Informatievoorziening over complexe onderwerpen in PWE

Nieuws - 08 september 2020 - Webredactie

Hoe verstrek je complexe informatie aan participanten in een PWE? Sem Nouws, masterstudent Complex Systems Engineering and Management, onderzocht verschillende manieren van informatievoorziening in een PWE over stedelijke klimaatadaptatie voor zijn master thesis project. Hij kwam erachter dat participanten uiteenlopende wensen hebben als het gaat over informatie.

De informatievoorziening over complexe onderwerpen zoals klimaatadaptatie blijkt een uitdaging in participatie. Participanten ontberen vaak de inhoudelijke kennis, de ervaring en vaardigheden om met informatie om te gaan. Aan de andere kant blijken beleidsmakers of andere partijen die participatie faciliteren vaak niet in staat om informatie in de juiste vorm aan te leveren of zetten zij het strategisch in. PWE geeft de mogelijkheid om participanten wel het juiste inzicht in complexe onderwerpen te geven. Maar ook in deze nieuwe methode zijn er verbeteringen mogelijk in de informatievoorziening. Vandaar dat Sem in zijn onderzoek op zoek ging naar mogelijkheden om complexe informatie te verschaffen in PWE.

Om dit te onderzoeken werden twee manieren van informatievoorziening getest in een PWE over de realisatie van een wateropvang in Reyeroord, een wijk in Rotterdam. De helft van de respondenten kreeg extra informatie over klimaatverandering, de noodzaak voor klimaatadaptatie en de technische aspecten van klimaatadaptatie. De andere helft kreeg visualisaties waarop de verschillende beleidsopties werden afgebeeld. De participanten werd gevraagd om de informatie te beoordelen en aan te geven of het hen in staat stelde om input te leveren en een keuze tussen de opties te maken.

De twee geteste manieren van informatievoorziening bleken niet veel verschil bij participanten te veroorzaken, al lijkt er wel een belangrijke rol voor afbeeldingen te zijn. Wat voornamelijk naar voren kwam, was dat de wensen en behoeftes van participanten op het gebied van informatievoorziening erg verschillend zijn. Dit wordt veroorzaakt door de diverse achtergrond (socio-demografische kenmerken, attitudes, ervaringen) van participanten. De informatievoorziening in PWE zou dus beter op de verschillende wensen en behoeftes van participanten moeten worden afgestemd.