TU Delft brengt eigen CO2-uitstoot gedetailleerd in kaart

Nieuws - 02 maart 2021 - Webredactie Communication

De TU Delft heeft als klimaatuniversiteit als doelstelling in 2030 CO2-neutraal en circulair te zijn. Om deze ambitie te realiseren is inzicht in de CO2-uitstoot op de campus noodzakelijk. De uitstoot van alle activiteiten op de universiteit was voor 2017 en 2018 al eens in kaart gebracht. Voor het jaar 2019 is dit nu gedaan volgens de methode van de CO2-prestatieladder. De TU Delft gaat deze CO2-som jaarlijks opmaken, en op basis van deze inzichten gaat zij haar uitstoot verminderen.

Voetafdruk

In onderstaande figuur is de CO2-voetafdruk van 2019 van de TU Delft zichtbaar. De totale uitstoot bedraagt 49.165 ton CO2-equivalenten. Met 5.607 fte medewerkers en 25.407 studenten in 2019 komt dit neer op 1,59 ton CO2-equivalent per fte. Hierbij wordt de aanname gehanteerd van 1 fte per student. 

CO2-voetafdruk basisjaar 2019, verdeeld naar scope 1, 2 en 3

De grootste factor in de uitstoot van CO2 is toe te wijzen aan ingekocht gas. Het merendeel wordt verstookt in de warmtekrachtcentrale (WKC) voor elektriciteit en warmte voor de gebouwen op de campus. Een andere grote factor is de voedselconsumptie op de campus door medewerkers en studenten. De CO2-uitstoot vanuit zakelijke reizen neemt de derde plek in als grote veroorzaker. De top 5 wordt afgesloten met de uitstoot van afval en de reisbewegingen van studenten en medewerkers naar de campus.

Compensatie

De uitstoot van CO2-equivalenten is grafisch ook weergegeven in het oppervlak aan bos dat nodig zou zijn om de uitstoot te compenseren. Dat toont onderstaande figuur, met op de achtergrond het grondgebied van de gemeente Delft (grijze lijn) en de campus van de TU Delft (witte lijn).

CO2-voetafdruk 2019, grafische weergave van het benodigde oppervlak aan bosareaal (3.552 ha) om de uitstoot van CO2-equivalenten te compenseren, grafisch weergegeven op dezelfde schaal als de kaart van Delft (gemeentegrens donkergrijs omlijnd) en het terrein van de TU Delft (wit omlijnd), verdeeld over de categorieën elektriciteit, aardgas (voor gebouwen), watergebruik, woon-werkverkeer, zakelijke vluchten, voedsel, afvalbeheer en CO2-opname door groen op de campus.

Ten tijde van de CO2-analyse van de TU Delft in 2019 bestond er nog geen goed inzicht in de klimaateffecten van inkoop (van meubels, apparatuur, materialen en producten etc.). Herth en Blok rondden in 2021 hun studie af naar de CO2-impact van inkoop, waarbij inzichtelijk werd dat die gelijkstond aan al het andere wat hierboven in kaart gebracht is. Daarmee is de uiteindelijke relatieve bijdrage van energie, voedsel en mobiliteit in de totale uitstoot van CO2 elk ongeveer 15%, in plaats van 30%.

Methodiek

De emissies zijn berekend volgens de methodiek van de CO2-Prestatieladder. De volumes van de totale broeikasgasemissies (BKG-emissies) zijn omgerekend naar CO2-emissies met de emissiefactoren uit 2019 van de website www.co2emissiefactoren.nl. Deze methodiek maakt het mogelijk om op een consistente wijze vergelijkingen van de CO2-uitstoot te kunnen maken over de jaren heen. Daarnaast biedt deze methodiek de mogelijkheid om de uitstoot van de TU Delft te vergelijken met andere bedrijven.

Duurzaamheid in Delft

Voor de TU Delft is dit de eerste keer dat ze haar voetafdruk volgens de CO2-Prestatieladder opstelt. Dit betekent dat de CO2-voetafdruk van 2019 de nulmeting weergeeft (in mei verschijnt het overzicht over 2020) en er vanaf dat jaar continu ‘nieuwe’ inzichten kunnen worden opgedaan, op basis waarvan klimaatactie kan worden genomen.
Op het gebied van duurzaamheid heeft de TU Delft momenteel vier speerpunten opgesteld: CO2-neutrale campus (bij CO2-neutraliteit stuurt de universiteit aan op het zo ver mogelijk terugdringen van de CO2-emissies, de overgebleven emissies worden gecompenseerd), Circulaire campus, Gezonde campus en Biodiversiteit en Ecologie. Voor het eerste speerpunt was al een CO2-Roadmap opgesteld in 2019 door Andy van den Dobbelsteen, in samenwerking met Tess Blom. Van den Dobbelsteen is dit jaar aangesteld als Coördinator Duurzaamheid bij de TU Delft om een duurzaamheidsvisie en -programma voor de campus te ontwikkelen. Voor alle genoemde speerpunten speelt hij een aanjagende rol.

Meer informatie

Rapport: download hier
Zie de visie van de TU Delft op Climate Action: https://www.tudelft.nl/2019/tu-delft/tu-delft-publiceert-visie-op-climate-action
Een overzicht van duurzaamheidsinitiatieven op de TU is te vinden op: https://www.tudelft.nl/sustainability/   

Contact:
sustainability@tudelft.nl
Andy van den Dobbelsteen: https://www.tudelft.nl/bk/over-faculteit/hoogleraren/profdrir-aajf-van-den-dobbelsteen/
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, r.e.t.meijer@tudelft.nl, 06-140 15 008