeries en gemeenten doen ook: Platform31, Stadswerk, CROW, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), RIONED, Deltares, Naturalis, CBS, Mijnaansluiting, COB, De Bouwcampus en de TU Delft mee aan deze nationale samenwerking.

Interview Fransje Hooijmeijer

Lees hier verder (overeenkomst)