Diversiteit en inclusie

De TU Delft wil een veilige, diverse en inclusieve leer- en werkomgeving zijn voor alle medewerkers en studenten. Om deze ambitie waar te maken, is moed en inzet nodig van iedereen binnen de TU Delft-gemeenschap. De eerste stap hierbij is het voeren van een open dialoog over gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit in relatie tot zichtbare en niet-zichtbare verschillen tussen alle medewerkers en studenten. 

Diversiteit is een van de kernwaarden van de TU Delft. Een diverse TU Delft-gemeenschap is de basis voor brede kennisopbouw, en creëert de voorwaarden voor een betekenisvolle verkenning en uitwisseling van ideeën. Diversiteit kan bovendien een positief effect hebben op de kwaliteit van onderzoek en onderwijs en zo een stimulans zijn voor innovatie, beter onderwijs en wetenschappelijke ontwikkeling. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is dat iedereen binnen de TU Delft-gemeenschap verschillen omarmt om een inclusievere gemeenschap tot stand te brengen.

/* */