D:DREAM Normen & Waarden

In de TU Delft | Dream Hall zetten we ons in om de volgende normen en waarden na te leven:


Diversiteit

Een team met een hogere diversiteit kijkt met verschillende gezichtspunten naar eenzelfde probleem, wat meer creatieve oplossingen tot gevolg heeft. Door in aanraking te komen met andere culturen en verschillende ‘soorten’ mensen te leren kennen, verbreed je je leefwereld. Zo ontdekken je dat hun vooroordelen niet kloppen en kunnen ze leren van verschillende standpunten en meningen. Dit heeft een positief effect op de zelfontwikkeling verschillende leden van het team, waar zij buiten de werkvloer ook profijt van hebben.

Normen over Diversiteit

 • Iedereen is welkom in de hal ongeacht afkomst, voorkeur, uiterlijk, opleiding etc.
 • We selecteren in onze recruitment niet op afkomst, voorkeur, uiterlijk, etc.
 • We proberen zo toegankelijk mogelijk te zijn voor iedereen (mensen met een visuele beperking, lichamelijke beperking en of een mentale beperking).

Integriteit

Integer handelen op je werk houdt in dat je je functie goed en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden. Niet alles kan in regels vastgelegd worden. Als regels ontbreken of onhelder zijn, oordeel je zelf en handel je volgens algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Integer werken betekent dat je professioneel, dienstbaar, onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig werkt. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je bent aanspreekbaar op je gedrag, en je spreekt anderen hierop aan. Dat gaat vaak verder dan het vasthouden aan officiële regels.

Normen voor Integriteit

 • Wanneer we een taak toebedeeld krijgen, nemen we hier onze verantwoordelijkheid voor. “Ja” zeggen is “ja” doen.
 • Als we onze afspraken niet kunnen nakomen, communiceren dit op tijd met elkaar.
 • We zijn open en eerlijk naar elkaar in onze omgang met elkaar.
 • We werken volgens de opgestelde regels van de Dream Hall, de “Dream Rules”. 
 • We spreken elkaar aan op alle vormen van ongewenst gedrag.
 • We staan open voor kritiek, kritiek uiten wij op een opbouwende manier. 
 • We gedragen ons professioneel.

Respect

Respect is een gevoel van bewondering, ontzag of eerbied. Dit kan respect zijn voor mensen al of niet op grond van iemands kwaliteiten of prestaties of ten opzicht van dieren, andermans eigendommen of andere zaken.

Normen voor Respect

 • We behandelen iedereen als gelijken en met respect, ongeacht hun achtergrond, voorkeuren, uiterlijk, opleiding etc.
 • We houden de deur voor elkaar open.
 • We wachten op ons beurt.
 • We maken schoon, wat we vies hebben gemaakt.
 • Als we iets gebruiken, laten we het na ons achter zoals we het aangetroffen hebben.
 • We gaan op respectvolle manier om met de spullen van een ander.
 • Belonen boven straffen.
 • Wanneer iemand zich niet gerespecteerd voelt, maken we dit bespreekbaar.
 • We proberen aannames te voorkomen en gaan met elkaar in gesprek om elkaars kant te leren begrijpen./We doen ons best om zaken vanuit de ander z’n perspectief te bekijken.
 • We gaan op een respectvolle manier met de hal (gebouw) om.
 • We melden defecten en of gebreken, ongeacht wie de veroorzaker is.

Betrokkenheid

Betrokkenheid betekent dat je je verbonden voelt met de TU Delft organisatie, het team waar je onderdeel van bent en het werk dat je doet. Je voelt je verantwoordelijk en je hebt ‘hart voor de zaak’ en kennis van het te bereiken doel. De verbondenheid met de organisatie en het werk is ook een verbondenheid met teamleden en collega’s.

Normen voor Betrokkenheid

 • We zeggen elkaar gedag in de wandelgangen.
 • We benaderen elkaar op een respectvolle en vriendelijke manier.
 • We doen ons best om elkaar te leren kennen ongeacht welke rol ze vervullen of van welk team ze zijn.
 • We praten met respect over de Dream Hall en TU Delft. 
 • We komen op voor elkaar.
 • We complimenteren elkaar voor goed werk.
 • We doen stuk voor stuk ons best om er het beste van te maken in de Dream Hall.
 • We proberen elkaar op te trekken in het werk en het beste uit elkaar te halen.
 • We proberen mensen in hun kracht te zetten en ze zoveel mogelijk te laten doen waar ze goed in zijn en blij van worden.
 • We helpen elkaar als we ergens in vastlopen.
 • We lenen van elkaar en zorgen dat het beter, schoner en completer wordt teruggebracht.

Moed

Samen creëren en behouden we een veilige omgeving, waarin we moeilijke kwesties bespreken en hiernaar handelen. Dit betekent ook dat je de moed moet hebben om ongemakkelijke situaties aan te gaan en daar verantwoordelijk mee om te gaan, je erkent je eigen beperkingen en vraagt waar nodig om hulp. Moed is ook de durf hebben om grenzen te verleggen.

Normen voor Moed

 • We zoeken grenzen op. 
 • We gaan geen uitdagingen uit de weg.
 • We maken moeilijke en ongemakkelijke zaken bespreekbaar.
 • We vragen actief naar feedback.
 • We geven het toe als we een fout hebben gemaakt.
 • We komen voor elkaar op.
 • We geven het toe als we het ergens niet mee eens zijn.

Vertrouwen

Vertrouwen is de bereidheid om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep. Vertrouwen draait echter niet alleen om vertrouwen in de ander, maar ook om vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in jezelf maakt je zelfverzekerder. Je weet waar je voor staat, wat je kunt en wat je wilt. Vertrouwd worden, betekent je afspraken nakomen, maar daar gaat wel wat aan vooraf. Je spreekt naar elkaar uit wat elkaars verwachtingen zijn. Zo weten jullie van elkaar of je aan die verwachtingen kan voldoen. Dit geldt zowel voor in jouw team als in privé situaties. Wees open en eerlijk en durf ook nee te zeggen als je verwachtingen niet na kan komen. Geef je vertrouwen, dan doe je wat je zegt en zeg je wat je doet.

Normen voor Vertrouwen

 • Je spreekt naar elkaar uit wat je verwachtingen zijn. 
 • We komen onze afspraken na.
 • We spreken het naar elkaar uit als we het niet eens zijn met elkaar.
 • We zeggen het eerlijk en op tijd als we onze afspraken niet na kunnen komen.
 • We gaan op een respectvolle manier om met de spullen van een ander.
 • Als we kunnen helpen, dan doen we dat.
 • Al onze relaties zijn geven en nemen.
 • We nemen geen spullen mee, die niet van ons zijn.
 • We houden ons aan de veiligheidsregels om elkaar en onszelf te beschermen.
 • In onze relaties binnen de hal gaan we uit van wederzijds vertrouwen.