Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit biedt onderzoekers een richtlijn voor hun dagelijkse handelen in de praktijk. De gedragscode is door alle universiteiten onderschreven en vanaf 1 oktober 2018 van kracht. De code bevat de vijf principes die de grondslag vormen van integer onderzoek: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. In de code zijn deze vijf principes uitgewerkt in 61 normen voor goede onderzoekspraktijken. Ook bevat de code richtlijnen voor de manier waarop moet worden omgegaan met veronderstelde schendingen van de wetenschappelijke integriteit. 

Het CvB van de TU Delft heeft op 25 september 2018 de TU Delft Vision on Integrity vastgesteld: diverse voorstellen daarin zijn gerelateerd aan de zorgplichten van de instelling, zoals omschreven in Hoofdstuk 4 van de Nederlandse Gedragscode. Ook is naar aanleiding van de Nederlandse Gedragscode de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit TU Delft herzien.

De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit is van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek en wordt daarom door TU Delft van harte ondersteund. In de code is onder meer bepaald dat bij een veronderstelde schending van wetenschappelijke integriteit alle onderzoeksgegevens en/of onderzoeksdata beschikbaar worden gesteld voor controle, onder de door het College van Bestuur vastgestelde vertrouwelijkheidscondities (Art. 3.2, norm 12a). De TU Delft hecht veel waarde aan deze bepaling. De TU Delft zal afzien van de uitzonderingsbepaling genoemd in norm 12b van artikel 3.2, en geen gebruik maken van de hierin opgenomen mogelijkheid om in zeer uitzonderlijke gevallen delen van het wetenschappelijk onderzoek, inclusief de data, niet beschikbaar te stellen voor een eventueel onderzoek naar een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit.

De huidige gedragscode is een herziening en verbreding van de gedragscode die al sinds 2004 bestaat. De code is gezamenlijk ontwikkeld door de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen, KNAW, NFU, NWO en TO2-federatie. De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (herziening 2014) is per 1 oktober 2018 ingetrokken, met dien verstande dat hij van toepassing blijft op: a. voor de inwerkingtreding van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit voltooid onderzoek, en b. voor de inwerkingtreding van deze Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gestarte onderzoeksactiviteiten die bij de inwerkingtreding nog niet zijn voltooid.