Uitstel bindend studieadvies

Er kunnen zich persoonlijke omstandigheden voordoen die jouw studieresultaten negatief beĆÆnvloeden. Zodra persoonlijke omstandigheden zich voordoen, moet je dit zo snel mogelijk melden bij de studieadviseur van jouw opleiding. Samen met de studieadviseur bespreek je of deze omstandigheden mogelijk van invloed zijn op jouw studieresultaten in het eerste jaar. Je kan eventueel worden doorverwezen naar een studentenarts of studentenpsycholoog. De studieadviseur kan je ook adviseren bij je beslissing om uitstel van het bindend studieadvies aan te vragen bij de BSA-commissie van jouw faculteit.

Aanmeldformulier

Aanvraagformuliere 2023-2024 is nog niet beschikbaar

Aanvragen uitstel van het bindend studieadvies

Uitstel van het bindend studieadvies kan op basis van de volgende persoonlijke omstandigheden aangevraagd worden (let op: persoonlijke omstandigheden leiden niet op voorhand tot uitstel van het bindend studieadvies!):

 • Ziekte
 • Zwangerschap
 • Een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis (handicap)
 • Bijzondere familieomstandigheden
 • Een onvoldoende studeerbare opleiding (studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de instelling de opleiding feitelijk verzorgt)
 • Een bestuurslidmaatschap (SR, FSR, Opleidingscommissie (OC) of van een door de Regeling afstudeersteun erkende studentenverenigingen
 • Sporters met een TUD-topsportstatus
 • Late inschrijving studie (na 30 september)

Let goed op de deadlines voor het indienen van je aanvraag! Zowel voor het aanvragen van uitstel bij de BSA-commissie als voor het aanvragen van een verklaring van de studentenarts en/of studentenpsycholoog zijn er deadlines.

Uitstel van het bindend studieadvies betekent dat je aan het einde van jouw eerste collegejaar geen bindend studieadvies ontvangt: dat wordt uitgesteld tot het einde van een volgende collegejaar waarin je wederom bent ingeschreven voor dezelfde bacheloropleiding. Uitstel houdt in dat je in dat volgende collegejaar opnieuw 45 EC uit het eerste studiejaar moet behalen, waarbij de reeds in het eerdere collegejaar behaalde EC niet meetellen voor de bindend studieadvies norm. Als je in het eerste collegejaar meer dan 15 EC hebt gehaald, dan moet je dit collegejaar alle resterende EC uit het eerste studiejaar halen waardoor het eerste studiejaar volledig wordt afgerond.

Je kunt gedurende het hele collegejaar, maar uiterlijk 14 juni 2024, een aanvraag indienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit voor uitstel van het bindend studieadvies op grond van persoonlijke omstandigheden. Het besluit van de decaan over het wel of niet geven van uitstel van het bindend studieadvies wordt via de mail gecommuniceerd.

De BSA-commissie van jouw faculteit vergadert in ieder geval tweemaal per collegejaar:

 • rond 1 mei (uiterste datum indienen aanvragen: 10 april 2024)
 • rond 1 juli (uiterste datum indienen aanvragen: 14 juni 2024)

Voor je aanvraag uitstel van het bindend studieadvies moet je onderstaande documenten inleveren. Zorg ervoor dat alle documenten gescand in Ć©Ć©n PFD-bestand worden ingediend, anders neemt de BSA-commissie uw verzoek niet in behandeling.

 • Ingevuld Aanvraagformulier
 • Eigen verklaring/motivering: in welke mate hebben de persoonlijke omstandigheden de studie belemmerd en in welke periode
 • Overzicht studievoortgang uit Osiris
 • Verklaring van de studieadviseur
 • Indien relevant: een verklaring studentenarts en/of studentenpsycholoog en/of topsportcoƶrdinator van de TU Delft. Indien je een verklaring nodig hebt van een studentenpsycholoog, dien dan zo spoedig mogelijk een aanvraag hiervoor in. Kijk voor de deadlines voor het aanvragen van een verklaring en voor de gegevens die je daarvoor nodig hebt op deze website.
 • Indien je een (chronische) functiebeperking hebt, dan maak je samen met de studieadviseur of studentendecaan een realistische studieplanning voor het tweede collegejaar op basis van de (te verwachten) studiebelastbaarheid. Deze studieplanning (vakken met titel en aantal EC) wordt door jou en de studieadviseur ondertekend. Je voegt deze studieplanning tevens bij de aanvraag tot uitstel van het bindend studieadvies.