Extra individuele tentamenkans

Op grond van persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een student in aanmerking komen voor een extra tentamenkans. 

 1. Er is sprake van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden zijn:
         º       Ziekte/verminderde studiebelastbaarheid
         º       Overlijden van een naaste
         º       Gerelateerde functiebeperking
         º       Overmacht
 2. Het betreft het laatste openstaande* vak van de opleiding
 3. Er zijn bovendien geen extra herkansingsmogelijkheden meer gedurende het eerstvolgende kwartaal.
 4. Je hebt tot op heden voldoende tentamenkansen benut. Of sprake is van voldoende tentamenkansen hangt af van het jaar waarin je met de opleiding bent begonnen.
 5. De bijzondere omstandigheid is (vooraf) gemeld bij de studieadviseur

*Controleer dit aub in Osiris. Indien er vanwege een overgangsregeling resultaten uit verschillende vakken samengevoegd dienen te worden, dien je hiervoor een verzoek in bij SPA-3mE. Laat Osiris aanpassen voor je het verzoek indient bij de examencommissie.

 

Bespreek het verzoek eerst met een studieadviseur en dien het verzoek vervolgens schriftelijk in bij de examencommissie. 

Je verzoek dient de volgende informatie te bevatten:

 • Naam vak, docent, vakcode
 • Academisch jaar waarin je bent gestart met de opleiding
 • Aantal keer dat je tentamen hebt gedaan in het vak
 • Tot op heden behaalde cijfers voor het tentamen  
 • Eerstvolgende tentamenmogelijkheid
 • Moment waarop je de bijzondere omstandigheid hebt gemeld bij de studieadviseur
 • Naam studieadviseur
 • Toelichting bijzondere omstandigheid: geef hierbij aan welke van de onderstaande bijzondere omstandigheden van toepassing is:

Functiebeperking

Indien sprake is van een functiebeperking:

 • Een beschrijving waaruit blijkt hoe de functiebeperking je heeft belemmerd in het doen van het tentamen.
 • Een verklaring van een van de volgende deskundigen:
  1.       (studenten) psycholoog
  2.       (studenten) arts
  3.       Verklaring ziekenhuis

Overmacht

 • Een beschrijving van de overmachtsituatie

Overlijden

 • Een beschrijving van de situatie
 • Indien mogelijk: een kopie van een overlijdensadvertentie of rouwkaart.

Ziekte/ verminderde studiebelastbaarheid

 • Een verklaring van een (studenten)arts en/of (studenten)psycholoog

LET OP:  Als het verzoek niet alle hierboven genoemde informatie bevat, kan het helaas niet in behandeling worden genomen.