ALLES STROOMT IN NEDERLAND
MET STROMINGSLEER OP NAAR DE TOEKOMST

Petitie

Op 6 juni 2023 heeft een delegatie van het J.M. Burgerscentrum de petitie “Alles stroomt in Nederland” aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VKC-OCW) in de Tweede Kamer in Den Haag. Er wordt gevraagd om erkenning van het belang voor Nederland van de ingenieurswetenschappen, in het bijzonder van de stromingsleer.

Wat is stromingsleer?

Stromingsleer is de wetenschap en technologie van bewegende vloeistoffen, gassen en deeltjes. Dit omvat het voorspellen, beheersen en meten van stromingen bij elke snelheid en op elke schaal, van nano- tot astrofysisch. Toepassingengebieden variëren van bloedstroming en landbouw tot lithografie en industriële processen, stroming in gebouwen, de atmosfeer, rivieren, oceanen en sterren.

Stromingsleer is een vitaal element voor het begrip en de oplossingen voor alle grote toekomstige maatschappelijke uitdagingen:

  • Klimaatverandering. Voorspelling van de opwarming en de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan de oceanen, de zeespiegel en het weer.
  • Milieu. Hieronder valt het water-, rivieren overstromingsbeheer met inbegrip van vervuiling en waterbehandeling. Maar ook koeling, verwarming en luchtbeheer in gebouwen.
  • Energietransitie en energiezekerheid. Dit omvat getijden- en windenergie, de waterstofeconomie en biobrandstoffen, maar ook de volgende generatie batterijen en een efficiënt weg-, water-, en luchtvervoer.
  • High-tech productie en high-tech materialen. Voorbeelden zijn halfgeleiders, additive manufacturing, 3D-printing en biocompatibele productie.
  • Gezondheidszorg. Denk aan aërosolverspreiding van virussen, geavanceerde microfluïdische diagnostiek tot gepersonaliseerde behandeling en geneesmiddelenproductie.
  • Landbouw en voedselproductie. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de volgende generatie indoor vertical farming.

Toepassingsgebieden van stromingsleer

Impact van stromingsleer op drie van de grote maatschappelijke thema’s en missies (oranje gemarkeerd) voor de toekomst die door de Nederlandse regering zijn vastgesteld.

De overgang naar duurzame energiebronnen vereist een goed begrip van stromingen. Het voorspellen van luchtstromen boven windparken en wolken boven zonneparken zal een aanzienlijke meerwaarde leveren voor de energieopbrengst en dus voor het elektriciteitsnet. Met de geplande uitbreiding van het aandeel duurzame energiebronnen zal modellering van stromingsdynamica voor het voorspellen en beheren van de opbrengst essentieel zijn voor de stabiliteit van het Nederlandse energienet.

Voor meer traditionele energiebronnen speelt de vloeistofdynamica een essentiële rol, zoals blijkt uit de abrupte overgang in 2022 van het vervoer van gas via pijpleidingen naar vloeibaar aardgas (LNG) in Europa, waarvoor een fundamenteel begrip van de vloeistofdynamica bij de verwerking van LNG van vitaal belang was. Bij de overgang naar duurzame energie is de converteerbaarheid van de LNG- infrastructuur voor later gebruik met hernieuwbare energiedragers, zoals waterstof, ammoniak of biobrandstoffen, van bijzonder belang en afhankelijk van een gedetailleerd begrip van vloeistofdynamica en van een sterke lokale industrie voor vloeistofbeheer.

Het hele waterbeheersysteem, van kustgebieden tot rivieren en meren, vereist een fundamenteel nieuwe aanpak om deze beter bestand te maken tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Duurzaam waterbeheer blijft het uitgangspunt en zal de kernfuncties zoetwatervoorziening, watertransport, veiligheid en biodiversiteit efficiënt moeten vervullen.

Nederland is pionier op het gebied van landbouw met een hoge dichtheid en hoge efficiëntie. Dit zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden voor de voedselzekerheid en die afhankelijk zijn van nauwkeurig beheer van vloeistoffen.

De wateren in de Nederlandse Delta kunnen een belangrijke rol spelen bij de nieuwe uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals energievoorziening, voedselvoorziening, verbetering van de ruimtelijke kwaliteit of klimaatadaptatie. Vloeistofstroommetingen en modellering met Computational Fluid Dynamics (CFD) zullen van cruciaal belang zijn voor het waterbeheer in het licht van de klimaatverandering.

Geavanceerde fabricagetechnieken zullen bepalend zijn voor het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen. Vloeistofdynamica speelt hier een kernrol, die sturing geeft aan een efficiënte fabricage van een veelheid van producten, variërend van geavanceerde halfgeleiders tot chemicaliën, farmaceutische producten, traditionele materialen zoals staal en geavanceerde 3D-printing productietechnieken.

Een van de belangrijkste missies in de kennis- en innovatieagenda voor gezondheid en gezondheidszorg is dat er tegen 2030 50% meer zorg wordt verleend in de persoonlijke leefomgeving van de burger. Point-ofcare diagnostiek zal van vitaal belang zijn voor het bereiken van deze missie, waarvoor vaak lichaamsvloeistoffen ter plaatse moeten worden onderzocht, zoals de COVID-19 pandemie heeft aangetoond.

Wetenschap en technologie op het gebied van vloeistofstromen zullen de volgende generatie van geïndividualiseerde zorg mogelijk maken. Dit omvat bijvoorbeeld het beschikbaar zijn van gepersonaliseerde geneesmiddelen en het gebruik van stamcellen in een gepersonaliseerde testbank voor nieuwe geneesmiddelen.

Inzicht in vloeistoffen is essentieel om de grote Nederlandse uitdagingen aan te pakken. Nederland heeft een unieke onderzoeksinfrastructuur, met een toonaangevende wetenschappelijke kennisbasis en een levendige industrie op het gebied van stromingsleer, die volledig aangesproken moeten worden om alle toekomstige maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Economisch belang van stromingsleer

Vloeistofdynamica is overal om ons heen. Het vormt de basis van veel hedendaagse industriële toepassingen en is ook essentieel voor het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Toch lijkt het belang van stromingsleer wat verborgen en onbekend. Door de impact van de stromingsleer binnen Nederland te knanticeren, wordt het belang van toekomstige investeringen in deze sleuteltechnologie voor onze toekomst duidelijk.

Nederland loopt al tientallen jaren voorop met onderzoek naar vloeistof- en gasdynamica. Het is van wereldklasse, zoals blijkt uit het J.M. Burgerscentrum, de nationale onderzoeksschool voor wetenschap en techniek op het gebied van stromingsleer. De industrie heeft deze expertise goed benut, en veel van de afgestudeerde en gepromoveerde stromingsleeronderzoekers in dienst genomen. Die industrie is divers, en omvat ondermeer hightech printtechnieken, halfgeleidertechnologie, landbouw, chemische productie en waterbeheer.

De Nederlandse stromingsleerindustrie  genereerde in 2021 een opbrengst  van 11,5 miljard euro door meer dan  1100 bedrijven met meer dan 19000  werknemers werkend aan stromingen.  De bruto toegevoegde waarde van  deze sector voor de economie wordt  geschat op €2,4 miljard per jaar,  wat neerkomt op €130 000 bruto  toegevoegde waarde per werknemer.  Meer dan 75% van de industrie  exporteert producten en diensten op  het gebied van stromingsdynamica  naar buiten Nederland, waarbij een  kwart meer dan 75% van zijn productie  exporteert. 

Die werknemers behoren tot bedrijven met een omzet binnen Nederland van ~€ 125 miljard en wereldwijd nog veel meer. Het maatschappelijk bereik van stromingsleer is echter nog groter.

Stromingsleer wetenschap & technologie

Kracht, diepte en diversiteit in onderzoekskennis ter ondersteuning van de industrie.

Nederland is al lange tijd  toonaangevend op het gebied  van onderzoek naar stromingen.  Al 30 jaar bestaat het J.M.  Burgerscentrum (JMBC) als de  nationale onderzoeksschool  voor stromingsleer, met zo’n 250  onderzoeksmedewerkers, 350  PhD-studenten en 40 postdocs in  multidisciplinaire onderzoeksgroepen  op het gebied van vloeistof-en  gasstroming aan de universiteiten  van Delft, Eindhoven, Twente,  Wageningen, Groningen, Amsterdam  en Utrecht. De JMBC-partners leveren  jaarlijks meer dan 650 gekwaliceerde  tijdschriftpublicaties en hebben  een wereldwijde reputatie voor  uitmuntend fundamenteel en toegepast  stromingsonderzoek. Als geheel  publiceerden Nederlandse auteurs  bijna evenveel artikelen (77% in 2022)  als heel Duitsland in het Journal of  Fluid Mechanics, het toonaangevende  academische tijdschrift op  stromingsleergebied.