Organisatorische integriteit

Het derde domein binnen het integriteitsbeleid en de gedragscode van TU Delft – naast sociale en wetenschappelijke integriteit – is organisatorische integriteit. Hier draait het om regels, risico’s en dilemma’s die betrekking hebben op het handelen van medewerkers en studenten in relatie tot de TU Delft als organisatie en externe betrokkenen. Denk aan vraagstukken op het gebied van goed bestuur en integer leidinggeven, samenwerking met derden, verantwoorde bedrijfsvoering, het voorkomen van belangenconflicten en omgaan met donaties, geschenken en uitnodigingen.  

Code Goed Bestuur

De Code Goed Bestuur Universiteiten, die werd opgesteld en ondertekend door alle Nederlandse universiteiten, vormt binnen TU Delft een kader voor transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteit. Meer inhoudelijke informatie over de naleving van de code is te vinden via de volgende links:

Samenwerking met derden

Samenwerking met externe partners (zoals andere universiteiten, bedrijven of instellingen) binnen en buiten de Europese Unie is voor de TU Delft van onschatbare waarde. Open uitwisseling van kennis staat aan de basis van wetenschappelijke vooruitgang en valorisatie. Aan samenwerking zijn echter ook risico’s verbonden. Belangrijk is dat besluitvorming over partnerschappen altijd zorgvuldig plaatsvindt, rekening houdend met de rechten en belangen van alle betrokkenen.

De TU Delft beschikt over een Adviesteam Kennisveiligheid dat medewerkers terzijde staat bij het inschatten van risico’s en toetsing aan wet- en regelgeving. In 2022 is bij de faculteit EWI een succesvolle pilot uitgevoerd met moreel beraad als methode om dilemma’s uit de werkpraktijk gerelateerd aan kennisveiligheid stapsgewijs te onderzoeken. Deze pilot heeft in 2023/2024 universiteitsbreed een vervolg gekregen. Ook op andere vlakken (zoals samenwerking met de fossiele brandstofindustrie en de defensiesector) wordt verkend hoe moreel beraad ten goede komt aan zorgvuldige besluitvorming, transparantie en leren.

Regeling nevenwerkzaamheden

Het verrichten van nevenwerkzaamheden is vaak waardevol voor de professionele ontwikkeling van medewerkers en daarmee ook voor de TU Delft. Belangrijk is wel dat de belangen van de universiteit niet geschaad worden door deze nevenwerkzaamheden en dat het vertrouwen in de wetenschap niet wordt ondermijnd. De TU Delft vraagt van al haar medewerkers om zorgvuldig te reflecteren op mogelijk ongewenste effecten van voorgenomen en bestaande nevenwerkzaamheden en hierover regelmatig in gesprek te gaan met hun leidinggevenden. Transparantie is essentieel. Wetenschappelijk personeel vermeldt alle nevenwerkzaamheden waarvoor toestemming is verleend op de eigen openbaar toegankelijke webpagina.

Voor alle Nederlandse universiteiten geldt de sectorale regeling nevenwerkzaamheden. In het verlengde hiervan heeft de TU Delft een eigen uitvoeringsregeling vastgesteld. Meer gedetailleerde informatie voor medewerkers is te vinden op de medewerkersportal.

Acceptatie van donaties

Zoals uiteengezet wordt in het TU Delft Strategisch Kader 2018-2024, streeft de TU Delft naar versterking en doorontwikkeling van haar positie binnen de academische wereldtop. Een van de strategische prioriteiten is het bewerkstelligen van een toename van de inkomende middelen via donaties (4e geldstroom-financiering). Het Protocol acceptatie van donaties door de Technische Universiteit Delft eraan bij dat de besluitvorming rond (mogelijke) donaties zorgvuldig geschiedt. Dit protocol is van toepassing op alle financiële donaties aan de TU Delft, dus zowel op directe donaties als op indirecte donaties via het Universiteitsfonds Delft. 

Meer informatie of advies nodig?

Met vragen over het beleid van TU Delft op het gebied van organisatorische integriteit kun je terecht bij het Integrity Office (beleidsadviseur Mare Faber, m.faber-3@tudelft.nl).

Medewerkers, studenten en gasten van de TU Delft die zich geconfronteerd zien met zaken die raken aan ongewenste omgangsvormen en/of integriteit kunnen daarover vertrouwelijk van gedachten wisselen met een interne of externe vertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor situaties waarin een medewerker overweegt om van een vermoeden van een schending of misstand op het gebied van organisatorische integriteit formeel melding te maken via de Regeling melding onregelmatigheden (Klokkenluidersregeling). Deze regeling is bedoeld om gedrag van de TU Delft, een organisatieonderdeel of een persoon aan te kaarten als andere interventies niet toereikend blijken te zijn. Een leidinggevende die van een medewerker een melding ontvangt, stelt het College van Bestuur daarvan op de hoogte. Het CvB kan een onderzoek laten uitvoeren.

Als je binnen de organisatie vastloopt met een vraag, dilemma of probleem in relatie tot het werk- en/of studieklimaat, kun je ook terecht bij een van de twee ombudsfunctionarissen van de TU Delft. Er is er een voor personeel en een voor studenten. De ombudsfunctionaris geeft onafhankelijk en onpartijdig advies, kan bemiddelen of een onderzoek instellen.

Verder beschikt de TU Delft over een extern meldpunt, zoals vermeld staat in artikel 7 van de  Regeling melding onregelmatigheden. Wie op deze regeling een beroep heeft gedaan kan bij het externe meldpunt terecht indien men het niet eens is met het door het College van Bestuur ingenomen standpunt, als er geen reactie is ontvangen binnen de gestelde termijn of als de melder van mening is dat zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan. Als extern meldpunt fungeert het Huis voor Klokkenluiders