Bètasteunpunt Zuid-Holland

De TU Delft heeft in het kader van regionale samenwerking een intensieve samenwerking met De Haagse Hogeschool, de Hogeschool Rotterdam en InHolland Delft, als onderdeel van een van de bèta technieknetwerken in Nederland. Bètasteunpunt Zuid-Holland verbindt het voortgezet (vo) en hoger onderwijs (ho), waarbij aansluiting tussen vo en ho en docentenprofessionalisering centraal staan.

Docentenprofessionalisering

In het Bètasteunpunt Zuid-Holland netwerk vindt intensieve kennisuitwisseling plaats tussen de 60 lidmaatschapscholen en ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe kennis. De docentenactiviteiten worden georganiseerd door het Bètasteunpunt Zuid-Holland en inhoudelijk vorm gegeven door vakdidactici van SEC TU Delft op het gebied van ontwerpen,  informatica, natuurkunde, nlt (natuur, leven en technologie), scheikunde, toa (technisch onderwijs assistent) en wiskunde.

Netwerksamenwerking

Bètasteunpunt Zuid-Holland werkt onder de naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland samen met het Regionaal Steunpunt Leiden, waarvan Universiteit Leiden penvoerder is. Bètasteunpunt Zuid-Holland is onderdeel van de landelijke VO-HO netwerken die als missie hebben om de regionale samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten in het bèta/techniekonderwijs te versterken. Vanuit Bètasteunpunt Zuid-Holland  wordt er daarnaast voortdurend beleidsmatige afstemming gezocht met partijen als het Techniekpact, het Platform Talent voor Technologie (voorheen Platform Bèta Techniek) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).