Milieu & economie

Milieu-effecten

Voor het weergeven van de milieu-effecten van een productieproces zijn veelal diverse getallen nodig, zoals elektriciteitsverbruik, CO2-emissie, afvalwater, etc etc. Een groot voordeel van de methode waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van energie is dat grondstof- en energiegebruik en de uitstoot van emissies naar lucht, water en bodem in één getal uitgedrukt kunnen worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 'subjectieve' zaken als de milieuschadelijkheid (toxiciteit) van emissies er niet in tot uitdrukking kunnen komen. Dit kan ondervangen worden door er voor te zorgen dat het proces, al dan niet denkbeeldig, aan de milieunormen voldoet. In een eerdere studie [1] werd geconcludeerd dat er minimaal een kwalitatief verband lijkt te bestaan tussen het verlies aan kwaliteit van energie en de milieubelasting van een proces.

Processen en apparaten vergelijken

Op basis van de resultaten van deze analysemethode kan het ene proces de voorkeur krijgen boven een ander proces. Bij het vergelijken van processen en apparaten is het belangrijk dat de vergelijking 'eerlijk' is, bijvoorbeeld door altijd uit te gaan van grondstoffen zoals die op aarde voorkomen of anders een productieproces in de analyse te betrekken voor de productie van een bepaalde grondstof uit grondstoffen zoals die op aarde voorkomen (bijv. de productie van zuivere zuurstof uit lucht).

Materialen vergelijken

De analysemethode kan ook gebruikt worden om aan diverse materialen zoals chemische of bouwstoffen, een prijskaartje te hangen. In een verkennende studie [1] zijn bijvoorbeeld globale analyses uitgevoerd voor de productie van aluminium uit bauxiet (= primaire aluminiumproductie) en de productie van aluminium uit aluminiumafval (= secundaire aluminiumproductie). Er werd toen berekend dat er bij de secundaire aluminiumproductie slechts circa 11 procent van het kwaliteitsverlies bij de primaire aluminiumproductie optreedt.

'Vinger op zere plek'

Hoe minder grondstoffen en energie een apparaat of proces verbruikt, hoe voordeliger dit in principe is. Wanneer men rekening houdt met de kwaliteit van energie, wordt de 'vinger op de zere plek' gelegd en kan men daar verbeteren waar het meest te halen valt. In verband met investeringskosten is het verstandig om de analyse te (laten) doen in het ontwerpstadium of voor een geplande procesaanpassing.