Sociale Integriteit

De TU Delft heeft met alle andere Nederlandse universiteiten een statement opgesteld over sociale veiligheid. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) spreekt zich hiermee uit tegen ongewenst gedrag. 

Statement:
Sociale veiligheid binnen onze universiteiten: voor een veilige, open en respectvolle sector

De Nederlandse universiteiten staan voor een veilige omgeving voor hun studenten, medewerkers en bezoekers. Collegialiteit, integriteit, gelijkwaardigheid, respect, openheid en aandacht voor de ander staan hoog in het vaandel van de Nederlandse universiteiten. Elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie, is voor de Nederlandse universiteiten onaanvaardbaar. Op alle bestuurlijke niveaus, van het college van bestuur tot aan de werkvloer van onderwijs en onderzoek, wordt die boodschap uitgedragen. Universiteiten zien het als belangrijke opdracht om bij vermeend ongewenst gedrag zo adequaat en gepast mogelijk te handelen.

Universiteiten dragen verantwoordelijkheid voor een positief werk- en studieklimaat waarin iedereen binnen de universitaire gemeenschap in staat wordt gesteld om zijn/haar talenten te ontplooien. Universiteiten zijn bij uitstek instellingen waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Allen die aan onze universiteiten verbonden zijn, als student, medewerker of bezoeker, dragen eraan bij dat we elkaar respectvol behandelen, ongeacht herkomst, godsdienstige overtuiging, seksuele voorkeur, handicap, rol of functie. Het is aldus de taak van allen om zich binnen de instelling actief in te zetten voor sociale veiligheid

Sociale integriteit bij de TU Delft

De TU Delft wil medewerkers, studenten en gasten een omgeving bieden waar iedereen zich welkom voelt en waar iedereen elkaar met respect behandelt. In het TU Delft Integrity Statement staat uitgewerkt wat de TU Delft hieronder verstaat. Dit statement is te vinden in de Vision on Integrity (pagina 4).

Voor het melden en onderzoeken van situaties waarin sprake is van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten of agressie kent de TU Delft de Regeling klachten ongewenst gedrag. Een klacht kan worden ingediend door een werknemer, student of derde. Een onafhankelijke klachtencommissie adviseert het College van Bestuur over de afhandeling van de klacht. Het College van Bestuur kan de overtreder een disciplinaire maatregel opleggen. Wie overweegt een klacht in te dienen kan indien gewenst voor hulp of advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen.

De secretaris van de klachtencommissie is te bereiken via jz@tudelft.nl.

Ombudsfunctionaris Personeel

De TU Delft heeft een Ombudsfunctionaris die medewerkers of groepen medewerkers kan helpen bij vragen, dilemma’s of conflicten op de werkvloer. De Ombudsfunctionaris functioneert als bemiddelaar en is onafhankelijk en onpartijdig. Meer informatie en contactgegevens zijn voor medewerkers van de TU Delft beschikbaar op de medewerkersportal