M.N. (Marlon) Boeve

M.N. (Marlon) Boeve

Profiel

Onderzoeksfocus

Prof. mr.dr. M.N. (Marlon) Boeve is hoogleraar omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling. Met haar onderzoek bij de TU Delft wil ze bijdragen aan kennis over hoe het omgevingsrecht uitwerkt in de praktijk van gebiedsontwikkeling. 
Marlon Boeve specialiseerde zich in het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht. Beide disciplines worden onder het omgevingsrecht geschaard, het domein van alle wet- en regelgeving die de fysieke leefomgeving aangaat. 
Zij blijft in deeltijd verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de juridische faculteit van de Universiteit Utrecht, waar ze zich onder meer toelegt op juridische vraagstukken omtrent de ontwikkeling van een circulaire economie. Marlon Boeve is redactielid van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht, auteur van Tekst & Commentaar Milieurecht en Tekst & Commentaar Omgevingswet en lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Huizen.
Marlon Boeve is door de TU Delft benoemd en aangesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt de positie van hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling aan de TU Delft financieel mogelijk. Er wordt met de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) samengewerkt.

Recente publicaties (selectie)

 
 • Boeve, M., & de Waal, I. M. (2022). De woningbouwopgave: zet in op circulariteit! In A. G. Bregman, & A. G. A. Nijmeijer (Eds.), Het woningtekort voorbij (pp. 1-14). Instituut voor Bouwrecht. 
 • Backes, C., & Boeve, M. (2022). Envisioning the Future of the Circular Economy: A Legal Perspective. Environmental Policy and Law52(3-4), 253-263. 
 • Boeve, M., & Uylenburg, R. (2021). Van Wet milieubeheer naar Omgevingswet als implementatiekader voor Europese milieuwetgeving: implementeren moet je leren. In K. de Graaf, B. Marseille, S. Prechal, R. Widdershoven, & H. Winter (Eds.), Grensoverstijgende rechtsbeoefening: Liber Amicorum Jan Jans (pp. 63-70). Uitgeverij Paris.
 • Vermeulen, W., Backes, C., de Munck, M., Campbell-Johnston, K., de Waal, I. M., Rosales Carreon, J., & Boeve, M. (2021). WHITE PAPER on Pathways for Extended Producer Responsibility on the road to a Circular Economy. Utrecht University ā€“ Circular Economy and Society Hub.
 • Boeve, M., & Groothuijse, F. (2021). Kroniek van het omgevingsrecht. Nederlands juristenblad2021(16), 1338-1349. [1222]. 
 • Boeve, M., Akerboom, S., Backes, C., & van Rijswick, H. (2021). Environmental Law for Transitions to Sustainability. (1 ed.) (European Environmental Law Forum; Vol. 7, No. 1). Intersentia.
 • Boeve, M. N., Groothuijse, F. A. G., & van Hees, S. R. W. (2020). Juridische borging van de energiedoelstellingen voor hernieuwbare energie met de Omgevingswet? Stimuleren en faciliteren, maar niet garanderen. In C. Backes, E. Brans, & H. K. Gilissen (Eds.), 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland (pp. 187-209). (Vereniging voor Milieurecht; Vol. 2020, No. 1). Boom Juridisch. 
 • Backes, C. W., Boeve, M. N., & de Waal, I. M. (2020). Juridische mogelijkheden en belemmeringen voor een integrale duurzaamheidsprestatie-eis voor gebouwen. Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University. 
 • Boeve, M. N., & Groothuijse, F. A. G. (2019). Burgerparticipatie onder de Omgevingswet: niet omdat het moet, maar omdat het kan?! De juridische waarborging van burgerparticipatie in de Omgevingswet. Recht der werkelijkheid2019(2), 22-43. 
 • Boeve, M. N., van den Broek, G. M., Groothuijse, F. A. G., Keessen, A. M., & van Rijswick, H. F. M. W. (2019). Evaluatie PKB Ruimte voor de Rivier: juridisch-bestuurlijke lessen voor toekomstige grootschalige infrastructurele overheidsprojecten. Tijdschrift voor omgevingsrecht2019(2), 52-64.
 • Backes, C. W., & Boeve, M. N. (2018). Van bouwstof tot ruimtelijke ordening: Publiekrechtelijke instrumenten voor circulair bouwen. In R. Koolhoven, C. W. Backes, M. N. Boeve, & D. R. Versteeg (Eds.), Circulair bouwen (pp. 55-112). (Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht; No. 46). Instituut voor Bouwrecht. 
 • Boeve, M. N. (2018). Environmental Law Tools for the Idea of a Compact City. Learning from the Dutch Case. In H. Ginzky, E. Dooley, I. L. Heuser, E. Kasimbazi, T. Markus, & T. Qin (Eds.), International Yearbook of Soil Law and Policy 2018 (1 ed., pp. 113-129). (International Yearbook of Soil Law and Policy; Vol. 2018). Springer. 
 • Backes, C. W., & Boeve, M. N. (2018). Enkele juridische vragen rond een circulaire economie in de bouw. Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.

Expertise

 
 • Europees- en nationaal omgevingsrecht
 • Omgevingswet
 • Milieurecht
 • Recht voor een circulaire economie
 • Gebiedsontwikkeling
 • Duurzame, circulaire, stedelijke ontwikkeling

Lees meer

Media

Meer media

Nevenwerkzaamheden