TU Delft in drie projecten van de Nationale Roadmap

Nieuws - 12 april 2018 - Webredactie Communication

De TU Delft neemt deel aan drie projecten uit de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Het gaat om het meten van veranderingen in de atmosfeer door het Ruisdael Observatorium (waarbij de TU Delft penvoerder is); EPOS-NL, over de Europese infrastructuur voor geologische wetenschappen, gevaren en hulpbronnen en ten derde NEMI, over de Nederlandse Elektronenmicroscopie-infrastructuur.

138 Miljoen euro

In totaal zijn tien projecten voor de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, met een totaalbedrag van 138 miljoen euro, gehonoreerd door NWO. De middelen voor de Nationale Roadmap maken de bouw of vernieuwing mogelijk van toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zegt hierover: ’Goede onderzoeksfaciliteiten zijn van levensbelang voor onderzoek en werken als een magneet op toptalent. Met deze financiële injectie van € 138 miljoen verankeren we onze internationale wetenschappelijke positie. De faciliteiten waarin we nu investeren, versterken het vermogen om vernieuwend en baanbrekend onderzoek te doen en leveren een waardevolle bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.’

Ruisdael Observatorium

Toekenning: € 18.196.000
Consortium partners: TU Delft (penvoerder), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Wageningen University & Research,  Universiteit Utrecht, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Energieonderzoek Centrum Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam, TNO Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen

Door de langdurige emissies van broeikasgassen, luchtverontreiniging en fijnstof is de atmosfeer structureel veranderd. Het Ruisdael Observatorium gaat boven Nederland heel nauwkeurig deze veranderingen meten en modelleren. Een vast meetnetwerk, mobiele sensoren en uitgebreide grondstations leveren gegevens op over de fysische en chemische eigenschappen van de atmosfeer en zijn interactie met het aardoppervlak. Een nieuwe rekenfaciliteit verwerkt de geobserveerde gegevens real time in atmosfeermodellen. Hiermee brengt het Ruisdael Observatorium gedetailleerd de verandering van het lokale weer, klimaat en luchtkwaliteit in beeld.

‘De grote uitdagingen voor de atmosferische wetenschappen zijn om voorspellingen te kunnen doen op korte termijn, lokaal en heel gedetailleerd, en daarnaast hoe de atmosfeer er in de toekomst uit gaat zien.”, aldus professor Herman Russchenberg, hoogleraar atmospheric remote sensing, directeur van het TU Delft Climate Institute en trekker van het Ruisdael Observatorium. “Maar onze huidige modellen werken met blokken van een paar kilometer groot, terwijl de meeste atmosferische verschijnselen zich op veel kleinere schaal afspelen.” Dus worden er aannames gedaan over de toestand van de atmosfeer. Om daar vanaf te komen, zullen die kleinschalige fenomenen gemeten en gemodelleerd moeten worden, iets wat nu alleen voor sommige deelprocessen gebeurt.

EPOS-NL: The Netherlands contribution to the European Plate Observatory System

Toekenning: € 12.272.000
Consortium partners: Universiteit Utrecht, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, TU Delft

EPOS-NL is de Nederlandse bijdrage aan het Europese platenobservatiesysteem (European Plate Observing System, EPOS), de infrastructuur in geheel Europa voor geologische wetenschappen, gevaren en hulpbronnen. Het doel van EPOS-NL is het ontwikkelen van de infrastructuur die nodig is voor wetenschappelijke doorbraken in het begrip van door de mens veroorzaakte geologische gevaren, zoals bodemdaling en aardbevingen door gaswinning. Daarnaast maakt de infrastructuur  van EPOS-NL onderzoek mogelijk naar nieuwe geologische hulpbronnen zoals geothermische energieproductie en ondergrondse energieopslag.

Netherlands Electron Microscopy Infrastructure (NEMI)

Toekenning: € 17.275.000
Consortium partners: Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit van Amsterdam - Academisch Medisch Centrum, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Maastricht University, Rijksuniversiteit Groningen, Leids Universitair Medisch Centrum, TU Delft, Universitair Medisch Centrum Groningen, Technische Universiteit Eindhoven

NWO kent ruim 17 miljoen subsidie toe aan het verder ontwikkelen van een Nederlands netwerk voor elektronenmicroscopie (NEMI). Het netwerk bestaat uit vijf UMC’s en acht universiteiten met Utrecht als coördinator. Met het subsidiebedrag kunnen de wetenschappers verschillende technieken op het gebied van elektronenmicroscopie bundelen en zo meer te weten komen over de samenstelling en samenhang van de biologische en materiële microwereld. Deze techniek zorgt ervoor dat je op een heel gedetailleerd niveau kunt kijken naar de allerkleinste bouwstenen van zowel mensen en dieren als materialen.