Samenwerking Wijkagenda en EPA studenten

Nieuws - 19 januari 2023 - Webredactie

Op dinsdag 17 januari kregen twee groepen EPA-studenten de kans om hun samenwerkingsprojecten met de Gemeente Den Haag te presenteren aan collega studenten en medewerkers van de Gemeente Den Haag. Dit is onderdeel van het vak “Societal Challenge Project” wat de EPA-studenten kunnen kiezen in hun tweede studiejaar. Anneke Zuiderwijk is module manager van dit vak.

Het team “Energiearmoede” legde eerst uit wat energielast inhield. Vaak wordt dit uitgedrukt als een percentage, bepaald door de kosten die een huishouden aan het energieverbruik spendeert ten opzichte van het totale inkomen van dit huishouden. Als dit percentage groter is dan tien, dan is er sprake van energiearmoede. In samenwerking met de gemeente Den Haag concludeerde het team dat de data omtrent het energiegebruik in Den Haag vaak statisch is en moeilijk te analyseren. 

Zo is het een grote uitdaging voor de gemeente om snel effectief beleid te maken voor verschillende wijken, demografische groepen of andere bevolkingsgroepen in Den Haag terwijl de data eigenlijk wel voorhanden is. Team “Energiearmoede” heeft daarom een dashboard ontwikkeld gebaseerd op een groot aantal parameters, bekend in de gemeente Den Haag, waarmee beleidsmedewerkers en andere stakeholders inzicht krijgen in hoe de verdeling van het energieverbruik in verhouding tot het gemiddelde inkomen en andere buurt- en populatiekenmerken staat. 

Beleidsmedewerkers kunnen hier conclusies uit trekken om de verschillende wijken effectieve oplossingen te bieden, die speciaal op hen van toepassing zijn. Deze samenwerking en vooral het dashboard stelt de gemeente in staat om mensen die lijden onder energiearmoede snel een helpende hand te bieden.

Het team zelf was zeer enthousiast over de samenwerking en een student vertelde “Ik vind het leuk om te werken aan een relevant project met stakeholders die daadwerkelijk betrokken zijn”. Ook “Het feit dat we werken aan een project met een bestaande cliënt die de tijd neemt om ons te helpen wordt zeer gewaardeerd”.

De begeleiding van de groep, die onderzoek deed naar energiearmoede, was in handen van Berit Piepgras (Participatieadviseur Omgevingsvisie Den Haag 2050, Haags Samenspel). “De samenwerking met de studenten ervaren we als een cadeautje. Het is voor het project en het team Omgevingsvisie Den Haag een uitgelezen kans om het lopende onderzoek over de toekomst van Den Haag 2050 aan te vullen. De studenten maakten de blinde vlekken bespreekbaar. De interessante analyses en vertaalslagen leveren nieuwe perspectieven op. Dat helpt ons om te oefenen met integraal werken en het verbinden van de omgevingsvisie (2050) en de doelstellingen uit de Wijkagenda, met een looptijd van vier jaar. We kijken uit naar de eindpresentatie met aanzetten voor oplossingen in de praktijk!

Team 2 richtte zich op “Richtlijnen voor een Buddy Systeem”. In de gemeente Den Haag is het percentage schooluitval tussen de 10 en 14 jaar groot. Dit komt door verschillende facetten in de samenleving waarbij sociale verdeeldheid een hoofdrol speelt. De verdeeldheid tussen jongeren wordt steeds groter en heeft een negatief effect op de samenleving. Hoe kunnen we de sociale verbintenis tussen jongeren én de solidariteit tussen verschillende groepen verhogen? Hier wordt vooral gedacht aan verschillende culturele groepen, verschillende wijken en bevolkingsgroepen. Om te zorgen dat er meer interactie zonder sociale conflicten plaatsvindt, ontwikkelde het team een kader en richtlijnen voor de gemeente om verschillende soorten Buddy-systemen op te kunnen zetten. 

Hier werd eerst gekeken naar de diversiteit tussen verschillende jongeren die tussen de 10 en 14 jaar zijn. Vervolgens heeft het team een analyse gemaakt wat de jeugd binnen bepaalde groepen wel gemeen hebben en heeft vervolgens het buddy-systeem ontwikkeld verdeeld in P2P en P2M.

P2P richt zich op Peer-to-Peer, waar twee jongeren van dezelfde leeftijd uit verschillende groepen aan elkaar gelinkt worden en gestimuleerd worden om samen activiteiten te ondernemen. Dit heeft een organisch verloop waarbij er wel gemonitord en gestimuleerd wordt op de samenwerking maar er geen verplichting onderling is. Het doel van dit systeem is de jongeren van elkaar te laten leren en zo de verschillen te verkleinen en de verbintenis te verhogen.

Bij het P2M systeem, het Peer-to-Mentor systeem, wordt er een jonge volwassene opgeleid om een peer, een jeugdige, te begeleiden en deze nieuwe dingen te leren. Dit is een structurele actie waarbij peer en mentor regelmatig samenkomen en er altijd een vooruitgang plaatsvindt, zolang de mentor zijn/haar best doet om de peer aan andere aspecten van de samenleving bloot te stellen.

De Gemeente Den Haag is als initiatiefnemer een grote influencer van het buddy-systeem en kan dit in verschillende wijken of bevolkingsgroepen uitzetten om een positief resultaat te behalen en onder andere schooluitval terug te brengen en sociale cohesie te verhogen.

Team “Buddy Systeem” was zeer enthousiast over de samenwerking en waren blij dat “De gesprekken met de gemeente, een daadwerkelijke toepassing van hun kennis” was. Ook “De moeite die de docenten en de Gemeente Den Haag in de samenwerking hebben gestoken zijn zeer motiverend om aan het project te blijven werken”.

Mohamed el Khalifi (Projectleider Wijkagenda bij stadsdeel Centrum) begeleidde het onderzoek naar het buddy systeem. Hij heeft vanaf het begin het onderzoeksvoorstel mee mogen lezen en een aantal suggesties kunnen doen. Zo kreeg hij ook inzicht in hoe zij bepaalde zaken zagen en wilden aanpakken. Wat hem opviel, was dat zij door hun open blik andere invalshoeken kozen dan dat hij verwachtte. “De samenwerking was in mijn ogen prettig en ontkokerend. In het gemeentelijke systeem zitten we teveel in de materie. Daardoor kunnen bepaalde invalshoeken gemist worden. Het was voor mij een verfrissende manier om te zien hoe de studenten hun creativiteit hebben gebruikt om de casus aan te vliegen.” 

Module manager Anneke Zuiderwijk benadrukt dat deze samenwerking tussen Gemeente Den Haag en TU Delft een geweldige gelegenheid is om van elkaar te leren, voor zowel de studenten en de betrokken docenten als de medewerkers van de gemeente. De studenten hebben aan complexe multi-actor problemen gewerkt waarin fundamentele EPA-thema’s samen kwamen: beleid, politiek, analytics, modelleren en simulatie, toegepast op actuele en bestaande cases. De studenten hebben zich hierbij zeer professioneel opgesteld, zoals ook door de gemeente werd opgemerkt.

Marlies Vulto, Programma Manager van de Wijkagenda’s en Informatie Gedreven Werken bij de gemeente, prees de diepgang van de studentenprojecten en de fijne samenwerking, waarin verschillende aspecten samenkwamen waar de gemeente momenteel aan werkt. Ze gaf aan alweer uit te kijken naar de volgende samenwerking in het komende studiejaar. Reinier Beenen, ICT Management Adviseur bij de afdeling Publieke Dienstverlening, sloot de presentatiesessie af met een mooie reflectie op wat de gemeente kan bewerkstelligen met de nieuw verkregen inzichten. Hij nodigde de studenten tevens uit bij de gemeente langs te komen om de directe toepasbaarheid van hun projecten voor de gemeente in detail uit te komen leggen. 

Al met al een geslaagde sessie waarbij alle partijen uitkijken naar verdere samenwerking. 

Marlies vertelt enthousiast: “Het mooie van deze samenwerking is dat alle benodigde elementen hier samenkomen. De samenwerking vorig studiejaar was een groot succes. Daarom besloten we ook dit studiejaar samen te werken. Deze keer zijn ook vragen vanuit de ontwikkeling van de omgevingsvisie erbij betrokken.