Reactie TU Delft NRC artikel

Nieuws - 26 januari 2024 - Webredactie Communication

Op 26 januari heeft het NRC een artikel gepubliceerd. TU Delft herkent zich totaal niet in het door NRC geschetste beeld alsof binnen de TU Delft een cultuur zou heersen van veel en makkelijk geld uitgeven, en verwerpt deze suggestie daarom krachtig.

Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van universiteiten, dus ook de TU Delft, om grensverleggende technisch-wetenschappelijke oplossingen aan te dragen die bijdragen aan een betere samenleving. Nederlandse burgers en bedrijven zijn gebaat bij wetenschap die daarvoor concrete toepassingen levert. Een voorbeeld daarvan is de behandeling van kankerpatiënten die TU Delft mogelijk maakt via haar investering in protonenkliniek Holland PTC. Het omzetten van kennis in waarde voor de maatschappij (kennisvalorisatie) is bovendien een wettelijke kerntaak van de TU Delft, naast onderwijs en onderzoek.

Voor het doorontwikkelen van toepasbare technologie is geld nodig. Doorgaans is het aan het bedrijfsleven om risicodragend kapitaal te investeren. Maar die vlieger gaat niet altijd op. Met name in de opstartfase van nieuwe technologieën merken wij dat het bedrijfsleven dit soort investeringen te risicovol vindt. En in de Nederlandse verhoudingen mag de overheid geen ondernemersrisico lopen. In die gevallen komt de valorisatie kerntaak van TU Delft om de hoek kijken. Zo krijgt de verdere ontwikkeling van vernieuwende technologieën toch een kans, ten bate van de maatschappij.

TU Delft realiseert zich dat zij door het ter beschikking stellen van kapitaal en kennis risico’s neemt. Dit zijn evenwel gecalculeerde risico’s die de andere kerntaken van de universiteit – Onderwijs en Onderzoek – ondersteunen. Op het moment dat er gecalculeerde risico’s worden aangegaan, doorloopt dit proces altijd een zorgvuldige afweging. Daarbij zijn interne en externe checks & balances ingebouwd. Denk bijvoorbeeld aan interne audits, externe adviezen van deskundigen, accountantscontrole en goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Het kenmerk van risico’s is dat ze ook wel eens anders uitpakken dat je vooraf had gehoopt. Toch blijven we weloverwogen risico’s nemen omdat dat de enige weg is waarop technologieën toepasbaar kunnen worden gemaakt ten dienste van de samenleving. Dat vergt een juiste organisatiecultuur die naast ondernemerszin ook stevig is ingericht op transparantie en verantwoording. TU Delft heeft hierin de afgelopen jaren forse stappen vooruitgezet. Dat neemt niet weg dat TU Delft intrinsiek gemotiveerd blijft om verder te verbeteren waar dat nodig is. Daar gaan we dus mee door.