Public Commissioning

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap richt zich op het professionaliseren en wetenschappelijk ontwikkelen van het vakgebied dat behoort bij de interactie van (semi-)publieke spelers met marktpartijen bij het (her-)ontwikkelen, realiseren, onderhouden en beheren van de gebouwde omgeving. Hierbij ligt de nadruk op de (semi) publieke sector. Activiteiten van de leerstoel omvatten het opbouwen van (wetenschappelijke) kennis op dit gebied door het doen van onderzoek en het verzorgen van onderwijs over de rol van de opdrachtgever in het bouwproces.

Tot op heden wordt opdrachtgeverschap voornamelijk als een professie beschouwd. Het is in de onderbouwing en uitwerking zowel in de praktijk als in de wetenschap echter nogal versnipperd en complex. De leerstoel zet zich in om het kennisveld integraal te ontwikkelen. Hierbij is zowel aandacht voor het opdrachtgeven bij specifieke opgaven, zoals projecten, als voor de benodigde organisatiestructuren, processen en competenties van de publieke organisatie zelf. Gezien de karakteristieken van het huidige marktpotentieel, wordt bijzondere aandacht besteed aan het opdrachtgeverschap binnen het managen van de bestaande voorraad (het assetmanagement).

De leerstoel hecht veel belang aan het verbinden van praktijk en wetenschap, zoekt actief de verbinding met verschillende ‘soorten’ publieke opdrachtgevers, maar ook met verschillende wetenschapsdomeinen, zoals de bestuurs- en bedrijfskunde, inkoop en aanbesteden, organisatie- en veranderkunde. De leerstoel is geĂŻnitieerd door het Opdrachtgeversforum in de bouw, een netwerk van 12 (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw. Zie hier voor meer informatie over de werkwijze van dit forum.

De leerstoel richt zich in de komende jaren op de volgende onderzoeksthema’s:

  • Publieke waarden in het opdrachtgeven
  • Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Professionele organisatiestructuren voor opdrachtgeverschap