Kwaliteitszorg

Het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten wordt sinds de jaren ‘80 systematisch iedere zes jaar geëvalueerd. Voor deze evaluaties wordt het Strategy Evaluation Protocol (SEP 2021-2027) van de KNAW, VSNU en NWO gebruikt. Al het onderzoek aan de TU Delft wordt met behulp van dit protocol, in opdracht van het College van Bestuur, geëvalueerd. De planning van deze evaluaties is hier in te zien. In het TU Delft Research Assessments Protocol (RAP) is nader uitgewerkt wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren zijn. 

De basis van de visitatie vormt een zelfevaluatierapport, te schrijven als een samenhangend betoog van maximaal 20 pagina’s per afdeling, exclusief bijlagen en casestudies. In het rapport evalueert de afdeling, waar nodig gebruikmaking van kwantitatieve indicatoren, de behaalde resultaten tijdens de afgelopen periode, in het licht van de eigen doelen en strategie. Het zelfevaluatierapport gaat in op resultaten van de afgelopen zes jaar en op ambities voor de komende jaren toegespitst op de drie criteria:

  • Kwaliteit van het onderzoek
  • Maatschappelijke relevantie van het onderzoek
  • Toekomstbestendigheid van het onderzoek

In relatie tot deze criteria gaat de afdeling in haar zelfevaluatierapport in elk geval in op vier specifieke aspecten: Open Science, Promovendibeleid en -Opleiding, Academische Cultuur en HR-beleid.

Op basis van de zelfevaluatie en een site visit wordt door een onafhankelijke visitatiecommissie verslag uitgebracht aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft een officiële reactie (positiedocument) op het rapport en publiceert binnen zes maanden na de site visit de samenvatting van het zelfevaluatierapport inclusief casestudies, het visitatierapport en het positiedocument. Daarnaast worden door de betrokken faculteit een reactie en plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de beoordeling en aanbevelingen van de commissie. In het jaarverslag van de TU Delft wordt gerapporteerd welke afdelingen zijn geëvalueerd, wat de hoofdconclusies en aanbevelingen waren en welke acties naar aanleiding daarvan ondernomen zijn. Drie jaar na elke visitatie vindt een lichte midterm-evaluatie plaats in opdracht van de decaan.