Samen met partners uit de industrie en met ondersteuning van EIT Climate-KIC en AMS Institute onderzoekt TU Delft de ontwikkeling van een circulaire keuken.

De drie pijlers van een circulair product
Een goedwerkend circulair product steunt als een kruk op drie poten:

  • een productontwerp dat circulair gebruik mogelijk maakt
  • een keten die circulair gebruik ondersteunt
  • een businessmodel dat circulair gebruik stimuleert

Als een van de poten ontbreekt, valt de kruk om; dan werkt het product niet circulair.

In vier jaar van idee naar marktintroductie

Voor het transformeren van de drie pijlers is het van belang dat alle ketenpartijen in een vroeg stadium bij de ontwikkeling worden betrokken. In co-creatieworkshops, als onderdeel van het CIK-project, bepalen de partijen het product, de (nieuwe) keten en het businessmodel. Tijdens de workshops worden varianten op circulaire keukens en de bijbehorende keten- en businessmodellen bedacht, voorgelegd en bekritiseerd, en prototypes getest. Zo leidt dit co-creatieproces in vier jaar tijd tot een marktklare circulaire keuken.

Onderzoek door ontwikkeling

De ontwikkeling van een circulaire keuken draagt niet alleen bij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving, het proces zelf kan ook veel waardevolle lessen opleveren. Zo onderzoeken we in het CIK-project in hoeverre een circulaire keuken mogelijk is, zowel in de huidige markt als in de toekomst. We bekijken wat een ideale circulaire keuken precies is en proberen dit in de praktijk zoveel mogelijk te benaderen.

Hoe meet je circulariteit?

Een cruciaal onderdeel van het project is het onderzoek naar manieren om producten circulair te ontwikkelen (genereren) en evalueren. Want wat is precies circulair en hoe meet je circulariteit? Dat doen we aan de hand van zogenaamde generatieve en evaluatieve beoordelingsmethodes.

Generatieve beoordelingsmethoden: principes

In de literatuur over de circulaire economie vind je veel generatieve methodes: deze bevatten principes waarmee circulaire producten kunnen worden ontworpen. Deze kunnen het CIK-project ondersteunen en worden hierbij mogelijk ook verder verfijnd. We doen daarom literatuuronderzoek naar generatieve beoordelingsmethoden en het toepassen hiervan op circulaire producten.

Evaluatieve beoordelingsmethodes: prestaties

Uit literatuuronderzoek blijkt dat een product in de circulaire economie met name wordt beoordeeld op de categorieën milieuprestatie, economische prestatie en functionele prestatie. In het CIK-project ontwikkelen en testen we een aantal van deze beoordelingsmethodes, waar we vervolgens wetenschappelijke publicaties over schrijven.

Met behulp van evaluatieve beoordelingsmethodes bepalen we in hoeverre de ontwikkelde keuken ‘ideaal’ is. Als de ontwikkelde keuken niet ideaal is, onderzoeken we waarom niet.

Milieuprestatie en levenscycluskosten

We doen onderzoek naar een manier om de milieu-impact van circulaire producten te beoordelen. Ook ontwikkelden we een methode om de totale kosten over de levensduur (levenscycluskosten) van een circulair product te berekenen en te vergelijken. Deze methode stelt ons in staat verschillende varianten van de circulaire keuken met elkaar te vergelijken. Uit deze vergelijkingen blijkt dat de CIK in zijn huidige vorm al na één gebruikscyclus van een ‘normale’ keuken lagere levenscycluskosten heeft.

Functionele waarde

Tot slot doen we in het CIK-project onderzoek naar functionele eisen voor keukens, gewenste functionele toevoegingen en gebruikerservaringen. Op basis van onder andere de co-creatieworkshops, interviews met gebruikers en inzichten vanuit de keukenindustrie worden de eisen voor ‘gewone’ keukens en voor circulaire keukens bepaald. Ook deze resultaten gebruiken we om de CIK te evalueren. Bovendien geven ze inzicht in de acceptatie van de gebruikers voor bepaalde principes als onderdeel van de circulaire economie. De opgedane inzichten verwerken we uiteindelijk in een wetenschappelijke publicatie.