Organisatorische integriteit

Ombudsfunctionaris

Medewerkers en studenten die vastlopen met een vraag, dilemma of conflict in relatie tot het werk- en/of studieklimaat aan de TU Delft kunnen terecht bij de Ombudsfunctionaris. Deze geeft onafhankelijk en onpartijdig advies, kan bemiddelen of een onderzoek instellen. Er zijn twee Ombudsfunctionarissen – een voor personeel en een voor studenten.

Klokkenluidersregeling

TU Delft kent de Regeling melding onregelmatigheden die een medewerker kan gebruiken om gedrag van de organisatie, een organisatieonderdeel of van een persoon aan de kaak te stellen als andere maatregelen niet toereikend blijken te zijn. De medewerker kan hiervoor in eerste instantie terecht bij zijn of haar leidinggevende. De leidinggevende stelt vervolgens het College van Bestuur op de hoogte dat een onderzoek laat uitvoeren naar de melding. De identiteit van de betrokken werknemer wordt alleen met zijn of haar toestemming bekend gemaakt.

Vertrouwenspersonen

De TU Delft heeft een team van vertrouwenspersonen. Zij zijn beschikbaar als vertrouwelijke gesprekspartners voor medewerkers, studenten en gasten van de TU Delft die zich geconfronteerd zien met zaken die raken aan ongewenste omgangsvormen en/of integriteit en daarover van gedachten willen wisselen. Dit geldt ook voor situaties waarin een medewerker overweegt om van een vermoeden van een integriteitsschending of misstand formeel melding te maken via de Regeling melding onregelmatigheden.

Extern meldpunt

Zoals vermeld in artikel 7 van de Regeling melding onregelmatigheden heeft de TU Delft ook een extern meldpunt. Een klager kan onder andere bij het externe meldpunt terecht indien de klager het niet eens is met het door het College van Bestuur ingenomen standpunt, de klager geen reactie heeft ontvangen binnen de gestelde termijn of de klager van mening is dat zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan. Als extern meldpunt fungeert het Huis voor Klokkenluiders

Regeling nevenwerkzaamheden

Het verrichten van nevenwerkzaamheden is vaak waardevol voor de professionele ontwikkeling van betrokkenen en daarmee ook voor de TU Delft. Het is aan de universiteit om er samen met betrokkenen voor te waken dat de belangen van de TU Delft niet geschaad worden door deze nevenwerkzaamheden. Omdat de universiteit ernaar streeft om een transparante organisatie te zijn, verzoekt de TU Delft al haar medewerkers om zorgvuldig te reflecteren op de (mogelijke) effecten van hun nevenwerkzaamheden voor de organisatie en om die te bespreken met hun leidinggevenden. De universiteit wil dat betrokkenen van elkaar weten wat voor nevenwerkzaamheden zij verrichten en dat ook externen hier inzicht in hebben. Om dit te borgen is er door de universiteiten een sectorale regeling nevenwerkzaamheden afgesproken en heeft de TU Delft in aansluiting hierop een uitvoeringsregeling vastgesteld. Meer gedetailleerde informatie voor medewerkers is te vinden op de medewerkersportal.

Code Goed Bestuur Universiteiten

De VSNU Code Goed Bestuur, die is opgesteld en ondertekend door alle Nederlandse universiteiten, vormt binnen TU Delft een kader voor transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteit. Meer inhoudelijke informatie over de naleving van de code is te vinden via de volgende links:

Acceptatie van donaties

Een van de strategische prioriteiten van de TU Delft is om een toename van de inkomende middelen via donaties (4de geldstroom-financiering) te bewerkstelligen. Het Protocol acceptatie van donaties door de Technische Universiteit Delft heeft als doel dat op een consequente manier met alle donaties omgegaan wordt, en dat acceptatie op een verantwoorde manier gebeurt.. Dit protocol is van toepassing op alle financiële donaties aan de TU Delft, zowel directe donaties als indirecte donaties via het Universiteitsfonds Delft.