Future (proof) Built Environment & Urban Infrastructures

Nieuws - 19 maart 2020

Het DIMI-thema ‘Future (proof) Built Environment & Urban Infrastructures’ bouwt voort op het eerdere thema Urban Infrastructures. Door de verschillende ontwerpstudies, in samenwerking met de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA), en de betrokkenheid van meerdere afdelingen en secties binnen de Faculteit Bouwkunde is het evident om het thema te verbreden. Ook vanuit de leidende gedachten van DIMI over integraliteit en transdisciplinariteit kan deze thematische verbreding nieuwe openingen bieden voor interne en externe samenwerking. Met name het snijvlak tussen de mobiliteits- en watersystemen en de ruimtelijke inrichting van de gebouwde omgeving is een interessant aandachtsgebied voor onderzoek en onderwijs vanuit de verschillende aan DIMI gelieerde kennisvelden en disciplines. De relatie ruimte, systemen en transities is spanningsvol in de wetenschap dat de woningbouwopgave, mobiliteit, klimaatadaptatie, energie en circulariteit allen een ruimtelijke component hebben terwijl met name de binnenstedelijke ruimte een schaars goed is. Hoe deze claims met elkaar te verenigen in termen van kansen en innovaties?

Vanuit het interne DIMI-netwerk willen we gezamenlijk met de huidige betrokken ontwerpstudio’s, -vakken en –minoren verdere stappen zetten om het ruimtelijk ontwerponderwijs en het infrastructuurontwerp beter te positioneren voor de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia. Naast het onderwijs zal er binnen dit DIMI-thema worden ingezet op de verdere ontwikkeling van methoden en technieken om het ontwerpend onderzoek en het integraal ontwerpen een verdere wetenschappelijke onderbouwing geven en om deze beter te documenteren. Hiermee kunnen deze methoden ook een bredere toepassing krijgen binnen de praktijk.

Picture: Design study City of the Future – UN Studio

/* */