Onze onderzoeksvisie

De TU Delft is de grootste technische universiteit van Nederland en bestrijkt praktisch het gehele spectrum aan ingenieurswetenschappen, verdeeld over 41 afdelingen in 8 faculteiten. Vanuit een traditie van meer dan 175 jaar op het gebied van civiele techniek, heeft de TU Delft een breed onderzoeksportfolio ontwikkeld. Momenteel doen we wereldwijd toonaangevend onderzoek op uiteenlopende gebieden als quantum-nano, bio-nano, maritieme techniek, bouwkunde, transport, watermanagement, lucht- en ruimtevaarttechnologie en robotica.

Beneden schetsen we drie kernelementen van het onderzoek in Delft. Wat kenmerkt nu de specifieke Delftse aanpak?

Verwevenheid wetenschap, technologie en design
Wetenschap, technologie en design: dat zijn de hoekstenen van het onderzoek aan de TU Delft. Hoewel de nadruk die op elk van deze aspecten wordt gelegd per vakgebied kan verschillen, wordt het onderzoeksprofiel van de TU Delft als geheel gekenmerkt door een combinatie van deze drie benaderingen die elkaar versterken. De integratie van wetenschap, technologie en design begint bij ons al bij het ontwerp voor een onderzoeksproject en loopt gedurende het hele onderzoekstraject door, tot en met een eventuele implementatie.

Verwevenheid onderzoek, onderwijs en innovatie
Onderzoek, onderwijs en valorisatie kunnen aan de TU Delft niet los van elkaar worden gezien. Integendeel, deze drie pilaren versterken elkaar. De technisch-wetenschappelijke kennis is een voedingsbodem voor het onderwijs en de valorisatie van kennis aan de TU Delft. Omgekeerd leidt de interactie met nieuwsgierige en kritische studenten, bedrijven en overheden tot nieuwe, onverwachte onderzoeksvragen. Onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie inspireren elkaar en komen samen in ons motto ‘Impact for a better society’.

Impact for a better society
Een belangrijk kenmerk van de TU Delft is dat we er niet alleen naar streven om goed te zijn in wat we doen, maar dat wat we doen ook ergens goed voor moet zijn. Aan de TU Delft streven we naar een balans tussen enerzijds het leveren van wetenschappelijke topprestaties en anderzijds het verzorgen van hoogstaand onderwijs en het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat lijkt een tweedeling, maar dat hoeft het niet te zijn. Wij hebben op verschillende vlakken ruimschoots laten zien dat maatschappelijke impact en wetenschappelijke topprestaties hand in hand kunnen gaan. Baanbrekende initiatieven waarin wij een sleutelrol spelen zoals het Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en Medical Delta bieden als ‘living labs’ tal van mogelijkheden om onderwijs en onderzoek integraal deel te laten uitmaken van het werken aan maatschappelijke uitdagingen. Op deze en andere gebieden ontplooien allerhande teams binnen de universiteit nieuwe strategische samenwerkingsverbanden, met andere universiteiten en met particuliere en maatschappelijke partners. De komende jaren zijn wij van plan deze samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen en onze betrokkenheid bij maatschappelijke uitdagingen en internationale ontwikkelingen verder te vergroten.