Wat is de FSR

De facultaire studentenraad behartigt de belangen van studenten op diverse gebieden zoals het beleid van de faculteit, diensten en voorzieningen. Op facultair niveau is de FSR het hoogste inspraakorgaan beschikbaar voor studenten.

De focus van de FSR ligt zoals hierboven genoemd bij beleidsvorming. De raad heeft in zijn positie jaarlijks adviesrecht in de begroting van de faculteit en instemmingsrecht in het onderwijs- en examenreglement (OER). Daarnaast wordt de FSR gedurende het jaar op de hoogte gehouden van lopende zaken op de faculteit door middel van diverse overleggen.

Kortom, door deel te nemen aan de diverse overleggen die er op (inter-)facultair niveau zijn, maakt de FSR de mening van de student kenbaar aan de beleidsmakers van de faculteit

Structuur

In dit gedeelte wordt kort uiteengezet hoe de FSR zijn doel kan bereiken. Hier lees je met welke middelen de FSR efficiënt de studenten van een faculteit vertegenwoordigt.

Kamers
De FSR bestaat uit negen leden die vanuit verschillende bachelor- of masteropleidingen deelnemen. De FSR is opgedeeld in verschillende subgroepen zodat opleidings- of gebouwspecifieke zaken intern overlegd kunnen worden. Deze groepen worden kamers genoemd en vertegenwoordigen elk een opleiding. Binnen de FSR van TNW bestaan de volgende kamers:

  • Life Science & Technology (BSc & MSc)
  • Nanobiology (BSc & MSc)
  • Science Education & Communication (MSc)
  • Scheikundige Technologie (BSc & MSc)
  • Technische Natuurkunde (BSc & MSc)

Ieder jaar wordt geprobeerd om in elke kamer minstens één lid van de bijbehorende studievereniging zitting te laten nemen voor een zo goed mogelijk contact met de studenten die door de FSR worden gerepresenteerd.

Vergaderen
Zo'n één keer per twee weken komt de FSR in zijn geheel bij elkaar tijdens een Interne Vergadering (IV) om de huidige stand van zaken binnen de faculteit te bespreken. Tijdens deze vergaderingen worden ook de andere overleggen waar verschillende leden van de FSR heengaan aan elkaar overlegd om zo tot een goed beeld van de gang van zaken te komen.

Eens per anderhalve maand is er een FSR Vergadering waarin tezamen met diverse opleidingsdirecteuren en de decaan de verbinding tussen studenten en faculteit wordt gelegd. Hier gebruikt de FSR zijn verschillende rechten met betrekking tot instemming of initiatieven.

De diverse leden van de FSR nemen ook vaak zitting in andere overleggen. Hiervoor wordt aan het begin van het jaar een verdeling gemaakt zodat in deze overleggen van zoveel mogelijk kamers een afvaardiging gestuurd wordt.