NWO kent subsidie toe aan onderzoek naar bescherming tegen overstromingen

Nieuws - 14 december 2022 - Webredactie

Een groot deel van Nederland kan overstromen. In de zomer van 2021 liep Limburg nog onder water en de zeespiegelstijging en weersextremen maken de urgentie alleen maar groter om te werken aan nieuwe technische en natuurlijke oplossingen. Het programma Future Flood Risk Management Technologies (Future FRM Tech), onder leiding van Bas Jonkman van de TU Delft, ontvangt een NWO Perspectiefsubsidie om aan overstromingsbestendig en klimaatadaptieve kusten en rivieren te werken.

Het consortium Future FRM Tech zal de komende jaren onderzoek doen naar slimme oplossingen om kustgebieden en rivieren nu en in de toekomst veiliger te maken. Hoe versterken we dijken zonder te veel ruimte op te offeren? Kunnen we bouwen met de natuur om ons te beschermen tegen overstromingen? De onderzoekers nemen expliciet ook de juridische, economische en governance-aspecten mee die nodig zijn voor toepassing.
 

Kennis uit recente gebeurtenissen

In het consortium werkt de TU Delft samen met andere universiteiten, kennisinstellingen en gebruikers van de oplossingen zoals ontwerpbureaus, gemeenten en waterschappen. Dankzij deze samenwerking worden de oplossingen gedurende het project ook gerealiseerd in een pilot. Het consortium focust zich op real-life situaties bij de kustlijn van Zeeland en de rivieren de Lek en de Geul. Zo kunnen uitkomsten snel en efficiĆ«nt worden geĆÆmplementeerd. ā€œOplossingen om het watersysteem veiliger te maken zullen komen uit nieuwe technologische ontwikkelingen, maar ook door samen meer te werken met de natuurā€, vertelt Jonkman, hoogleraar Integrale Waterbouwkunde bij de TU Delft. In zijn Story of Science vertelt Bas Jonkman over nieuwe oplossingen met de natuur als uitgangspunt.

Nauwkeurige monitoringssystemen

Om bestaande dijken goed in de gaten te houden en zwakke plekken te signaleren, zijn er vanuit de TU Delft methoden bedacht om minimale bewegingen van dijken te monitoren met satellieten. Hierover publiceerden we eerder de Story of Science ā€˜Het ademen van dijkenā€™. Jonkman: ā€œFuture FRM Tech zal het monitoringssysteem van dijken verder verfijnen met lokale sensoren in dijken en 3D data van de ondergrond. Zo kunnen we de dijkveiligheid heel nauwkeurig berekenen en kunnen watermanagers efficiĆ«nt en tijdig dijken laten versterken.ā€ Daarnaast zal het consortium ook werken aan een waarschuwingssysteem dat tijdig waarschuwt als zich toch overstromingsrisicoā€™s voordoen.

Ook andere landen worstelen met overstromingsrisicoā€™s, zoals Amerika, AustraliĆ«, Zuid-Afrika en Duitsland. Er is veel behoefte aan kennis om overstromingsrisicoā€™s beter in te schatten en voorkomen. Binnen het consortium zijn dan ook internationale partijen nauw betrokken.

Over Perspectief

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het Perspectief-programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creĆ«ren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeksprogrammaā€™s richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieĆ«n en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van EZK.

Binnen de faculteit CiTG kreeg ook het project XCARCITY van Bart van Arem en Maaike Snelder een Perspectiefsubsidie en werken we mee aan het project WadSED dat getrokken wordt door Maarten Kleinhans van de Universiteit Utrecht.